Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НИД на НРЦПГ) се цели по-ясна регламентация и оптимизиране на реда и условията, при които ще се осъществява занапред регулирането на цените на обществения доставчик и в сектор „Природен газ” като цяло, при запазване на действащите разпоредби и основни принципи за регулиране на цените. Проектът цели прецизиране на нормите от действащата правна уредба, с оглед постигане на яснота относно елементите, формиращи разликата между прогнозните и отчетните разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносните мрежи от предходен ценови период, с оглед точно описание на начина на изчисляване на тази разлика и осигуряване на непротиворечивото прилагане на този начин. 

Друго съществено предложение в проекта на НИД на НРЦПГ се отнася до образуване и утвърждаване на цените на природния газ единствено в енергийни единици, което е залегнало и в приложимото европейско законодателство за сектор „Природен газ“. Проектът на НИД на НРЦПГ е в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката и осигурява спазване йерархията на нормативните актове и постигане на непротиворечивост и единна регулаторна рамка.

 


Дата на откриване: 25.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 25.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари