Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-15/2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба и специфични условия на труд на цивилните служители от МО и БА

Проект на Наредба

за изменение на Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

/обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г., изм. и доп., бр. 98 от 2010 г., бр. 49, 82 от 2011 г., изм. и доп., бр. 59, 80 от 2012 г., изм. и доп., бр. 10, 56 и 86 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2015 г., изм. и доп., бр. 11, 31 и 84 от 2016 г., доп., бр. 10, 49 и 66 от 2018 г./

На заседание на постоянната работна група, назначена с МЗ № ОХ-886 от 11.12.2014 г., изм. с МЗ № 96 от 03.02.2016 г., с МЗ № ОХ-521 от 01.06.2017 г. и с МЗ № ОХ-512 от 22.06.2018 г. е разгледано и обсъдено Решение № 301 от 19.07.2018 г., постановено  по преписка № 158/2017 г. по описа на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, 5-членен разширен състав. Преписката пред КЗД е образувана по реда на раздел I, глава четвърта от Закона за защита от дискриминация - защита при упражняване правото на труд, въз основа на жалби на военнослужещи, изпълняващи длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, относно оплаквания за пряка дискриминация и по-неблагоприятно третиране по признаците „лично положение“ и „обществено положение“. В решението си КЗД препоръчва на министъра на отбраната да предприеме действия за изменение на Наредба № Н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, като приравни условията за определяне на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители, изпълняващи длъжност в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, с цел спазване на принципа за равенство в третирането.

С изменение на разпоредбата на чл. 35 от наредбата, се предвижда правна възможност за военнослужещите и за цивилните служители от международните организации на територията на страната  - NFIU, Центъра на НАТО, DCM-F да получават при еднакви условия допълнителните възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба, съответно за специфични условия на труд, както и еднакъв размер на тези възнаграждения. По този начин  препоръките в решението на КЗД ще  бъдат изпълнени.


Дата на откриване: 25.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 24.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 септември 2018 г. 13:22:25 ч.
dimitar.gigov

Предложение

С оглед на констатираното от Комисията за защита от дискриминация (Решение № 301 от 19.07.2018 г.) наличие на неравнопоставено третиране на военнослужещите от Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, представляващо непряка дискриминация по чл. 4, ал. 3 от ЗЗДискр., във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. по признаци „лично положение“ и „обществено положение“, предлагам към предложените промени в Наредба № Н-15 от 27 април 2010 г. да бъде добавен текст, регламентиращ изплащането със задна дата на военнослужещите от Центъра на дължимите им допълнителни възнаграждения, считано от датата на назначаването им на длъжности в международната организация.

          С въвеждането на такъв текст ще отпадне основанието за засегнатите военнослужещи да заведат искове за пропуснати ползи срещу Министерството на отбраната и министъра на отбраната. По този начин ще се спестят разходите за дължимите лихви както и съдебните разноски за МО.

01 октомври 2018 г. 14:55:19 ч.
alefterov

Предложение

Предлагам към проекта за промени в Наредба № Н-15 от 27 април 2010 г. да бъде добавен текст, регламентиращ изплащането със задна дата на военнослужещите от Центъра на дължимите им допълнителни възнаграждения, считано от датата на назначаването им на длъжности в международната организация.

С въвеждането на такъв текст ще отпадне основанието засегнатите военнослужещи да заведат искове за пропуснати ползи срещу Министерството на отбраната и министъра на отбраната. По този начин ще се спестят разходи за дължимите лихви както и съдебните разноски за МО.