Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

От 16 октомври 2018 г. подпомагането в лозаро-винарския сектор в страната ще се извършва съгласно Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (националната програма), утвърдена от Министъра на земеделието, храните и горите на 27.02.2018 г. и одобрена от Европейската комисия. Националната програма включва мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Популяризиране в трети страни“, „Инвестиции в предприятията“ и „Застраховане на реколтата“.

За да се регламентират редът и условията, по който ще се извършва подпомагането на дейностите по мерките от националната програма, проектът на наредба предвижда правила за прилагането на мерките в т.ч. провеждане на прием на заявления за участие, условия за допустимост на кандидатите и за изплащане на финансовата помощ, ред и срокове за осъществяване на необходимите административни действия от бенефициентите и от органите, ангажирани с управлението на националната програма.

С преходните и заключителните разпоредби се изменя Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. Измененията са продиктувани от необходимостта за прецизиране на част от текстовете.

 

Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на  

 производители“  

 Email:

 KTuteva@mzh.government.bg;  

 VVtsvetkova@mzh.government.bg.

 


Дата на откриване: 14.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 октомври 2018 г. 10:30:28 ч.
galina_peycheva

Становище ЗП Галина Пейчева-Митева

 

 

Становище

 

От

 

ЗП ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА – МИТЕВА,

 

 

УИН11603498, Идентификационен номер на Лозарското стопанство:4705310011

 адрес: с. Момино село, общ. Раковски, ул. „18-та” № 1;тел:0885700392,

със законен представител

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА - МИТЕВА, ЕГН:8301200539,

адрес: с. Момино село, общ. Раковски, ул. „18-та” № 1;

 

 

 

ОТНОСНО:

 ПРОЕКТ  НАРЕДБА  за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Уважаеми заинтересовани лица,

 

Във връзка с публикувания горецитиран проект за наредба бих искала да изразя своето несъгласие с Чл. 6, алинея 11, а именно –

 

„Чл.6 (1)  Недопустими за подпомагане по мярката по чл. 5 са следните дейности:

 

11. дейности, за които е получено финансиране от ЕС за същите площи през последните 10 финансови години;“

 

Като гроздопроизводител бих искала да изразя становището си, че предвиденият срок е изключително дълъг и не хармонизира с никой от другите срокове, предвидени в наредбата, които всички реферират към края на петата финансова година, следваща годината на изплащането на помощта.

 

 При интензивно отглеждане на лозя, се налага смяна на формировката за да бъдат постигнати максимални резултати при добива и качеството на лозята.

Отделно, товароносимостта на подпорната конструкция се променя и увеличава в пъти след влизането на лозята в плододаване, а самите съоръжения имат 5 годишен амортизационен срок, след което следва да бъдат подменени.

 

Амортизационният срок на маркучите за капково напояване също е 5 години и е невъзможно практически те да издържат на влиянието на природната следа 10 години.

 

Заложеният срок на не отговаря на реалния експлоатационен срок и според мен не кореспондира с никое от другите изисквания в Наредбата, които се реферират към петата финансова година, следваща годината на изплащане на помощта.

 

В договора за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 с що се реферира съответно в чл.4.21 и специално в челн 4.26 към срок от три години след окончателното изплащане на помощта, като референтен срок за мониторинг и поддръжка на критерии за допустимост. Този срок също е много по-кратък от заложения в проектно-наредбата срок.

 

Целесъобразно е, за срок за подпомагане да бъде приет краят на петата финансова година, следваща годината на изплащането на помощта, както е навсякъде другаде в проекта на наредбата.

 

Смятам, че даденото предложение не нарушава по никакъв начин целите на наредбата и ще допринене за по-лесното и правилно нейно прилагане.

 

 

С уважение:

 

09 октомври 2018 г. 14:24:52 ч.
BravoProjects

Предложение по проект

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДИРЕКЦИЯ „ПАЗАРНИ МЕРКИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА  ПРОИЗВОДИТЕЛИ“ 

 

Относно: Предложение по проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с предложена мярка в Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за популяризиране на пазарите на трети държави, чиято основна цел е повишаване на конкурентоспособността и износа на качествени (със ЗНП, ЗГУ и сортови) и биологични български вина на пазарите на трети страни, смятаме, че тя отразява мерки, които са били достатъчни и адекватни преди 10 години. В днешно време света се развива интензивно, и то най-вече в областта на технологиите, но това не е отразено по никакъв начин в Наредбата, а приложението на технологиите би могло да бъде много полезно за целите на мярката.

С оглед на това бихме искали да направим предложение за оптимизиране и допълване на дейностите за информиране и популяризиране на качествени вина с цел повишаване на търсенето на целевите пазари.

Една от допустимите дейности, заложена в програмата, е изграждане на уебсайтове за популяризиране и разпространение на информация. Според нас по-подходящо би било да се финансира изграждането на дигитални платформи, които да предоставят по пълна информация, както за винопроизводителите в страната, така и информация за предложенията на бизнесите свързани с винопроизводството и продажбата на вина в България. Благодарение на тези платформи би могло да се приложи по-ефективен национален маркетинг на България, като целогодишна дестинация за винен туризъм, да се стимулират посещенията на фестивали на виното и винени изложения и събития. Целта е винопроизводителите да се конкурират по-ефективно на външните пазари, използвайки интелигентни реклами и нови технологии, които да са лесни за използване и финансово достъпни.

Чрез Платформите ще се създаде реална карта на работещите предприятия в страната и тяхната готовност за излизането на външните пазари. Със своя набор от приложения за оптимизация на бизнес процеси, услуги за управление на контактите и продажбите, както и услуги за защита на корпоративните данни и ресурси, дигиталната платформа би спестила много време и средства, както на българските винопроизводители, така и на техните бъдещи чуждестранни партньори.

Считаме, че предложението ни ще бъде разгледано и взето под внимание при окончателното приемане на Наредбата.

 

С уважение:

 

"БРАВО ПРОДЖЕКТС" ООД

10 октомври 2018 г. 15:10:37 ч.
RLVKTrakiya

Становище част 1

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДИРЕКЦИЯ „ПАЗАРНИ МЕРКИ И

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ“

 

СТАНОВИЩЕ

ОТ

РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА ТРАКИЯ

 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ  на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Уважаеми дами и господа,

РЛВК "Тракия" е активна организация, която работи директно с членовете на камарата и други местни и международни партньори за непрекъснатото развитие на българската винена индустрия. Тези инициативи включват местни промоционални дейности, като например винен туризъм, специални събития и винени тържества и промоционални дейности за всички аспекти на винарската промишленост в Европейски и други общности в света. Регионалната лозаро-винарска камара "Тракия" е професионално сдружение, което обхваща всички землища с лозя, включително производителите и търговците на грозде в рамките на винарския район на западно тракийски регион и Долината на розите. Териториалната юрисдикция на РЛВК "Тракия" включва областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Смолян. В рамките на територията на камарата има над 5000 производители на винено грозде и над 50 винарски изби. РЛВК "Тракия" се фокусира върху пряко популяризиране на качествените вина, произведени от нейните членове чрез сътрудничество с Българския консорциум на производителите на висококачествени вина "Тракия" като маркетинг и търговски партньор.

Във връзка с публикувания на Портала за обществени консултации проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. изразяваме становището на РЛВК Тракия по така формулираният чл. 32, алинея 2, т. 1, букви А, Б, Г и Д, а именно:

Чл. 32. (1) Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави" се прилага за популяризиране на вина, включително сертифицирани биологични вина, със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ), за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

(2) По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:

1. Дейности за популяризиране или реклама, които изтъкват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз, особено по отношение на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда, като:

10 октомври 2018 г. 15:11:54 ч.
RLVKTrakiya

Становище част 2

а) рекламни кампании - разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на клипове - до три на брой, с максимална продължителност 30 секунди;

б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове (статии) в печатни издания, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за публикуване на съобщение за дадено събитие (покана и/или прессъобщение); разходите за публикуване на съобщение за дадено събитие включват разходи за отпечатване и разходи за езикова адаптация;

в) разходи за закупуване и брандиране на рекламни материали - ключодържатели, USB стикове, разходи за закупуване и брандиране на химикалки;

г) разходи за дизайн и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали - брошури, папки;

д) разходи за дизайн на уебсайт и закупуване на домейн, разходи за хостинг и поддръжка на домейн, администриране на уебсайта по години.

Изразяваме своето несъгласие с така формулираните допустими дейности и свързаните с тях разходи, както следва:

Мотиви:

РЛВК "Тракия" има дългогодишен опит в изпълнението на промоционални проекти в сектор Вино. Имаме изпълнени 2 проекта в рамките на Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията и Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни, както и проект, финансиран в рамките на Националната програма за насърчаване на виното в трети страни (Виетнам, Тайланд и Сингапур):

 • Мултинационална програма за промоции на български вина в трети страни (Русия, Китай);
 • Вина от Южна Европа/Средиземноморски вина;
 • Програма по мерките за промотиране на европейски регионални вина и вина от България в Сингапур, Тайланд и Виетнам.

Като браншова организация на производителите, преработвателите и търговците на грозде, вино и продукти от грозде и вино на регионално ниво, можем с категоричност да заявим, че безусловно необходимите за успешно популяризиране на пазарите на трети държави мерки и финансиране за тях, като присъствие и активно представяне в социални медии, онлайн промоции и инструменти за информационни и комуникационни технологии, не са предвидени в достатъчна степен и прецизност в проекта на Наредбата.

Аналогични недостатъци до голяма степен възпрепятстваха необходимото въздействие върху целевите групи при изпълняваните от нас, цитирани по-горе проекти. Освен това тези недостатъци имаха огромно вредно въздействие върху много от дейностите по проекти в рамките на програмите и, следователно, експоненциално вредни ефекти върху общите резултати на самите програми.

Обосновка:

Мярката за подпомагане е озаглавена Популяризиране на пазарите на трети държави.

10 октомври 2018 г. 15:12:26 ч.
RLVKTrakiya

Становище част 3

Съгласно Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019 – 2023 година, с тази мярка ще се финансират дейности, свързани с предоставяне на възможно по-пълна информация за предимствата на българските вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ и вина произведени, чрез метода на биологично производство. Целта е достигане на възможно повече релевантна информация до по-голям брой потенциални потребители, което е важно условие за разширяване на пазарния обхват.

Считаме, че в проекта на Наредбата не са отразени в достатъчна степен тенденциите и развитието на информационните технологии, които са основен и непрекъснато развиващ се сектор, работещ в услуга на всеки дял от икономиката.

В днешни дни Интернет все повече се утвърждава като основна среда за работа, комуникация, реклама, търговия, обмен на информация. Интернет  като канал е ефективен, целесъобразен, по-достъпен, по-модерен, по-резултатен от останалите канали за комуникация, осигурява много бърза и точна обратна връзка и измерване на ефективността на рекламата.

Социалните мрежи предоставят сериозен потенциал за реализиране на рекламни и промоционални дейности.

В страните, лидери в производството и пазара на вино, информационните технологии са сериозен инструмент при публичното представяне на продукцията, намиране на нови пазари, реклама, маркетинг, търговия, свързване на потребители с производители, налагане на марки и брандове.

Създаването, поддържането и използването на бази данни с вина е сериозно търговско преимущество, както и същевременно търсен продукт за промотиране, дистрибутиране, търговски обмен на вино.

В днешният дигитален свят, свят на интернет общуването, на интернет маркетинга, на електронната търговия и електронно управление, е крайно недостатъчно и неефективно да се финансира популяризирането на пазара на вино в трети държави с използването единствено на дигитален инструмент уебсайт, за който в Наредбата е предвиден само дизайн, от възможните дигитални и информационно технологични решения. Това е едновременно ограничаващо условие и неефективна прилагане на мярката.

С много по-голям ефект за изпълнение на мярката би било полезно финансирането на изграждане/разработване, внедряване, хостинг и поддръжка на електронен портал, електронна платформа, уеб базирана информационна система, информационна база данни, друг дигитален или информационно технологичен инструмент, с помощта на който да се реализира целта на мярката.

Същевременно сегашната формулировка на текста в буква Д е неточна и непълна, един сайт не се реализира само със дизайн. Дизайнът е външния изглед, частта, видима за потребителите, елементи на ползваемост, удобство, достъпност. Зад дизайна на сайт, платформа, портал, система, стои същинската информационна структура, която осъществява предназначението на сайта. Също така в контекста на мярката, за достигане на повече релевантна информация и до повече потребители, трябва да има връзки и интеграции с други системи, сайтове, платформи, които се изграждат отделно от самият сайт.

10 октомври 2018 г. 15:13:01 ч.
RLVKTrakiya

Становище част 4

В тази връзка, предлагаме следните допълнение и редакция на чл. 32, алинея 2, т. 1, букви А, Б, Г и Д,:

„Чл. 32. (1) Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави" се прилага за популяризиране на вина, включително сертифицирани биологични вина, със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ), за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

(2) По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:

1. Дейности за популяризиране или реклама, които изтъкват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз, особено по отношение на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда, като:

а) рекламни кампании - разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на клипове - до три на брой, с максимална продължителност 30 секунди; разходи за рекламни кампании в интернет по различни канали – социални медии, платени публикации, банери, платени препратки и други.

б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове (статии) в печатни издания и електронни медии, както и в специализирани винарски блогове, разходи за създаване на дизайн, съдържание и рекламни текстове на банери, препратки и други интернет базирани рекламни носители, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за публикуване на съобщение за дадено събитие (покана и/или прессъобщение); разходите за публикуване на съобщение за дадено събитие включват разходи за отпечатване и разходи за езикова адаптация;

в) разходи за закупуване и брандиране на рекламни материали - ключодържатели, USB стикове, разходи за закупуване и брандиране на химикалки;

г) разходи за дизайн и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали - брошури, папки; разходи за дизайн на електронни носители – създаване на лога, брандиране на електронни презентации и други електронни информационни материали.

д) разходи за придобиване/разработване и внедряване на информационно-технологични решения; за техния домейн, хостинг, администриране и гаранционна поддръжка за периода на изпълнение на проекта.“

Смятаме, че даденото предложение не нарушава по никакъв начин целите на Наредбата и ще допринесе за по-качествено изпълнение на мярката от Програмата.

 

С уважение

Константин Маджаров, Президент на РЛВК Тракия

МаркАнтъни Чеснър, Проектен Мениджър

 

 

Ул. Капитан Райчо №50, ет.3 офис 3

4000 Пловдив, България

Тел: +359 894 523 492

Email: rlvktrakia@gmail.com

10 октомври 2018 г. 15:16:25 ч.
Notologic

Предложение за промяна в проект - 1

До

Министерство на земеделието, храните и горите

Дирекция Пазарни мерки и организации на производители

бул. "Христо Ботев" 55,

1040 София

 

Относно: Предложение за промяна в проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Уважаеми дами и господа,

Чрез настоящото писмо,     НОТОЛОДЖИК ООД в качеството си на заинтересована страна представя на Вашето внимание предложението си по публикувания за обсъждане документ на платформата http://www.strategy.bg

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на „Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.“, по-специално предвидената в чл. 32. (1) Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави", предлагаме да бъдат прецизирани и разширени текстовете за допустими дейности и присъщите към тях разходи за мярката.

В документа  „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 ГОДИНА“, утвърдена от Министъра на земеделието, храните и горите, са изброени допустимите дейности по мярката, между които и „уебсайтове за популяризиране и разпространение на информация“. В наредбата тези дейности са описани като разходи за дизайн на уебсайт и закупуване на домейн, разходи за хостинг и поддръжка на домейн, администриране на уебсайта по години.

В контекста на заложените в програмата цели, считаме за необходимо да предложим прецизиране на този текст в наредбата, да приеме редакция както следва:

Чл. 32, ал. 2, т. 1, буква Д: Разходи за уеб сайтове, уеб базирани платформи, уеб базирани и мобилни приложения и продуктови бази данни за популяризиране и разпространение на информация, във вид удобен за ползване от хора и други информационни системи“.

Предлагаме на вашето внимание следните аргументи:

 1. Уебсайт

Под уеб сайтове се подразбират информационни сайтове със следните характеристики:

 • Статична и/или периодично обновявана информация с човешко участие – обикновено това са уеб сайтове с готова/статична (вградена при изработката) информация или такава въвеждана периодично от модератор/администратор чрез административните средства на сайта;
 • Информацията в тях не е типизирана, т.е. структурирана според използваните в съответния бранш номенклатури, без зависимости;
 • Информацията не се обновява автоматично чрез обмен с други системи, т.е. налице е сериозен проблем като актуалност и точност;
 • В такива сайтове търсенето обикновено е слабо застъпено, не предлага структурираност и търсене с опции по номенклатури;
 • В такива сайтове експорт на информация към други системи – разработвани от трети страни например – не може да бъде автоматизирана, да предлага нотификации, експорти в различни машинно четими формати и др.;
 • Обикновено сайтовете се изработват на един или няколко езика и остават така до края на жизнения си цикъл.
 1. Уеб базирани платформи

Основна цел на уеб базираните платформи е да дадат възможност за търсене, презентация и предоставяне на различна по вид информация на широк кръг потребители. Уеб базираните платформи са съвременния стандарт за свързване на участниците в даден бранш – производители, потребители, търговци, специалисти, масмедии и др.

Предимства на уеб базираните платформи

 

10 октомври 2018 г. 15:17:34 ч.
Notologic

Предложение за промяна в проект - 2

 • Предоставят възможност за структуриране, събиране, актуализиране и поддържане на широк диапазон данни. В конкретния случай за пример може да се дадат сложния комплекс номенклатури във вино и гроздопроизводството – сортове грозде, видове и номенклатури вина, видове гроздо и винопроизводители, стопанства, произвеждани и продавани количества и др.;
 • Предоставят възможности за многофункционално търсене на данни;
 • Предоставят възможности за разширение на функционалности, добавяне на нови преводи, добавяне на информация от потребители и др.

1.Уеб базирани и мобилни приложения

Основната цел на уеб базираните и мобилни приложения е да предоставят информация, да промотират продукти и да предоставят услуги на масова аудитория, използвайки най-модерните средства, технологии, социални мрежи, доставяйки маркетингова информация, таргетиране на потребителски групи и др. Типични примери за уеб базираните приложения са например приложенията във Facebook, а за мобилните приложения – предлаганите в Apple Store и Google Play.

Предимства на уеб базираните и мобилни приложения

 • Използват най-модерни и атрактивни за потребителите технологии;
 • Промотират продукти и предоставят услуги с отлична маркетингова ефективност;
 • ИТ сектора с най-голям ръст и най-масова аудитория.

2.Продуктови бази данни

Основна цел на продуктовите бази данни е да концентрират и предоставят информация и услуги (търсене, анализ и др.) на различни видове приложения, платформи, търговски системи и др. Те са ключов елемент за постигане на ефективен търговски и бизнес модел.

Предимства на продуктовите бази данни

 • Агрегират огромни количества данни, използвайки най-модерни платформи и технологии – cloud базирани системи, big data, изкуствен интелект, distributed data и т.н.;
 • Предоставят данните в най-разнообразни формати и услуги с удобен за ползване и интегриране в трети системи формат;
 • Продуктовите бази данни са изключително ценен компонент за изграждане на успешни рекламни, търговски и информационни системи, особено в нови пазари.

 

В подкрепа на предложението ни, прилагаме по долу неизчерпателен, но показателен списък със съществуващи интернет базирани инструменти в сектора Вино в света, които недвусмислено показват правилната посока за успешно популяризиране на виното, а именно с помощта на информационно технологични продукти:

Проект за България/Румъния - Danube Winery Places

https://www.keep.eu/keep/project-ext/19471/%22Danube%20Winery%20Places%E2%80%9D

Винени бази данни - изключително търсен продукт, за различни цели

Търсене за бази данни

http://www.smartwine.ch/

https://www.yet2.com/active-projects/seeking-global-wine-database/?cookie-state-change=1538725239833

База данни за USA

https://www.winesandvines.com/ms/woms.cfm

https://www.wine-searcher.com/biz/producers/usa

База данни за вина в Австралия

http://winetitles.com.au/industry-directory/databases/

Отворена база данни за вина

http://openwines.eu/en/

Е-Бакхус - база данни на ЕУ

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=resultsPEccgis&startRow=46&countryCode=BG&qualityFk=&indication=&filenumber=&eccProtected=&withdrawalDateEnd=&withdrawalDateStart=®istrationDateEnd=®istrationDateStart=&language=EN

10 октомври 2018 г. 15:18:17 ч.
Notologic

Предложение за промяна в проект - 3

Продажба на бази данни за вносители

https://www.bestwineimporters.com/wine-importers-and-distributors-database/

Платформи за вина - други в Европа и навън (Австралия и USA)

Сайт за испански вина

http://fromgaliciagroup.com/spanish-table-wines-exporter?gclid=Cj0KCQjwl9zdBRDgARIsAL5Nyn2X1SoKzJgbCLmAj5rvNFZrG-xJk5ODguuV4tDQtXChDCBBRQHn-e0aAhVNEALw_wcB

Платформа с бази данни в Унгария

http://www.hungarianwines.eu/wine-importers-shops/

Платформа с база данни за европейски вина

https://www.europeanwineresource.com/

Приложения

Приложно-програмен интерфейс (API) за винени бази данни

https://www.programmableweb.com/category/wine/api

Най-успешния стартъп за препоръки и продажби на вино на дребно с мобилни приложения

https://www.vivino.com/

https://www.thedrinksbusiness.com/2017/03/wine-app-vivino-ups-customer-recommendations/

http://uk.businessinsider.com/vivino-wine-app-2014-12

Изследвания и Статистика

Изследване на Харвард - с още много световни университети - за бази данни с вина Where is my wine from? - A global exposure database for wineries and wine growing regions http://adsabs.harvard.edu/abs/2017EGUGA..19.3756D

Изследване на Кембридж - How Much Government Assistance Do European Wine Producers Receive

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-wine-economics/article/how-much-government-assistance-do-european-wine-producers-receive/17CF263609A849B67CE0992D844E62DC/core-reader

 

В заключение, считаме, че предложението ни и представените аргументи са в подкрепа на реално повишаване на възможностите за изпълнение на целите на Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави".

 

 

Приложение:

Прилагаме настоящото писмо на електронен носител, с цел да могат да бъдат проследени линковете.

 

 

                                                                       С уважение:

05.10.2018                                                                                        Валентина Илиева

 

Гр. София                                                               Управител на НОТОЛОДЖИК ООД

 

13 октомври 2018 г. 18:51:54 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (Националната програма) за следните мерки:

 

Да се впишат приложимите регламенти, които са основание за програмата

ОСНОВАНИЕ:

Уточняване рамката, в която се прилага програмата

Чл. 2. (2) Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава със заповед образци на документите, необходими за кандидатстване за издаване на удостоверение по ал. 1. В заповедта могат да се предвидят условия и ред за подаване на документите в електронен вид. Заповедта и документите се публикуват на интернет страницата на ИАЛВ в срок до 1 работен ден от утвърждаването им.

1. Образците на документите да се предложат за обществено обсъждане.

Резултатите от обществено обсъждане да се публикуват заедно с одобрените образци на документи.

ОСНОВАНИЕ:

Документите се ползват от всеки кандидат по програмата и следва да се съгласувани предварително с тях във връзка с отстраняване на грешки и неясно при тяхното попълване.

 

 

2. Да се разшири приложимото поле на алинеята и върху заповедите за промяна на образеца на документи

ОСНОВАНИЕ:

Условията за промяна на образците на документи да бъдат еднакви с тези при тяхното одобрение.

 

 

3. Публикуването на заповедта и документите да се идентифицира с дата в раздела на страницата на ИАЛВ.

ОСНОВАНИЕ:

От опита на предходните лозарски програма ИАЛВ публикува приложимите документи с добавена STAMP дата в началото на тяхното име, което не е видно на самата страница. Това предполага подвеждане на кандидатите/бенефициентите, че няма промяна на документа, защото не е видно на самата страница.

 

 

4. Да се посочи раздел и подраздел в интернет страница на ИАЛВ, от който следва да се свалят документите.

ОСНОВАНИЕ:

Страницата на ИАЛВ се състои от множество раздели и подраздели, като има различни раздели за ползвани документи по ЗВСН и програми. Част от документите в момента се търсят в различни раздели, а с това предложение това ще бъде ограничено само до посочен раздел с име.

 

 

13 октомври 2018 г. 18:52:34 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 2. (4) Изпълнителна агенция по лозата и виното предоставя цифрови географски данни за площите по ал. 3 на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), съвместими с Интегрираната система за администриране и контрол съгласно чл. 61 на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 201 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета“.

 

1. Данните от очертаването да се предоставят и на кандидата, на хартиен и/или цифров формат.

ОСНОВАНИЕ:

Кандидатът да разполага с данните на очертаване от периода на кандидатстване до приключване на проект, което да му два възможност за проверка при промяна на данните в ДФЗ за парцелите, с които е одобрен за подпомагане.

 

Чл. 3. (1) Държавен фонд "Земеделие" предоставя финансова помощ на одобрените кандидати за подпомагане, въз основа на сключен договор. Помощта се предоставя в рамките на определения бюджет по всяка от мерките по чл. 1.

 

Да се уточни вторият абзац от алинеята, защото следва помощта да се предоставя само в рамките на бюджета за конкретния прием, а не за целия бюджет на мярката, както е одобрен в програмата.

Чл. 3. (2) Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед утвърждава образци на документи за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по мерките по чл. 1 и може да утвърди условия и ред за подаване на документите в електронен вид. Документите се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок до 1 работен ден от утвърждаването им.

1. Образците на документите да се предложат за обществено обсъждане.

Резултатите от обществено обсъждане да се публикуват заедно с одобрените образци на документи.

ОСНОВАНИЕ:

Документите се ползват от всеки кандидат по програмата и следва да се съгласувани предварително с тях във връзка с отстраняване на грешки и неясно при тяхното попълване.

 

 

2. Да се разшири приложимото поле на алинеята и върху заповедите за промяна на образеца на документи

ОСНОВАНИЕ:

Условията за промяна на образците на документи да бъдат еднакви с тези при тяхното одобрение.

 

 

3. Публикуването на заповедта и документите да се идентифицира с дата в раздела на страницата на ДФЗ.

ОСНОВАНИЕ:

От опита на предходните лозарски програма ДФЗ без тази информация. Това предполага подвеждане на кандидатите/бенефициентите, че няма промяна на документа, защото не е видно на самата страница.

 

 

4. Да се посочи раздел и подраздел в интернет страница на ДФЗ, от който следва да се свалят документите.

ОСНОВАНИЕ:

Страницата на ДФЗ се състои от множество раздели и подраздели, което затруднява намирането на документите и в момента.

 

 

13 октомври 2018 г. 18:53:00 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 3. (3) Периодите за прием по мерките по чл.1 се определят ежегодно със заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ по график, определен от постоянната работна група за управление на Националната програма.

1. Предлагам периодите за прием в графика да се посочват чрез „от дата - до дата”.

2. Предлагам да се впише дата, до която заповедта следва да се публикува в раздела на страницата на ДФЗ за програмата. Ежегодно е много широк период от време.

3. Предлагам да се уточни, че периода за прием се отнася „финансова година”

4. Предлагам за всеки период за прием по всяка мярка да се посочи и бюджета, който ще бъде за него.

5. Предлагам заедно със заповедта да се публикуват и мотивите на постоянната работна група във връзка с предложения от нея график.

 

Чл. 3. (4) Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед бюджета за съответната финансова година на мерките по чл. 1. Издадената заповед може да бъде изменена, като заповедта за изменение се публикува на интернет страницата на ДФЗ, без да се прилага срокът по ал. 7.

1. Да се уточни, че става въпрос за всеки отделен бюджет по мярка, включена за прием през финансовата година.

2. Да се уточни по коя инициативи може да стане изменението на заповедта и да се включи публикуване на мотивите за това предложение за изменение.

Чл. 3. (6) Въз основа на решение на постоянната работна група, създадена на основание чл. 4, ал. 1, изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед период за прием на заявление за авансово плащане за текущата финансова година.

 

Да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

Това е възможност за ограничаване на кандидатите да кандидатстват.

Авансовото плащане е възможност за кандидата, която се избира при кандидатстване и не следва да се отделя като самостоятелен прием.

Алинеята посочва като основание само решение на работната група, но не посочва, че се включва в годишния график за прием, преди неговото одобрение. Това ще даде възможност пред годината да се отварят «извънредни» приеми, за които няма да има предвидимост от страна на кандидатите и може да се окажат в невъзможност да осигурят банкови гаранции за тях, поради кратки срокове.

 

Чл. 3. (7) Заповедите по ал. 3, 4 и 6 се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок най-малко 15 дни преди началото на съответния период за прием.

 

Да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

В мотивите за приемане на наредбата няма обосновка за причината за избор на този срок, което не гарантира неговата обективна приложимост във връзка със забележките по ал. 6, по- горе.

 

Чл. 4. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя постоянна работна група за управление на Националната програма. В състава на работната група се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), ИАЛВ и ДФЗ. Постоянната работна група, в сътрудничество с неправителствените организации взима решения по текущи въпроси и проблеми възникнали при прилагането на Националната програма, включително откриване на приеми по отделните мерки, управление на бюджета и неговото преразпределяне между мерките.

 

1. Да се включат в работна група постоянни представители на неправителствени организации, организации/групи на производители и техни асоциации.

ОСНОВАНИЕ:

Включване в работната група и на представители на кандидатите/бенефициентите по програмата с цел тяхното пряко участие в управлението на програмата, като лицата, които я прилагат и ползват.

 

2. Да се уточни формата на «сътрудничество» при неприемане на предложението по т.1

 

3. Да се включи задължение на групата да изготвя ежегоден доклад по изпълнението на програмата, който да бъде публично достъпен в раздела на програмата на страница на ДФЗ.

 

3. Да се включи задължение за публикуване на протоколите от дейността на групата в раздела на програмата на страница на ДФЗ.

 

4. Заповедта за определяне на групата да бъде публична в раздела на програмата на страница на ДФЗ.

 

 

13 октомври 2018 г. 18:54:01 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 5. (2) За дейностите по ал. 1, т. 1 и т. 2 одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една от следните форми:

2. парично обезщетение, което компенсира загубата на доходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две години, с цел полагане на грижи за насажденията и опазване на околната среда.

 

1. Да се уточни периода- «…който не надвишава две, последователни винарски години…»

Чл. 5. (3) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ между одобрения кандидат и ДФЗ.

1. Да се уточни периода- «…до края на втората винарска година, следваща винарската годината на сключване…»

ОСНОВАНИЕ:

"Винарска година" е периодът от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата.

„годината на сключване на договора” следва да се приеме календарната година, защото не е уточнено други.

В календарната година се включват две винарски години от 01.01 до 31.07 и 01.08.31.12.

Възниква неяснота спрямо коя от двете винарски години през календарната година се отчита срока- спрямо тази, която е изтекла на 31.07 или спрямо тази, която е започнала на 01.08, като в първия случай Бенефициента реално трябва да изпълни проекта само за една винарска година

 

Чл. 6. (1) Недопустими за подпомагане по мярката по чл. 5 са следните дейности:

Да се уточни дали дейностите следва да се заявени за подпомагане, защото ако не са заявени за подпомагане по програмата не следва да попадат в обхвата на наредбата.

 

Чл. 6. (1) 6. изграждане на пътища в лозовото насаждение или които водят до него;

 

Да се уточни „изграждане или обособяване на площи без винени лозя или полски пътища”

ОСНОВАНИЕ:

Уточняване на понятието спрямо ползваното такова в „ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ”

 

Чл. 6. (1) 8. смяна на формировката от един вид в същия когато разликата във височината между старата и новата формировка е по-малка от 0,5 метра;

 

1. Да се уточнят видовете формировки и одобрената височина, включително характеристики, за всяка от тях, от която ще се разликата във височината.

ОСНОВАНИЕ:

В научните публикации няма еднозначно определение на параметрите на дадена формировка, а зависят повече от автора или превода.

В противен случай в ИАЛВ може да се стигне до тълкуване без еднозначно определена база за това.

 

Чл. 6. (1) 10. преструктуриране и конверсия на винени лозя, които не отговарят на определението за добро агротехническо състояние, удостоверено от ИАЛВ;

1. Да се създаде текст в чл. 5, който да разрешава участие само на винени лозя, които отговарят на определението за добро агротехническо състояние.

ОСНОВАНИЕ

ИАЛВ удостоверява това обстоятелство, като едно от условията за издаване на удостоверение за участие.

 

2. Да отпадне в т.10 «…удостоверено от ИАЛВ …»

ОСНОВАНИЕ:

ИАЛВ не издава удостоверение за участие за тези винени лозя, т.е няма документ за удостоверяване

 

 

13 октомври 2018 г. 18:54:54 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 6. 11. дейности, за които е получено финансиране от ЕС за същите площи през последните 10 финансови години;

 

1. Не е уточнено както се разбира под «дейности»! Това дейностите по чл. 5, ал. 1 ли са?

 

2. Не е уточнено спрямо коя година се определя срока «през последните 10 финансови години»

 

3. Да се разшири «същите площи» на «същите площи в имот или новосъздадени от/с него имоти»

ОСНОВАНИЕ:

Да се обхванат случаите на делене/обединяване на имоти от имот

 

3. «Финансиране» да се промени на «финансова помощ»

ОСНОВАНИЕ:

Финансирането може да е кредитно по финансов инструмент на ЕС, което е различно от финансова помощ.

 

Чл. 6. (2) Финансова помощ не се предоставя за:

 

Защо е обособена отделна алинея, а не продължена като следващи точки в ал. 1?

Да се уточни каква е разлика между материалните активи за изпълнение на дейностите по ал. 1 спрямо тези, които попадат в обхвата на ал. 2, ако не се добавят точките към ал. 1?

 

Чл. 8. (2)  Максималният размер на всички разходи по проект или проекти, подадени от групи или организации в рамките на един прием е 3 000 000 лева, като в него се включват и проекти подадени от членовете на групата или организацията. Когато се установи, че кандидати и ползватели на помощтане са независими предприятия по смисъла на чл. 2 от Закона за малките и средните предприятия, им се предоставя подпомагане, което общо не надхвърля тавана, определен в ал. 1.

 

1. Да се допълни текста «като в него се включват и проекти подадени от членовете на групата или организацията» с «в периода на този прием»

ОСНОВАНИЕ:

Не е ясно кои проекти следва да се включат- от този прием или и всички предходни приеми.

2. Да се разпише реда за определяне на база на разходите на членовете, не се взема дяловото им участие

ОСНОВАНИЕ:

Дискриминиране на участници с членове с малко дялово участие, но голям размер разходи, които са заявили със самостоятелен проект

 

3. Да се уточни кой от двата тавана по ал. 1 се има в предвид- за приема или общо за програмата.

ОСНОВАНИЕ:

По тази алинея няма еднозначно определен таван за целия период на програмата.

 

Чл. 8. (3) Паричното обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2, т. 2 се изчислява въз основана средния годишен добив от хектар за период от две години преди извършване на изкореняване. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 4500 кг/ха.

 

1. Не е уточнено еднозначно от каква площ се изчислява «средния годишен добив от хектар»- от одобрена площ при кандидатстване или от площ, одобрена по заявка за плащане.

 

2. Да се уточни «две години преди извършване на изкореняване», кои години обхващат- винарски или календарни.

Ако са винарски- включва ли се винарската година, в която е извършено изкореняването или не?

Ако са календарни- включва ли се винарската година, в която е извършено изкореняването или не?

ОСНОВАНИЕ:

Уточнение е от значение за да се определят кои две декларации за реколта следва да се ползват при изчисляване на средния годишен добив, както и дали има подадени две такива декларации за винено лозе.

 

 

13 октомври 2018 г. 18:55:11 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 8. (4) Парично обезщетение за загуба на доход получават производители, които са изкоренили площи с плододаващи винени лозя, надлежно поддържани в добро агротехническо състояние през последните две винарски години, предхождащи изкореняването иза които са подадени годишни декларации за реколта за последните две години.

 

1. Да се уточни кои винарски година се има в предвид във връзка с „предхождащи изкореняването”- текуща и предходна или двете предходни прямо винарската година на изкореняването.

ОСНОВАНИЕ:

Уточнение е от значение за да се определят кои две години се има в предвид

2. Да се уточни кои винарски година се има в предвид във връзка с „подадени годишни декларации за реколта”- текуща и предходна или двете предходни прямо винарската година на входиране на Заявление за издаване на удостоверение за среден добив.

ОСНОВАНИЕ:

Уточнение е от значение за да се определят кои две декларации за реколта следва да са били подадени

 

Чл. 8. (6) Финансова помощ не се предоставя на кандидати и ползватели на помощта, за които се установи, че изкуствено са създали условия за получаване на помощта или за осигуряване на предимство, в противоречие с целите на мярката.

 

Текстът «за които се установи, че изкуствено са създали условия» да се замени с «за които се установи изкуствено създадено условие»

ОСНОВАНИЕ:

По смисъла на тази наредба няма «че изкуствено са създали условия», а в § 1 има т. 11. "Изкуствено създадено условие"

 

Чл. 8. (7) Финансова помощ не се предоставя за частта от разходите по проектите, които надхвърлят максимално допустимите стойности по ал. 1 за един прием или за целия период на Националната програма, когато това е в резултат от подадени проекти от кандидати и ползватели на помощта, за които се установи, че помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия, които извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар, по смисъла на Закона за малките и средни предприятия.

 

1. Да се уточни какво се има в предвид под «максимално допустимите стойности по ал. 1», защото в ал. 1 има два «максимално допустими размера», а не стойности.

 

2. Да се уточни какво се има в предвид под «не се предоставя за частта от разходите по проектите» и как се определя коя е «частта от разходите по проектите» спрямо дейностите по проекта- пропорционално спрямо всички дейности ли?

 

 

Чл. 9. (2) 2. документ/и, удостоверяващ/и правното основание за ползване на имота/имотите, посочени в ППК. Договорите за ползване на имотите да са с нотариална заверка на подписите на страните и за срок от минимум 5 календарни години, следващи годината на окончателно изплащане на финансовата помощ по мярката, като това изискване не се отнася за имотите, подлежащи на изкореняване по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "а";

1. Да се уточни, че документите по т. 3 се представят като копие.

 

2. Да се уточни какъв минимален срок следва да има договора за имотите, подлежащи на изкореняване по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "а" и спрямо коя дата се следи този срок;

 

3. Ако изискването по т.1 е повече от една година да се уточни дали ще се изисква нотариална заверка на подписите и вписване на договор

 

Чл. 9. (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните общи документи:

Предлагам да се предвиди възможност, ако документите са представена по друга процедура пред ИАЛВ да не се представят, а да се посочи това с нужната информация за нейното идентифициране

 

 

13 октомври 2018 г. 18:55:28 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 9. (2) 3. актуална/и скица/и на имота/имотите, посочени в ППК, издадена/и не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е издадена/и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – с отразени последните промени в кадастъра;

1. Да се уточни, че документите по т. 3 се представят като копие.

 

2. Да се уточни какво се има в предвид под «с отразени последните промени в кадастъра»- означава ли, че не е приложим 6 месечния срок от издаване, ако има промени в този срок, т.е скицата да е издадена след последната промяна, спрямо датата на подаване на заявлението.

 

3. Ако към момента на одобрение на наредбата има възможност за получаване на документа по електронен път между държавните институции- да отпадне с цел намаляване на административната тежест

 

Чл. 9. (2) 4. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.

Предлагам да се отдели на нов ред, защото в момента следва текста на точка 3.

 

 

Чл. 9. (4) При подаване на заявления по ал. 1 за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2, се представя уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (обн. ДВ, бр. 42 от 2016 г.), наричана по-нататък Наредба № 9 от 2016 г.

1. Предлагам да се промени номера на алинеята, защото липсва алинея 3.

 

2. Предлагам текста «представя уведомление за начало на изкореняване» да се замени с «подава уведомление за начало на изкореняване», защото действието е свързано с неговото подаване.

 

 

Чл. 9. (5) При подаване на заявление за право на участие за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "д" и "е" се прилагат заверени копия на:

 1. експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия, издадено от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" – за проектно решение за изграждане на противоерозионни съоръжения;

 2. технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, изготвен от проектантска организация и/или от правоспособен проектант и заверен от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров".

1. Текстът «буква "д" и "е"» да се замени с «буква "б"», защото:

б) изграждане и/или реконструкция на тераси;

, а :

д) изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения;

 е) смяна на формировката.

 

2. В точка 2 да се уточни, че КСС се изготвя и заверява от правоспособен проектант, защото «проектантска организация» няма правоспособност.

 

3. Предлагам точка 2 да се промени на «2. технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествени сметки. Проектът трябва да е заверен от проектантска организация, правоспособен проектант и от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров"»

 

4. Предлагам да се създаде нова точка «3. количествено-стойностни сметки, заверени от правоспособен проектант, въз основа на количествена сметка по т. 2"»

ОСНОВАНИЕ:

Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" не следва да заверява КСС, които отразяват пазарните цени на СМР, а само КС към проекта.

 

 

13 октомври 2018 г. 18:56:18 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

 

Чл. 9. (6) При подаване на заявлението в ИАЛВ за дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "г" се прилагат и заверени копия на:

 

1. Текстът «буква "г"» да се замени с «буква "в"», защото:

г) смяна на подпорна конструкция,  а :

в) изграждане на автоматизирани системи за капково напояване;

 

 

Чл. 9. (6) 1. документ за необходимостта от извършване на оценка на въздействието на проекта върху околната среда, издаден по реда на Закона за опазване на околната среда;

 

1. Предлагам да се даде възможност за приемане и на вх.номер, вместо документа, защото издаването е свързано с държавна институция(РИОСВ)

 

Чл. 9. (6) 2. технически проект за изграждане на автоматизираните системи за капково напояване с подробно описани дейности и материали, изготвен и заверен от правоспособен проектант;

 

Предлагам да се промени на «2. технически проект за изграждане на автоматизираните системи за капково напояване с подробно описани дейности и материали, включително количествени сметки, изготвен и заверен от правоспособен проектант;»

Чл. 9. (6) 3. нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, когато разрешителното за ползване е на трето лице.

 

1. Предлагам да се даде възможност за приемане и на вх.номер, вместо разрешителното, защото издаването е свързано с държавна институция(Басейнова дирекция)

 

 

13 октомври 2018 г. 18:56:34 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 9. (7) При подаване на заявление за дейностите по чл. 5 кандидатите са задължени да предоставят цифрови географски данни за площите, върху които имат намерение да извършат дейностите и за които ще заявяват предоставяне на финансоива помощ от ДФЗ. Изпълнителната агенция по лозата и виното проверява географските параметри на заявената площ чрез извършване на административни проверки и проверки на място.

 

В регламент 809/2014, чл. 17 е записано:

Член 17

Специални изисквания във връзка със заявленията за помощ по свързани с площ схеми за помощ и във връзка с исканията за плащане по свързани с площ мерки за подпомагане

1.   За целите на идентифицирането на всички земеделски парцели в стопанството и/или неселскостопански земи, както е посочено в член 14, параграф 1, букви г) и д), компетентният орган предоставя на бенефициера предварително изготвения формуляр и съответния графичен материал, посочени в член 72, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, посредством базиран на ГИС интерфейс, който позволява обработването на пространствените и буквено-цифровите данни за декларираните площи (наричан по-долу „формуляр на геопространствено заявление за помощ“).

2.   Параграф 1 се прилага, както следва:

а) считано от референтната 2016 година — за брой бенефициери, отговарящ на броя, необходим за покриване на най-малко 25 % от общата установена площ за схемата за основно плащане или схемата за единно плащане на площ през предходната година;

б) считано от референтната 2017 година — за брой бенефициери, отговарящ на броя, необходим за покриване на най-малко 75 % от общата установена площ за схемата за основно плащане или схемата за единно плащане на площ през предходната година;

в) считано от референтната 2018 година — за всички бенефициери.

3.   Когато бенефициерът не е в състояние да подаде заявлението за помощ и/или искането за плащане посредством формуляра на геопространствено заявление за помощ, компетентният орган предоставя на бенефициера:

а) необходимата техническа помощ; или

б) предварително изготвените формуляри и съответния графичен материал на хартия. В този случай компетентният орган прехвърля получената от бенефициера информация във формуляра на геопространственото заявление за помощ.

 

Предлагам да се промени на «При подаване на заявление за дейностите по чл. 5 ИАЛВ включва към него цифрови географски данни за площите, върху които Кандидатите имат намерение да извършат дейностите и за които ще заявяват предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.»

ОСНОВАНИЕ:

Чл. 17, т. 3 от Регламент 809/2014 с цел намаляване на административната тежест

 

 

Ако не се приеме предложение следва да се опишат техническите изискванията към тези данни- формат, носител, точност и др.

ОСНОВАНИЕ:

Липса на изисквания или посочване на нормативен акт, на който следва да отговарят тези цифрови географски данни.

 

Чл. 9. (8) При поискване от ДФЗ проверените данни по ал. 7 се предоставят от ИАЛВ служебно по електронен път в срок до 3 работни дни.

 

Да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

В чл. 2, ал. 4 е записано това предоставяне чрез ИСАК и се дублира съдържание.

 

Чл. 10. (3) Когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 2, заявлението се отхвърля.

 

Да се уточни какво става в този случай с подаденото заявление за начало на изкореняване по Наредба № 9 от 2016 г.- ИАЛВ ще го приеме ли при последващо входиране на ново заявление за участие.

 

13 октомври 2018 г. 18:56:48 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 10. (4) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място на заявените имоти за установяване на действителното агротехническо състояние. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител.

 

1. Да се уточни вторият екземпляр на контролния лист за Кандидата ли е- ако не да се предвиди екземпляр за кандидата.

 

2. Да се уточни дали се проверява само агротехническото състояния по условията на §1, т. 7 или се проверяват и площи

 

3. Предлагам да се даде възможност на кандидатите да бъдат запознати с чрез образци на ДФЗ/ИАЛВ за методиката на проверката и ползваните образци на документи, които се попълват във връзка с нея, защото липсва публично достъпна информация за това.

 

Чл. 11 (4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължен еднократно с още 6 месеца от датата на неговото изтичане, въз основа на искане за удължаване на срока. Искането се подава в съответното ТЗ на ИАЛВ по местонахождение на имотите преди изтичане на срока на удостоверението и към него се прилагат документите по чл. 9, ал. 2, т. 2, 3 и 4 и данните по чл. 9, ал.7 Когато подадените при издаване на удостоверението документи за правно основание за ползване са актуални към датата на искането, те не се подават отново.

 

Предлагам кандидата да се задължи са представи само документите, които са променени, защото текущият текст изисква ЗАДЪЛЖИТЕЛНО тяхното прилагане, като изключва само документите за ползване на имотите. Отговорността да се носи с декларация по образец.

 

(5) В срок до 7 работни дни от получаване на искането по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място и ако не установи несъответствие с първоначалната теренна проверка по чл. 10, ал. 4, в срок до три работни дни изготвя становище за неговото одобрение. В срок до 7 работни дни от изготвянето на становището изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа на констатациите от извършената проверка на място одобрява искането с мотивирана заповед, която се изпраща на кандидата.

 

Да се уточни какви документи се изготвят от ИАЛВ по време на проверката и дали остават екземпляри от тях за кандидата, т.е прилага ли се процедурата по чл. 10, ал. 4 изцяло.

 

Чл. 12. (1) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, в Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" (ЦУ на ДФЗ). Когато кандидатът възнамерява да заяви авансово плащане, той следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ точния размер на сумата за авансовото плащане.

 

Предлагам подаването на заявлението да може да се извършва и в ОД на ДФЗ по място на инвестицията.

 

Чл. 12. (2) 1. удостоверението за участие, утвърденият ППК и утвърдените географски данни на одобрената площ, а когато срокът на удостоверението е удължен – и заповедта по чл. 11, ал. 5;

 

Предлагам да се даде възможност документите да се прилагат като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с тях в оригинал.

 

 

13 октомври 2018 г. 18:57:03 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 12. (2) 4. удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията – за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

 

Предлагам да се даде възможност документа да се прилага като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с него в оригинал.

 

Чл. 12. (2) 6. оригинал или заверено копие на удостоверение, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

 

Предлагам изрично да се изключат от обхвата на точката физически лица.

Чл. 12. (3) 1. експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия, издадено от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" – за проектно решение за изграждане на противоерозионни съоръжения;

 

Предлагам да се даде възможност документа да се прилага като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с него в оригинал.

 

Чл. 12. (3) 2. технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, изготвен от проектантска организация и/или от правоспособен проектант изаверен от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров".

 

Предлагам да се даде възможност документа да се прилага като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с него в оригинал.

Предлагам като приложение към проекта, КСС да се замени с КС, каквото е изискването на чл. 21, ал. 4 от НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ.

 

Предлагам допълнително да се добави представяне на КСС, заверена от правоспособен проектант.

 

Чл. 12. (4) 1. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите

Предлагам да се даде възможност документа да се прилага като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с него в оригинал.

 

Предлагам да се даде възможност вместо документа да се прилага вх.№ на искането за издаване на документа вместо самия документа, защото издаването е свързано с държавна институция. В периода на разглеждане на проекта да се изисква представяне на документа във връзка с подадения вх.№.

 

 

13 октомври 2018 г. 18:57:20 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 12. (4) 2. технически проект с подробно описани дейности и материали, изготвен и заверен от правоспособен проектант;

Предлагам да се даде възможност документа да се прилага като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с него в оригинал.

 

Предлагам да се изисква представяне на КС, каквото е изискването на чл. 21, ал. 4 от НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ.

КС да бъде заверено от правоспособен проектант.

 

Предлагам допълнително да се добави представяне на КСС, заверена от правоспособен проектант.

 

Чл. 12. (4) 3. нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, придружено от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, в случай че разрешителното за ползване е издадено на трето лице.

Предлагам да се даде възможност документа да се прилага като оригинал или заверено копие, като отпадне нотариалната заверка.

 

Чл. 12. (7) Приетите заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

 

Предлагам да се добави текст, че се изготвя квитанция за прием, която се предава на кандидата.

 

Чл. 13. (2) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите по ал.1 в срока по ал. 1, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, която подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

Предлагам да се допълни с текст, че заповедта се изпраща на кандидата.

Чл. 13. (3) След проверката по ал. 1 дирекция "Технически инспекторат" на ДФЗ може да извършва проверка на заявените за подпомагане площи, след което ЦУ на ДФЗ извършва финансова оценка на инвестиционния проект по чл. 12, ал. 2, т. 2 въз основа на определените в приложение № 1 пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и резултатите от извършените проверки на място.

 

Предлагам да се добави задължение на ДФЗ, след проверката на място, да предоставя на кандидата оригинал или копие на контролен лист от проверка, като това да не е само в случай на констатирани разлики спрямо заявени данни.

 

Предлагам методиката на ТИ на ДФЗ за провеждане на проверката да бъде достъпна на сайта на ДФЗ.

Чл. 13. (4) Не е допустимо оттегляне на заявление за предоставяне на финансова помощ след получаване на уведомление за установени нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.

 

Предлагам да се уточни, че уведомлението да е писмено, защото практиката на ТИ на ДФЗ преди проверка на място е да се информира кандидата по телефон. Липсва еднозначно определен момент, от който кандидата не може да оттегли заявлението си.

 

Чл. 13. (7) Когато две или повече заявления са с еднакъв брой точки и за тях наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 4 за съответния прием е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления пропорционално на заявеното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.

 

Предлагам текста „…той се разпределя между тези заявления пропорционално на заявеното финансиране.” да се замени с текст, при който ако тези заявление не получат със заповед допълнителен финансов ресурс за помощта- отпадат от разглеждане.

Текстът е дискриминационен, защото поставя кандидати при по- неблагоприятни финансови условия, защото са попаднали в група на проекти с еднакви точки, което обстоятелство те не могат да управляват и въздействат върху него със своя проект.

 

 

13 октомври 2018 г. 18:57:41 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 13. (8) Държавен фонд "Земеделие" публикува на интернет страницата си резултатите от класирането.

 

Предлагам да се допълни с текст „, които съдържат

 • Име на кандидата
 • ЕИК по Търговски регистър/ ЕИК по регистър БУЛСТАТ
 • УИН по лозарски регистър
 • № на лозарско стопанство по проекта
 • Критерии и заявени точки по тях
 • Критерии и одобрени точки по тях
 • Заявени разходи
 • Одобрени разходи
 • Заявен процент на финансова помощ
 • Одобрен процент на финансова помощ”

ОСНОВАНИЕ:

Осигуряване на публичност по програмата

 

Чл. 13. (9) В срок до 70 работни дни от подаване на заявленията по чл. 12, ал. 1, въз основа на проверките по ал. 1 и 3 и въз основа на класирането по ал. 5, 6 и 7, изпълнителният директор на ДФЗ със заповед одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за предоставяне на финансова помощ. Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:

 

Предлагам срокът от работни дни да се промени на 60 календарни дни, защото в доклада към проекта на наредбата липсва обосновка за избора на такъв срок, както и въз основа на какво е определен той.

 

Чл. 13. (9) 1. несъответствие на целите на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;

 

Предлагам текста „…и в правото на Европейския съюз;” да отпадне.

В този случай МЗХГ ще бъде задължена да приведе чрез промяна наредбата към „правото на ЕС”, а не задължение на отделния кандидат.

 

Чл. 13. (9) 5. установяване на изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

 

Точката да отпадне защото е включена в условията на следваща точка 6.

Чл. 13. (10) Срокът по ал. 9 се удължава, когато са:

 

Предлагам удължаването на срока да бъде свързано с издаване на заповед, която да бъде изпращана на кандидата.

 

Чл. 14. (2) В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение по чл. 13, ал. 9, кандидатът или негов изрично упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

 

Предлагам подписването на договора да може да се извършва и в ОД на ДФЗ по място на инвестицията.

 

 

13 октомври 2018 г. 18:58:00 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 15. (4) При получено авансово плащане, максималният срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на втората финансова година, следваща годината на авансовото изплащане на финансовата помощ, и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на срока на валидност на представената банкова гаранция.

 

Предлагам срока в години да се уеднакви с този по чл. 5, ал. 3, защото в единия случай са винарски, в другия- финансови.

 

Предлагам да се уточни годината на авансовото плащане календарна ли е или финансова или винарска.

 

Чл. 15. (5) В срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя. Срокът се удължава, когато е/са:

 

Предлага да се допълни, че заповедта се изпраща на кандидата.

 

(6) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 5 ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението банкова сметка в левове.

 

Да отпадне текста „в левове”.

Ако не отпадне трябва изрично да се посочи, че в заявлението за кандидатстване или авансово плащане следва да се посочи банкова сметка в лева!

Чл. 17. (2) Недопустимо е подаването на заявление за окончателно плащане във финансова година, различна от финансовата година, определена като краен срок за изпълнение на дейностите в договора, сключен по реда на чл. 14, ал. 2. Недопустимо е окончателно плащане на етапи от дадена дейност и/или на отделна дейност от договора.

 

Предлагам срока в години да се уеднакви с този по чл. 5, ал. 3, защото в единия случай са винарски, в другия- финансови.

 

Чл. 17. (3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

Предлагам да се даде възможност документите да се прилагат като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с тях в оригинал.

 

Чл. 17. (3) 3. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2–документи, удостоверяващи качеството на различните категории лозов посадъчен материал, съгласно изискванията на Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (обн. ДВ, бр. 71 от 2006 г.); документите се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и превод на български език от заклет преводач;

 

Предлагам да се уточни как се постига съответствие с Наредба № 95 от 2006 г. при ползване на лозово посадъчен материал от ЕС, като изрично се посочат в този случай приложимите за това документи.

 

Чл. 17. (3) 4.  за кандидатите, класирани въз основа на изпълнението на критерий биологично производство, съгласно приложение № 3 – копие от годишния инспекторски доклад на контролиращото лице, съдържащ положителни констатации;

 

Предлагам да се уточни за коя година трябва да бъде доклада.

Чл. 17. (3) 7. за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията –удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията;

 

Предлагам да се даде възможност документа да се прилага като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с него в оригинал.

 

Чл. 17. (3) 8. оригинал или заверено копие на удостоверение, че ползвателят на помощта не е в процедура по несъстоятелност и ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

 

Предлагам изрично да се изключат от обхвата на точката физически лица.

 

13 октомври 2018 г. 18:58:42 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 17. (3) 10. удостоверение за приключени дейности в оригинал, издадено от ИАЛВ; за издаване на удостоверението в ТЗ на ИАЛВ се подава заявление по образец утвърден по реда на чл. 2, ал. 2.

 

Предлагам да отпадне, защото се документа ще бъде свързан с проверка на място от ИАЛВ, която се дублира с тази от ДФЗ по чл. 18, ал. 3.

Допълнително констатациите от проверката на ИАЛВ не се вземат в предвид от ТИ на ДФЗ.

Допълнително ИАЛВ има процедура за информиране след приключване на засаждането, която не включва дейностите по изграждане на подпорната конструкция и която не може да се ползва за целите на настоящата точка, а трябва да се прави и втора след това.

Възниква допълнителен разход на време и финансов ресурс.

 

Чл. 17. 5.  при изплащане на възнаграждения на физически лица, наети да извършат дейности и мероприятия по договора - граждански договори или заповеди за конкретна работа с наетите лица и сметки за изплатени суми или служебни бележки по образец, съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

 

Предлагам да отпадне, защото не са описани ясно критериите спрямо които ще се признава положения труд по трудов договор, като се отделя от този, който в същия период е полагат за дейности в стопанството на бенефициента.

Допълнително не е уточнено какво се разбира по изплатено трудово възнаграждение- брутно или след приспаднати разходи за сметка на лицето.

 

Чл. 17. (5) Ползвателите извършват всички плащания със своите контрагенти само по банков път.

 

Предлагам да се уточни и че се отнася и за плащания по граждански и/или трудови договори, защото в противен случай поставя в неравностойно положение тези бенефициенти, които плащане само по банков път и правят допълнителен разход за това, като такса за банката.

 

Чл. 18. (3) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка на място за установяване на изпълнението на дейностите по договора, сключен по реда на чл. 14, ал. 2. За подмерките по чл.5, ал.1, т.1, б. “б“ и т.2, б. “б“ е допустимо неприхващане на 10% от броя на лозите.

 

Предлагам да се добави задължение на ДФЗ, след проверката на място, да предоставя на кандидата оригинал или копие на контролен лист от проверка, като това да не е само в случай на констатирани разлики спрямо заявени данни.

 

Предлагам методиката на ТИ на ДФЗ за провеждане на проверката да бъде достъпна на сайта на ДФЗ.

Чл. 18. (4) Заявлението за окончателно плащане не може да бъде оттеглено след уведомяване на ползвателя на помощта за установени нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.

 

Предлагам да се уточни, че уведомлението да е писмено, защото практиката на ТИ на ДФЗ преди проверка на място е да се информира кандидата по телефон. Липсва еднозначно определен момент, от който кандидата не може да оттегли заявлението си.

 

Чл. 18. (5) След получаване на резултатите от проверката по ал. 3, изпълнителният директор на ДФЗ със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащането на част или на цялата финансовата помощ, за което писмено уведомява ползвателя.

 

Предлагам да се разшири текста със задължение заповедта да се изпраща на бенефициента.

 

Чл. 19. Отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане се постановява в следните случаи:

 

Предлагам текстът да се разшири и с «..или част » по отношение на финансовата помощ, защото неизпълнението на задължението по т. 2 от същия член може да се отнася за част от тази инвестиция.

 

 

13 октомври 2018 г. 18:58:57 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

  Чл. 20. (1) В срок до 60 работни дни от подаване на заявлението за окончателно плащане одобрената финансова помощ се превежда на ползвателя по посочена в заявлението за окончателно плащане банкова сметка в левове.

 

Предлагам срокът от работни дни да се промени на 60 календарни дни, защото в доклада към проекта на наредбата липсва обосновка за избора на такъв срок, както и въз основа на какво е определен той.

 

Предлагам да отпадне текста „в левове”.

Ако не отпадне трябва изрично да се посочи, че в заявлението за кандидатстване или авансово плащане следва да се посочи банкова сметка в лева!

 

   Чл. 21. (1) 5. при проверката на място по чл. 18, ал. 3 се установи, че ползвателят е извършил дейност/и на по-голяма площ от договорираната, финансовата помощ се определя въз основа на договорираната площ.

 

 

Предлагам точката да отпадне, защото защото не става ясно защо е записана и какво означава „финансовата помощ се определя въз основа на договорираната площ”.

В договора за финансова помощ ясно посочва за каква площ се отнася подпомагането и не разглежда други обстоятелства за нейното увеличаване!

Чл. 21. 6. при проверката на място по чл. 18, ал. 3 се установи, че не прихващането на броя лози е над 10 % от договорирания, финансовата помощ се преизчислява съгласно Приложение № 1.

 

Предлагам да отпадне, защото липсва определение за „неприхващане” или да се даде такова определение.

Липсата на определение ще създаде субективизъм при проверките на място във връзка с констатиране на това условие.

Чл. 22. (1) Ползвателят може да подаде искане за промяна на изпълнението на дейностите по договора с ДФЗ в срок до 1 месец преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилага писмена обосновка и доказателства към нея, необходими за преценка на неговата основателност.

 

Предлагам да се преразгледа срока, който е определен спрямо този по договора, при условие, че в процедурата може да се изискат документи от ИАЛВ с разглеждане по чл. 10 и 11, което е допълнително спрямо работата на ДФЗ по искането за промяна.

 

Чл. 22. (3) Удължаване на срока на договора е допустимо само в рамките на съответната финансова година, през която изтича срокът за изпълнение на дейностите по договора, но не по-късно от 31 юли.

 

Предлагам срока в години да се уеднакви с този по чл. 5, ал. 3, защото в единия случай са винарски, в другия- финансови.

Допълнително ограничението до 31 юли съвпада с края на винарската година.

Чл. 22. (4) В случаите на получено авансово плащане ползвателите могат да искат удължаване на срока на действие на договора до края на втората финансова година, след финансовата година, през която е извършено авансовото плащане.

 

Предлагам срока в години да се уеднакви с този по чл. 5, ал. 3, защото в единия случай са винарски, в другия- финансови.

 

Чл. 22. (6) Когато искането по ал. 1 е основателно и налага промяна в утвърден ППК, след уведомление от ДФЗ, бенефициентът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията към плана като прилага актуални документи по чл. 9.

 

Предлагам ИАЛВ да създадат образец на „Заявление за утвърждаване на измененията към ППК” в което да се опишат изискуемите документ, а не с алинеята да се задълбава бенефициента да прилага всички документи по чл.9, ал. 2 във връзка с ал. 1.

От друга страна реда на чл. 9, ал. 1 е за участие за дейности, а не за изменение на дейности.

 

13 октомври 2018 г. 18:59:13 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 22. (9) Заповедта по ал. 8 се изпраща на кандидата ведно с утвърдените изменения в ППК и удостоверението за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя".

 

Предлагам да се уточни, че става въпрос за ново удостоверение за участие.

 

Предлагам кандидата да се промени на бенефициента, защото той вече изпълнява ППК в качеството си на бенефициент по мярката.

Чл. 22. (10) След предоставяне на оригиналите на документите по ал. 9 и данните по ал. 7, ДФЗ изготвя анекс към сключения договор и уведомява бенефициента.

 

Предлагам да се включи и варианта за неодобрение на искането за промяна, като в този случай да се издава заповед, която да се изпраща на бенефициента.

 

Предлагам бенефициента да се уведомява писмено за явяване за подписване на анекс към договора с определяне на срок за това.

 

Чл. 27. (1) Ползвателите на финансова помощ, заявили формата за предоставяне на обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2, т. 2, подават в ИАЛВ заявление за издаване на удостоверение за среден годишен добив по чл. 22, ал. 2, т. 2, по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, придружено от документите, посочени в образеца.

 

Предлагам да се уточни дали подаването на заявлението се извършва целогодишно след сключване на договора с ДФЗ или се спазва определени правила на ИАЛВ за това- след изкореняване, след засаждане и др.

 

(3) В срок до 15 работни дни от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2, ИАЛВ издава удостоверение за среден годишен добив за период от две години преди извършване на изкореняването, изчислен по данни от подадените за съответните имоти декларации за реколта от грозде, в съответствие с чл. 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ, L 58/1 от 28.2.2018 г.) или отхвърля подаденото заявление с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

Предлагам удостоверението да се издава за период от две винарски години преди винарската година, в която е издадено разрешението за презасаждане.

Данните в декларации за реколта от грозде по чл. 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 са свързани с винарска година, а не с календарна година, което може да доведе до субективно тълкуване в ИАЛВ данните за кои две години да се ползват, защото в една календарна година има периоди на две винарски години.

 

Предлагам да се добави текст за изпращане на заповедта на бенефициента, защото липсва ред, по който той да знае за издаването на такава заповед.

 

Чл. 28. (1) Заявление за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход се подава в ЦУ на ДФЗ в срока по чл. 17, ал. 1 и към него се прилага удостоверението по чл. 27, ал. 3, както и изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.

 

Предлагам да се уточни дали заявлението се подава след подаване на заявление за окончателно плащане или заедно с него.

 

Предлагам да се даде възможност удостоверението по чл. 27, ал. 3 да се прилага като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с него в оригинал.

 

13 октомври 2018 г. 18:59:27 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 28. (2) Изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или отказва със заповед финансиране по заявлението за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход, като уведомява писмено заявителя за размера на обезщетението или за мотивите за постановяване на отказ. Обезщетението се изплаща в следните срокове:

 

Предлагам да се добави текст, че заповедта се изпраща на бенефициента, като условие, че е уведомен.

 

Чл. 29. (1) Ползвателите на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" имат задължение да използват инвестицията по предназначение в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ.

Предлагам да се уточни, че срока е до края на петата финансова година, следваща финансовата година на окончателно изплащане на финансовата помощ или да се даде обяснение каква е годината.

 

Чл. 30. (1) Ползвателите на финансовата помощ са задължени,от нейното получаване до изтичане на срока по чл. 29, ал. 1, да заявяват всички площи, заети с лозови насаждения, за които е получено финансово подпомагане, по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда на подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн. ДВ, бр. 22 от 2009 г.).

Предлагам да се уточни, че финансовото подпомагане е по реда на настоящата наредба или да се даде обяснение какво се има в предвид под „за които е получено финансово подпомагане”

Чл. 31. (1) Ползвателят на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е длъжен да спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ, L 347/671 от 20.12.2013 г.) и заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, както и законоустановените изисквания за управление по смисъла на Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ, в рамките на своето стопанство.

 

Предлагам да се уточни, че „спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние” е само за площите, за които е получавана финансова помощ по настоящата наредба

В доклада към проекта на наредбата липса обосновка за включване на всички площи на стопанството на кандидата, като в тях може да попаднат и нови площи, които подлежи да се приведат към тези условия и за които не се ползва подпомагане от ЕС.

 

Предлагам да се уточни, че срока е до края на петата финансова година, следваща финансовата година на окончателно изплащане на финансовата помощ или да се даде обяснение каква е годината.

 

 

13 октомври 2018 г. 18:59:38 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 31. (4) В срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", ползвателят на финансова помощ няма право да:

 

Предлагам да се уточни, че срока е до края на петата финансова година, следваща финансовата година на окончателно изплащане на финансовата помощ или да се даде обяснение каква е годината.

 

Чл. 31. (6) Когато кандидатът по чл. 13, ал. 6 е класиран въз основа на изпълнението на критериите, посочени в приложение № 3, т. 2 и 8, той е длъжен да поддържа съответствие с тези критерии в срока по чл. 29, ал. 1. Когато е класиран въз основа на критерия по Приложение № 3, т. 2, кандидатът следва да има придобит/и сертификати от контролиращо лице, удостоверяващи/и, че е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични.

 

Предлагам да се уточни в какъв краен срок следва да е придобит сертификата по критерия по Приложение № 3, т.2.

 

Чл. 50. (1) 1 ж) управление на отпадните води;

 

Предлагам да се поясни кои дейности попадат или не попадат, защото управлението на отпадните води, като част от ВИК инсталацията попада в условията на СМР по ЗУТ.

 

Чл. 50. (1) 1 з) инфраструктурата на избата:

бб) монтаж и помощни съоръжения;

 

Предлагам да се уточни, че монтажа е само на подпомагани машини, съоръжения и оборудване по проект или да се даде обяснение защо е отделен в отделна позиция

Чл. 50. (1) 1 з) инфраструктурата на избата:

вв) автоматични системи;

 

Предлагам да се даде определение за „автоматични системи”, защото такова липсва или да се даде обяснение какво е „автоматични системи”

 

13 октомври 2018 г. 18:59:53 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 50. (1) 1 и) съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:

 

Предлагам да се коригира или даде обяснение защо нивата на точката са с три букви и дали се има в предвид, че следва да се отнесат към друга главна буква.

 

Чл. 50. (1) 1 и)

еее) модулна система за позициониране на бъчви

Предлагам да се даде определение за „модулна система”, защото такова липсва или да се даде обяснение какво е „модулна система”

Чл. 50. (1) 1 и)

жжж) автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.

 

Предлагам да отпадне думата „автоматична”, защото е възможно да се ползва и ръчна такава система.

Чл. 50. (1) 2. Общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи, извършвани както в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите. Тези разходи не надхвърлят 4% от всички рзходи по проекта.

 

Предлагам да се прецизира основата за общите разходи, като се простира само върху разходите по т.1 , а не върху всички разходи по проекта, защото самите те са част от тях.

 

Предлагам да се коригира правописната грешка в „рзходи”

Чл. 51.  (1) Недопустими за финансиране по мярката са следните дейности:

 

Във връзка с Чл. 50. (1) 1 з) бб) монтаж и помощни съоръжения следва ли да се добави и „доставка на машини, съоръжения и оборудване, без включен монтаж на тях”?

 

 

Чл. 51. (2) 2. Разходите, свързани с договор за лизинг, извън посочените по-горе, по-специално маржа на лизингодателя, разходите за рефинансиране на лихви, непреките разходи и разходите за застраховка.

 

Предлагам да се даде определение за „маржа на лизингодателя”, „разходите за рефинансиране на лихви, непреките разходи” или да се обясни какво се има в предвид различни тълкувания за тях и на разходи, които следва да се включат в тях.

 

Чл. 53. (1) Максималният размер на финансовата помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" е:

 1. до 50 % от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро, малки и средни предприятия, по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро, малки и средни предприятия(ОВ L124/36, 20.5.2003 г.).

 

Предлагам текста „Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро, малки и средни предприятия(ОВ L124/36, 20.5.2003 г.)” да се замени с „ЗМСП” или да се даде изрично указание как следва да се попълва декларацията за МСП, която е по този закон

 

13 октомври 2018 г. 19:00:08 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 54. (1) Кандидатите за подпомагане подават заявление за участие, за една или повече дейности по чл. 50, по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на производствения обект на винопроизводителя или по седалище и адрес на управление на кандидата по чл. 52, ал. 1, т.2 и 3.

 

1. Образците на документите да се предложат за обществено обсъждане.

Резултатите от обществено обсъждане да се публикуват заедно с одобрените образци на документи.

ОСНОВАНИЕ:

Документите се ползват от всеки кандидат по програмата и следва да се съгласувани предварително с тях във връзка с отстраняване на грешки и неясно при тяхното попълване.

 

Чл. 54. (2) 3. технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта с прилежащи към него лицензи, разрешения и удостоверения;

 

Предлагам да се даде възможност документа да се прилага като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с него в оригинал.

 

Предлагам да се допълни с изискването и да има заверка от правоспособен проектант.

 

Предлагам да се изисква копие на годишно удостоверение за правоспособност на проектанта, заверено от самия него с „Вярно с оригинала”.

 

Предлагам да се поясни какво се има в предвид под „прилежащи към него лицензи, разрешения и удостоверения”.

 

Предлагам да се допълни с изискването да съдържа спецификация на производственото оборудване и производствен капацитет по видове продукти за производство- съществуващ и нов след инвестицията.

 

Чл. 55. (4) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2, ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място на производствения обект за установяване на действителното състояние. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител.

 

Предлагам да се допълни, че единият от екземпляри се предава на кандидата.

 

Чл. 55. (6) В срок до 5 работни дни от получаване на становището по ал. 5 изпълнителният директор на ИАЛВ с мотивирана заповед утвърждава или отхвърля напълно или частично технологичния проект и издава удостоверение за участие по мярка "Инвестиции в предприятия". Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

Предлагам текстът да отпадне частичното отхвърляне на технологичния проект, като той се приема изцяло или се изисква неговата промяна и ако това не е извършено да се отхвърля напълно.

 

Ако остане частичен отказ да се даде обяснение как следва да се изпълнява проекта при несъответствие с част Технологична, която е изготвена от лице с правоспособност и отговорност по нея!

Чл. 55. (8) Заповедта по ал. 1, технологичния проект и удостоверението за участие по мярка "Инвестиции в предприятия" се изпращат на кандидата в тридневен срок от издаване на заповедта.

 

Предлагам да се уточни алинеята не следва ли да бъде „6”.

 

 

13 октомври 2018 г. 19:00:22 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 56. (1) 3. погасителен план със срок на придобиване съгласно посочения краен срок в заявлението по чл. 56, ал.1, в случаите, в които инвестицията се закупува на лизинг;

 

Предлагам да се изиска копие на договор за финансов лизинг с приложенията към него за да може да се определи точно ст-ст на инвестицията без лихви, такси и комисионни по лизинга.

 

Чл. 56. (1) 4. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (представя в случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите);

Предлагам да се даде възможност за приемане и на вх.номер, вместо документа, защото издаването е свързано с държавна институция(РИОСВ)

 

Чл. 56. (1) 5. разрешение за строеж, издадено по реда на ЗУТ в случаите, когато инвестиционните намерения включват разходи за строителство на сгради и съоръжение, въпреки че същите не подлежат на финансиране по настоящата програма;

 

Предлагам да се даде възможност документа да се прилага като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с него в оригинал.

 

Предлагам да се уточни дали ще се представя и копие на „Работен/технически проект”, защото не става ясно по какъв ред ДФЗ ще разполага с него.

Чл. 56. (1) 6. разрешение за поставяне, издадено по реда на ЗУТ в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения;

 

Предлагам да се даде възможност документа да се прилага като оригинал или заверено копие за да има възможност, при желание от страна на кандидата, да разполага с него в оригинал.

Чл. 56. (2) 1. отчет за приходи и разходи и Баланс за предходна финансова година и последен отчетен период, в случай че същите не са публикувани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Предлагам да се уточни, че предходна финансова година е спрямо датата на подаване на заявлението.

 

Предлагам да се даде пояснение какво се разбира под последен отчетен период- месец, тримесечие, шестмесечие, както и ще този период се определя спрямо датата на подаване на заявлението.

 

Предлагам да се уточни дали документите трябва да се представят или да са налични в ТР в определена форма, например на НСИ.

 

 

13 октомври 2018 г. 19:01:12 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

 

Чл. 56. (2) 3. най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за разходи по инвестицията в бизнес плана, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата;

Предлагам да се уточни дали всяка от офертите следва да се придружава от запитване за оферта по образец на Приложение № 5.

 

Предлагам да се уточни ще се иска ли описание на ДДС в офертата.

 

Предлагам да се уточни дали доставчика по офертата трябва да е регистриран в Търговски регистър или може да е и лице по ЗЗД или регистрирано по регистър БУЛСТАТ.

 

Чл. 56. (2) 7. одобрен от ИАЛВ технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта

 

Предлагам да се уточни, че това е технологичния проект по чл. 55, ал. 8

 

Предлагам да се уточни дали удостоверението на проектанта трябва да е одобрено от ИАЛВ, като част от проекта по чл. 55, ал. 8 или се прилага като отделен документ, като копие, при подаване на документите в ДФЗ.

 

Чл. 56. (2) 8. лицензи, разрешения и удостоверения при необходимост;

Предлагам да се уточни не трябва ли изрично да се прилагат документите по ЗАДС, защото кандидатстват регистрирани в ИАЛВ винопроизводители.

 

Чл. 56. (2) 9. доклад и резюме за отразяване на резулататите от енергийно обследване на промишлената система, съгласно наредба Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (Обн. ДВ. бр.81 от 2016г.)

 

Предлагам да се уточни дали доклада и резюмето може да се прилагат като заверено копие или само като оригинал.

 

Чл. 56. (6) Когато оферта по ал. 2, т. 1 е предоставена от лице, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените материали и оборудване (заверени копия на рамкови споразумения за доставка, договори за представителство, дистрибуция и др.).

 

Предлагам да се уточни дали офертата не е по ал. 2, т. 3.

 

Предлагам да се уточни как се доказва основната дейност на оферента, защото ал. 2, т. 3 не е описано изискване за това.

 

Предлагам да се уточни описаните примери на доказателства за възможност за доставка трябва ли да са със страна, която е производител на машини, съоръжения и оборудване от типа на инвестицията или може да е с различно от този тип лице.

 

Предлагам да се уточни какво се има в предвид под „материали”, защото мярката е за инвестиции в ДМА/НДМА.

 

Чл. 56. (7) Когато кандидатът по ал. 1 вече е получил одобрение на подадено заявление за предоставяне на финансова помощ, може да подаде ново заявление, след като е подал заявление за изплащане на финансова помощ по мярка “Инвестиции в предприятия“ по първото заявление.

 

Предлагам да се впише изричен текст, че кандидат може да подава едно заявление за в период на конкретен прием.

 

Предлагам да се уточни с какъв документ се доказва получено одобрение, защото може да има заповед за одобрение, но да не е подписан договор по нея.

 

Предлагам да се уточни, че ново заявление за подпомагане може да се подаде след получено от кандидата плащане или отказ за такова, по предходно такова, за което е бил подписан договор за финансово подпомагане и който договор не е бил предсрочно прекратен от страна по него.

Неуточняване на това обстоятелство може да доведе до неприемане на заявление на кандидат, който е одобрен за подпомагане, но не е подписал договор за това, както и на такъв, който е подписал договор, но преди неговия срок този договор е бил прекратен от ДФЗ или по споразумение между страните по него.

 

 

13 октомври 2018 г. 19:01:26 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 56. (11) Кандидатът за подпомагане не може да оттегли подадено заявление за предоставяне на финансова помощ, след като е уведомен за установени нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.

 

Предлагам да се опише реда за това информиране, защото не става ясно как ще стане реално.

 

Чл. 57. (1) След подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по чл. 56 служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите, проверка на място за преценяване допустимостта на проектното предложение, както и финансова оценка на Бизнес плана.

 

Предлагам да се уточни дали проверката на място се прави от ТИ на ДФЗ или на отдел ВИНО и по каква методика.

 

Предлагам да се уточни защо ИАЛВ правят проверка на място и след това ДФЗ отново правят проверка на място.

 

Предлагам въз основа на каква компетентност ДФЗ ще извърши проверка за допустимост, като специалистите за това са в ИАЛВ и от тяхна страна е извършена такава проверка. Не трябва ли проверката да бъде само една от ИАЛВ?

 

Чл. 58. (1) Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 9. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи и документите, изискани по реда на чл. 56, ал. 7. Допустими за подпомагане са заявления за предосатвяне на финансова помощ, получили не по-малко от 5 точки по критериите за оценка.

 

Предлагам да се уточни документите не са ли по чл. 56, ал. 2.

 

 

Чл. 58. (3) В случаите на повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 4 за съответния период на прием, е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления, пропорционално на заявеното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението по чл. 56, ал. 1.

 

Предлагам да отпадне пропорционалното разпределение на наличния ресурс по точките.

Предлагам да се даде възможност да се прехвърли ресурс за всички проекти с дадени точки, за които той не стига или всички тези проекти да получат отказ заради липса на достатъчно бюджет.

 

Получава се дискриминация и неравнопоставеност между кандидатите, като се вменява задължение за изпълнение на всички допустими дейности, което в този случай може да не е води до финансова устойчивост на бизнес плана.

 

 

Чл. 58. (4) Държавен фонд "Земеделие" публикува на интернет страницата си резултатите от класирането.

 

Предлагам да се допълни с текст „, които съдържат

 • Име на кандидата
 • ЕИК по Търговски регистър/ ЕИК по регистър БУЛСТАТ
 • Критерии и заявени точки по тях
 • Критерии и одобрени точки по тях
 • Заявени разходи
 • Одобрени разходи
 • Заявен процент на финансова помощ
 • Одобрен процент на финансова помощ”

ОСНОВАНИЕ:

Осигуряване на публичност по програмата

 

 

13 октомври 2018 г. 19:01:39 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 58. (5) В срок до 70 работни дни от подаване на заявленията по чл. 56, ал. 1 и въз основа на класирането по ал. 2 и 3 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед ги одобрява или отхвърля. Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на: 

 

Предлагам срокът от работни дни да се промени на 60 календарни дни, защото в доклада към проекта на наредбата липсва обосновка за избора на такъв срок, както и въз основа на какво е определен той.

 

 

Чл. 58. (5) 1. несъответствие с целите на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз; 

 

Предлагам текста „…и в правото на Европейския съюз;” да отпадне.

В този случай МЗХГ ще бъде задължена да приведе чрез промяна наредбата към „правото на ЕС”, а не задължение на отделния кандидат.

 

Чл. 58. (6) 3. когато е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 56, ал. 2, т. 3 - със срока за получаване на отговор от съответния оферент.

 

Предлагам да отпадне, защото това не е самостоятелна дейност, а част от тази за одобрение на заявлението.

 

Ако не отпадне предлагам да се уточни как ще се направят запитвания за потвърждаване на офертите, защото в изисканото съдържание за офертите няма такова за посочване на адрес, телефон или email, а в ТР посочването не е задължително и често липсва или не е актуално.

 

Чл. 58. (7) Заповедите по ал. 5 се съобщават накандидатите и могат да се обжалват по реда на АПК.  

 

Предлагам да отпадне защото се покрива от условие на чл. 59, ал. 1.

 

Чл. 59. (1) Държавен фонд "Земеделие" изпраща на кандидата заповедта по чл. 58, ал. 5 в срок до 10 работни дни от нейното издаване.

 

Предлагам срокът да се намали до деня на нейното издаване, защото в доклада към проекта на наредбата липсва обосновка за избора на такъв срок, както и въз основа на какво е определен той.

 

13 октомври 2018 г. 19:01:56 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 60. (5) Когато искането по ал. 1 е основателно и налага промяна в утвърден технологичен проект, след уведомление от ДФЗ, бенефициентът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията като прилага и актуализиран технологичен проект по чл. 54, ал. 2 с актуални документи в случай на изменения.

 

Предлагам ИАЛВ да създадат образец на „Заявление за утвърждаване на измененията” в което да се опишат изискуемите документ, а не с алинеята да се задълбава бенефициента да прилага всички документи по чл.54, ал. 2 във връзка с ал. 1.

От друга страна реда на чл. 54, ал. 1 е за участие за дейности, а не за изменение на дейности.

Чл. 60. (6) Заявлението по ал. 5 се разглежда по реда на чл. 55, в резултат на което изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава или отхвърля със заповед заявените изменения в издадено удостоверение за участие по мярка "Инвестиции в предприятията" и утвърдения технологичен проект.

 

Предлагам да се уточни, че става въпрос за ново удостоверение за участие.

 

Предлагам кандидата да се промени на бенефициента, защото той вече изпълнява проекта в качеството си на бенефициент по мярката.

Чл. 60. (8) След предоставяне на оригиналите на документите по ал. 7 ДФЗ изготвя анекс към сключения договор и уведомява бенефициента.

Предлагам да се включи и варианта за неодобрение на искането за промяна, като в този случай да се издава заповед, която да се изпраща на бенефициента.

 

Предлагам бенефициента да се уведомява писмено за явяване за подписване на анекс към договора с определяне на срок за това.

 

Чл. 63. (3) 1. издадено от ИАЛВ удостоверение за приключени дейности в оригинал с приложена към него справка за винарското предприятие, в което е извършена инвестицията; за издаване на удостоверението в ТЗ на ИАЛВ се подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2;

 

Предлагам да се даде възможност документа да се представя и като заверено копие, а не само като оригинал.

 

 

13 октомври 2018 г. 19:02:10 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 63. (3) 3. приемо-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по инвестицията;

 

Предлагам да отпадне, защото се дублира с точка 5.

 

Чл. 63. (3) 7. протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, в случаите когато се изисква съгласно действащата правна уредба - за машини, съоръжения, оборудване, включително и компютърен софтуер, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

 

Предлагам да се даде възможност документа да се представя и като заверено копие, а не само като оригинал.

 

Предлагам да отпадне „включително и компютърен софтуер”, защото в чл. 7, ал. 3, т. 17 на НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО не е включен.

 

Предлагам да отпадне „по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ”, в НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО е включено Приложение №17 с такъв образец.

 

Чл. 63. (3) 8. разходооправдателни документи за общите разходи, свързани с проекта, в размер до 4 % от договорираните дейности;

 

Предлагам да се изискват и платежните документи по тези разходооправдателни документи

Чл. 63. (3) 9. отчет за приходи и разходи и Баланс за предходна финансова година и последен отчетен период, в случай че същите не са публикувани в ТР;

 

Предлагам да се уточни, че предходна финансова година е спрямо датата на подаване на заявлението.

 

Предлагам да се даде пояснение какво се разбира под последен отчетен период- месец, тримесечие, шестмесечие, както и ще този период се определя спрямо датата на подаване на заявлението.

 

Предлагам да се уточни дали документите трябва да се представят или да са налични в ТР в определена форма, например на НСИ.

 

Чл. 63. (3) 12. застраховка на активите, предмет на финансиране, за срок от една година,  в полза на ДФЗ. Застраховка следва да бъде подновявана за всяка година до изтичане на срока на мониторинга, съгласно договора за финансова помощ. Застрахователната полица следва да покрива минимум следните застрахователни рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, измокряния в резултат на авария на “ВиК”, злоумишлени действия на 3-ти лица (вандализъм), кражба с взлом, ако обекта е затворен или ограден, земетресение. (4) При подаване на заявлението ползвателят на помощта следва да осигури оригиналите на всички документи, включително на тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала" и подпис. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.

 

Предлагам да се уточни, че се представя застрахователна полица в оригинал.

 

Предлагам да се уточни следва ли към полицата да има опис на застрахованата имущество и ако да- какво трябва да съдържа този опис.

 

Предлагам да се уточни трябва ли да се прилагат документи за извършено плащане на застрахователната премия и ако да- ще се приема ли плащане в брой на застрахователната премия.

 

Предлагам да се уточнят обстоятелствата по изплащане на застрахователната премия при частична щета и при пълна щета на активите.

 

Предлагам ал. 4 да се отдели на нов ред.

 

 

13 октомври 2018 г. 19:02:23 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Чл. 64. (5) В срок до 70 работни дни от подаване на заявлението за плащане, изпълнителният директор на ДФЗ със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ и писмено уведомява ползвателя.

 

Предлагам срокът от работни дни да се промени на 60 календарни дни, защото в доклада към проекта на наредбата липсва обосновка за избора на такъв срок, както и въз основа на какво е определен той.

 

Предлагам заповедта да се изпраща на кандидата.

 

Чл. 64. (7) 4. при неспазване на разписани в наредбата или договора изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;

 

Предлагам текста „…, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;” да отпадне.

В този случай МЗХГ ще бъде задължена да приведе чрез промяна наредбата към „правото на ЕС”, а не задължение на отделния кандидат.

 

Чл. 66. (1) Ползвателите на финансова помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на петата финансова година, следваща годината на изплащането на помощта. Бенефицентите се задължават от датата на изпълнение на одобрения проект до изтичане на мониторинговия период:

 

Предлагам да се уточни дали срока се отчита спрямо финансовата година на на изплащането на помощта.

 

Предлагам да се уточни коя е „датата на изпълнение на одобрения проект”

 

Чл. 66. (1) 6. застрахователен договор ведно с платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за всички активи - предмет на инвестицията в полза на ДФЗ, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване  покриваща всички посочени в договора за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция. Да подновява ежегодно договора за застраховка за срока на мониторинга.

 

Предлагам да се уточни, че трябва ежегодно да застрахова със застрахователна полица, а не договор.

 

Предлагам да се уточни следва ли да се изпраща оригинал на застрахователната полица на ДФЗ за сведение през периода на мониторинга.

 

 

13 октомври 2018 г. 19:02:38 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

   § 1. 22. „Обикновена подмяна“ е обновяване на съществуващо оборудване без подобряване на съществуващата технология.

 

Предлагам да се уточни дали се включва и липсата на увеличаване на производствения капацитет с минимум определен процент, който процент следва да е уточнен изрично.

 

   § 1. 32. "Професионална организация" е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което обединява производители или производители и търговци на вина със ЗНП, ЗГУ или на сортови вина без ЗНП и ЗГУ и за което са изпълнени следните условия:

 1. създадено е най-малко две години преди подаването на проектното предложение;

 2. неговите членове участници в промоционалния проект са произвели най-малко 10 % от годишно произведените в България вина, обект на проекта (вина със ЗГУ, ЗНП или сортови вина без ЗНП и ЗГУ).

 

Предлагам ал. 1 да отпадне защото е дискриминационна и защото в проекта на доклад за проект на наредбата липсва обосновка за това условие.

Допълнително това условие може да доведе до по- лоши условия за кандидати, които не отговарят на него но имат по висок % на произведените в България вина по т. 2, като по този начин ще бъдат изключени от подпомагане при сходни останали параметри с конкурентни кандидати.

 

 

   § 1 41. „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности и съдържат количествено-стойностна разбивка на разходите.

 

Предлагам да се уточни как следва да се докаже от страна на оферента/доставчика „опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности” и с какви документи.

 

Предлагам да се уточни формата и минималното съдържание на „количествено-стойностна разбивка на разходите”, като документ.

 

   § 1 47. "Цифрови георгафски данни" са геометрични изображения на лозарските площи, които съдържат в своите реквизити точна географска информация за местоположение, правно основание и заявена/и за подпомагане дейност/и.

 

Предлагам да се уточнят регламенти и/или стандарти и/или спецификация и/или формат на изискванията към данните, защото по това описание не може еднозначно да се определи какво следва да се има в предвид.

 

 

13 октомври 2018 г. 19:02:50 ч.
tzviatkov

Предложение за редакция/уточнение на текстове в проекта на наредба

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 5

СГД(n-2) – средният годишен добив на хектар за втората година преди извършване на изкореняване;

СГД(n-1) – средният годишен добив на хектар за първата година преди извършване на изкореняване;

 

 

Предлагам да се уточни дали „година” е календарни или винарски или финансови година

 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 5

ЦКГ – цената на килограм грозде.

Предлагам да се уточни, че цената е по заповед на Министъра на МЗХГ за съответната финансова година, през която е подадено заявлението за обезщетение.

 

 

Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1

Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на винарското предприятие

Предлагам да се уточни какъв % се приема като доказателство, че проекта води до подобряване на енергийната ефективност на винарското предприятие