Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

Приемането на правилника от Министерския съвет е предвидено в чл. 4, ал. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С правилника се уреждат структурата, организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет, чиято основна цел е разработването и провеждането на политики за подкрепа развитието на гражданското общество.


Дата на откриване: 20.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 септември 2018 г. 14:37:54 ч.
biko

Разумен Срок?

По Проекта за Правилник на дейността:

Въпрос: Може ли да дефинирате параметрите на "разумен срок" в контекста на

"отзивчивост – в осъществяване на своята дейност Съветът следва да се да отговаря на запитвания и коментари на представители на гражданското общество в разумен срок;"

, тъй като при така обособен като продължителност период, резонно може да възникнат серия интерпретации, които да създадат неизвестност по отношение на Правилника, което автоматично би намалило неговата стойност като такъв без обективно дефинирани срокове.

02 октомври 2018 г. 11:42:07 ч.
kanartikina

Правилникът ще обслужва корупционни и други нечистоплътни намерения

Като активен участник в работната група работила по създаването на Правилника настоявам процедурата да бъде рестартирана на лесното основно основание:

Създаденият Правилник злоумишлено създава условия за допускане конфликт на интереси, корупция и разпределение на средства вътре в т.нар платформи / кръгове от НПО с 2-3 гравитационни центъра. Тоест между видимо свързани лица.

Ключови основания за твърдението:

  1. Съзнателно беше Нарушено Основно правило прието на първото заседание на Работната група – Окончателният текст на всяка клауза  Предложението за правилник да бъде валидно само при гласували поне 50 % +1 от състава на цялата група.  Пълният състав е 24  човека – 22 представители на НПО (повечето от тях оказали се свързани лица , включително 2 семейни двойки) и двама представители на МС. Дезавуирането на собствените правила   прави нищожни предложените текстове и проекта за правилник , като цяло
  2. Съзнателни откази за подлагане на  гласуване на точно определени  клаузи – свързаните с конфликти на интереси  и тези за свързани лица, с цел несъздаване на условия за корупционни практики в работата на бъдещия Обществен съвет за развитие на Гражданското общество.
  3. Съзнателно избягване на създаване на условия за прозрачност и публичност на работата на работната група , включително за онлайн открито излъчване чрез видеострийминг поне на последните заседания.
  4. Отказ за онлайн дистанционна съвместна работа на Работната група.  Предложеното съществуващо техническо решение / платформа беше отхвърлено на основание дефицит на компетентност, но реалната причина е наличната функция за пълен видео запис на работата и създаване на видео протокол за работата недопускащ интерпретации и филтриране на информация. Налице е поредица от е-мейли,  с които се отбелязват „пропуски“ в протоколи от заседанията. Не са взети под внимание
  5. Открит писмен  отказ от страна на г-жа Ралица Величкова да бъдат взети предвид предложения за  съществени изменения и допълнения на определени членове на Работната група. А именно на тези настояващи за  недопускане на създаване на условия за конфликт на интереси и бъдещи корупционни практики в работата на бъдещия ОСРГО чрез определени „пропуски“ в проекта за Правилник

Прилагам съкратен списък на отхвърлени предложения от екипа на фондация Бъдеще 21 век , представени писмено от Райчин Рачев:

А.редакция на точката за избягване конфликт на интереси Член 3

· предотвратяване на конфликт на интереси - при разпределяне на средства, организиране на консултации или други взаимодействия с гражданските организации се спазва принципът на независимост , политическа неутралност, безпристрастност , недопустимост на разпределяне на средства между свързани лица и липса на конфликт на интереси.

Б.Член 8 да е със следната редакция, за да не се превръща СРГО в Съвет изключително за НПО в обществена полза (гражданското общество за щастие се състои от още много субекти)Чл. 8. Юридическите лица с нестопанска цел,всички без ЮЛНЦ, които са клонове/подразделения/представителства на чуждестранни структури , които желаят да участват в процедурата за избор на членове на Съвета, подават заявление за участие в срок от 15 работни дни от публикуване на поканата.

 

В. Към член.11. ал.3. добавяме още 2 точки - 3 и 4. НО като се има предвид предложение Б следва т.1 да отпадне и тогава общия брой на точките е 3

3. Лица с двойно гражданство не могат да участват в Съвета, и могат да бъдат само с консултативни функции в работни групи

- съветът участва в регулиране на обществени отношения в България, поради това не е допустимо такива лица да участват.4. ЮЛНЦ, които са клонове/подразделения/представителства на чуждестранни структури, не могат да участват в Съвета, и могат да бъдат само с консултативни функции в работни групи.Г. Към член 21, ал.2 се добавят точки 8 и 9.

т.8 Лицата са членове на едно или повече сдружения и поне едно от тези сдужения участва в СРГО

т.9 Лицата имат съвместно участие в търговски дружества в страната и/или чужбина

 

Д. Към член 24. Добавяне на ал. 6

ал.6 Заседанията на съвета могат да са присъствени и смесени - с дистанционни участници онлайн. При смесени заседания задължително се прави видеозапис на заседанието. Онлайн могат да участват членове на съвета, граждани и представители на граждански организации , представители на държавни органи, експерти. В България и чужбина. При онлайн участие на членове на съвета се отчита техния глас равноправно с останалите членове на мястото на заседанието

Член на Работната група

 Райчин Рачев

Фондация Бъдеще 21 век

0888 686872

Тоа е кратко описание на основанието с част от наличните факти.