Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

В настоящия момент длъжностите за военнослужещите са определени по степени в обхвата на военните звания въз основа на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с ПМС № 84 от 2010 г. в изпълнение на чл. 24, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Военнослужещите получават основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание, съгласно чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ.

Действащата законова уредба, регламентираща системата за заплащане труда на военнослужещите не позволява справедливо диференциране при определянето на заплащането за различни длъжности в обхвата на едно и също военно звание, независимо от различните изисквания за заемането на длъжността, свързани с образование и квалификацията, отговорността и тежестта на изпълняваните задачи.

Успоредно с горепосоченото, при прилагането на чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ са идентифицирани проблеми, с решаването на които ще се оптимизират възможностите за попълване на длъжности за военнослужещи, за които се изисква допълнителен образователен ценз, квалификация, професионален опит и др. Това ще бъде стъпка към преодоляване на некомплекта във въоръжените сили.

Важно условие за справедливо оценяване на труда на отделните категории военнослужещи е въвеждането на по-големи разлики в размерите на техните основни месечни възнаграждения. Това е съществен стимул за тези военнослужещи за по-качествено изпълнение на функционалните задължения и повишаване на квалификацията и образованието.

С предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се цели промяна в обусловеността на системата на заплащане за военнослужещите (от присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание към определяне на основното им месечно възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им военно звание), както на обвързаните с този принцип промени на базисните параметри при приемането и въвеждане на нов Класификатор за длъжностите за военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

В законопроекта са предложени изменения в разпоредбите на чл. 24, ал. 2 и чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ, които са насочени към:

Основните положения в законопроекта са насочени в следните основни аспекти:

1. Диференциране на възнагражденията за военнослужещите в зависимост от степента на компетентност и отговорност съобразно разположението на длъжностите им в йерархичните нива и присвоените им военни звания.

2. Постигане на по-точен баланс на съотношението между отделните категории военнослужещи и техните звания и длъжности в съответствие с образователния ценз, квалификацията, степента на отговорност, професионалния опит, физическото и психическото натоварване и взаимосвързаните потенциални размери на основните месечни възнаграждения в съответствие с Йерархичния класификатор на структурите и военните формирования.

3. Подобряване на кариерното развитие на военнослужещите, създаване на ясни правила за преминаване (заемане) на военнослужещите от една длъжност на друга в съответствие с присвоеното военно звание и стимулиране на желанието им за развитие и изпълнение на военната служба.

4. Конкурентноспособност на пазара на труда и привличане на специалисти за приемане на военна служба.

В § 5 от преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага измененията да влязат в сила в най-кратък срок, считано от 01.01.2019 г., с оглед последващото приемане на подзаконовите нормативни актове и въвеждането им в изпълнение с началото на финансовата година, с цел законосъобразно, ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс на Минстерството на отбраната за 2019 година.


Дата на откриване: 7.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 21.9.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 септември 2018 г. 22:31:05 ч.
nikolaikolev

Не съм съгласен защото...

Така предложените промени, просто ще демотивират огромен процент от военнослужещите. Причината за това ще бъде това, че никъде не е посочено за коя длъжност колко пари ще се взимат в този законопроект, а това е от огромно значение. Другото, което ми е много интересно е как ще се определя натовареността на състава, КОЙ е този човек, който ще определи дали един редник кашик трябва да взима по-голяма заплата за тичането си след танка, от един редник от ВВС, който отговаря за авиационни двигатели, или пък матрос водолаз?! С така написаните промени, единственото което ще направите е да стимулирате още повече пенсьонерите в армията(които са хиляди), ще подпомогнете да се задържат командирите, които и сега са несменяеми и блокират кариерното развитие на всички под тях, и освен да увеличите заплатите на хората в МО и МО2, както и командирите на поделенията и разните там командири на рота и на зводове, за сметка на всички останали военнослужещи, друго няма да направите. Според мен с така предложените промени без никакво уточнение, кой колко пари ще взима за всяка една длъжност просто ще дадете една неограничена власт на дадени хора, които ще си играят със съдбите на хората, и тогава оставките на военнослужещите ще започнат да се леят. Вместо да стимулирате военнослужещите, вие ги ДЕМОТИВИРАТЕ! Накрая ще се окаже, че вместо да имаме увеличение, ние ще имаме намаление на заплатите, защото заплатите само на ЕДНА група хора ще бъдат увеличени за сметка на ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ! Тогава липсата на кадри в армията ще нарастне главоломно! Защо не предложихте подобни промени в закона за образованието, и не вдигнахте заплатите само на едни учители, тези с по-"важните" предмети, а вдигнахте на всички? Принципа е същия, искате с този закон да разцепите хората в и без друго прекалено малката ни армия. Накрая ще направите така, че атмосферата за работа в армията да бъде нетърпима! Ако ще предлегате подобни изменения добавете и наредба или анекс към този законопроект за да видят хората, на кой точно ще се вдига заплатата и на кой не! Не одобрявам този законопроект в този му вид!

13 септември 2018 г. 06:34:05 ч.
Стоян Филипов

Коментар

Най-напред е необходимо коментиращите тук хора да си проверяват написаното. Не може да имаш претенции към проекта на ЗИД на ЗОВСРБ, да плюеш и същевременно да пишеш с правописни и граматически грешки.

След това, Аз подкрепям проекта, тъй като най-накрая няма да има еднакво заплащане за военнослужещите, а ще се направи диференциране.

Заплащането за звание и длъжност е най-справедливо и се използва успешно в чуждите армии.

Благодаря