Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство(обн.,ДВ,бр. 44 от 29.05.2018 г.) се въведоха нормативни промени за постигане на ефективен механизъм за включване и пребиваване на застрашени лица в Програмата за защита. Въведе се понятието „специална защита“, която включва предварителна защита и Програма за защита на застрашени лица, промениха се видовете мерки и начина, по който ще бъдат прилагани. В закона се регламентира Бюрото по защита при главния прокурор да дава мотивирано становище по предложението на съответния компетентен орган за предоставяне на специална защита, както и механизъм за периодична оценка за наличие и определяне на степента на застрашеност на защитеното лице.Съгласно § 33 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗЗЛЗВНП в двумесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет привежда в съответствие с него правилника за прилагане на закона. Влезлите в сила законови изменения засягат текстовете на всички разпоредби от действащия правилник,с малки изключения, като за постигане на правна яснота и сигурност, в съответствие с разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, се предлага да бъде приет нов Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ППЗЗЛЗВНП).


Дата на откриване: 10.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари