Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема ”Училищен плод”.

С Постановление № 91 от 12.05.2010 г., (обн., ДВ, бр. 37 от 18.05.2010 г.) Министерският съвет прие Наредба за  условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема ”Училищен плод”. С наредбата се уреждат условията и реда за прилагане на схемата ”Училищен плод” на Европейския съюз.

Схемата ”Училищен плод” беше приложена успешно в страната през учебната 2010/2011 година В нея участваха 478 учебни заведения и бяха включени 118 694 деца. До момента са постъпили 1288 броя заявки за плащане по схемата и са извършени плащания в размер на 488 364.20 лв.

Практиката по прилагане на схемата показа, че някои от изискванията предвидени в наредбата, които не произтичат от нормите на Регламент на Комисията (ЕО) № 288/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения, в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата, излишно усложняват нейното прилагане и следва да бъдат преразгледани. С  оглед на ограничения финансов ресурс на схемата въвеждането на сложни изисквания и процедури е неоправдано и създава ненужна административна тежест, както за бенефициентите, така и за администрацията.

Основната цел на изменението на Наредба за  условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема ”Училищен плод” е създаването на условия за по-опростено прилагане на схемата, което е предпоставка и за участието в нея на по-голям брой деца, съответно по-пълно усвояване на средствата от ЕС. Отпада изискването за представяне на сертификат за съответствие за всяка доставяна партида, а също така изискванията за сезонност на плодовете и зеленчуците и да са произведени на територията на ЕС. Дава се възможност на учебните заведения да участват в схемата само през втория учебен срок.Отпада изискването за ежедневен контрол и докладване на броя на децата, присъствали в клас. С изменението в наредбата са включени и правила, свързани с националното съфинансиране на схемата. Считам, че така предложените изменения ще улеснят прилагането на схема „Училищен плод” и ще я направят по-привлекателна за участие.  

 


Дата на откриване: 3.8.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.8.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари