Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири"

С §10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗВ) (обн. ДВ бр. 55/2018 г.) са създадени чл. 139а-139г, разпоредбите на които регламентират образуването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“ (ДПУСЯ) със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и с предмет на дейност: комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост. Съгласно чл. 139а, ал.10 от ЗВ, устройството и дейността на ДПУСЯ се уреждат с правилник, приет от МС. С цел изпълнение на разпоредбата на чл. 139а, ал. 10 от ЗВ са разработени проекти на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири" и на Постановление на Министерския съвет за приемането му.

                С проекта на Правилник се предвижда предприятието да е със седалище в София и с 8 поделения в страната и да има следната структура:

1. изпълнителен директор;

2. двама заместник-изпълнителни директори;

3. дирекция „Финансово управление и обща администрация“, която ще включва   юристи, счетоводители, специалисти по човешките ресурси,  специалисти по поддръжка на компютърна техника и софтуер, служители в деловодство и регистратура, протокол, както и работници по поддържане на хигиената.

4. финансов контрольор;

5. звено за вътрешен одит;

6. дирекция „Водностопанска дейност“;

7. дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“.

           В проекта са разписани функциите на изпълнителния директор, заместник-изпълнителните директори и управителния съвет, общата и специализираната администрации.


Дата на откриване: 14.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 27.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари