Обществени консултации

Проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Динамиката и развитието на обществените нагласи създават условия за нови очаквания в областта на предучилищното и училищното образование, което от своя страна води до нови изисквания при квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти. Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба е необходимостта от синхронизиране на нормативната уредба, намаляване на административната тежест, електронен формат на информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, професионалното портфолио, както и електронния докуменооборот свързан с атестирането на педагогическите специалисти. Проектът е разработен  след постъпили предложения от директори на детски градини и училища, експерти и началници на регионални управления на образованието и съобразен със заинтересованите страни за повишаване статуса на педагогическите специалисти.

Държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти определя:

1. Функциите на педагогическите специалисти и техните длъжности в институциите от системата на предучилищното и училищното образование, както и необходимата за заемането им професионална квалификация;

2. Правомощията на директорите на държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование и правомощията на директора на частна детска градина и училище;

3. Професионалните профили;

4. Условията и реда за организиране и провеждане на практическата подготовка на стажант-учителите в институциите от системата на предучилищното и училищното образование;

5. Условията и реда за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, професионално-квалификационните степени, условията и реда за придобиването им, както и системата от квалификационни кредити;

6. Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио;

7. Условията и реда за кариерното развитие на педагогическите специалисти;

8. Условията и реда за атестиране на педагогическите специалисти;

9. Обстоятелствата, които се вписват в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

10. Електронен информационен регистър на одобрените програми за квалификация на педагогическите специалисти.

Целите, които са поставени в Наредбата са свързани с намаляване на административната тежест в системата на предучилищното и училищното образование, електронизирането на документооборота, което се изразяват в:

•          обема на документите, свързани с атестирането на педагогическите специалисти;

•          документацията, която изготвят и попълват стажант-учителят и учителят наставник при провеждането на практическата подготовка, без това да се отрази на ефективността и ползата от взаимодействието между тях;

•          атестиране на педагогическите специалисти;

•          значително е намален обемът на приложенията;

•          регламентирана е възможността за съхраняването на портфолиото в електронен формат, както и признаване на кредити за обучения от началниците на РУО, да се извършват в електронен формат.

Очакваните резултати от предлаганите промени са: по-добра оперативност, отчетност, оптимизация на работата, синхронизация с други нормативни документи, намаляване на административната тежест, нормативно осигуряване статута, професионалното развитие и повишаване социалния статус на педагогическите специалисти.


Дата на откриване: 26.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 октомври 2018 г. 22:33:39 ч.
philipp

Някои пропуски

Има няколко съществени пропуска.№1. В Чл. 45. (2) ясно е дефинирано кой може да извършва продължаващите квалификации. За въвеждащите квалификации обаче не пише абсолютно нищо. Това от правна гледна точка означава, че буквално всеки може да раздава тези кредити. Редно е да се дефинира кои организации могат да провеждат въвеждащите обучения.№2. В Чл. 79. (2) пише, че при атестирането на учителите в комисия влизат колегите на учителя и представител на РУО. Представител на родителското настоятелство. Това е крайно нередно - именно родителите са тези, които могат да дадат най-пряк отзив за качеството на работата на един учител.№3. В приложение № 1 към чл. 10 правилно е записано, че по природните науки се изисква образование в съответната научна област. Не такова е положението с учебния предмет "математика" - там спокойно може да стане "учител по математика" някой, който е завършил "Педагогика". За сметка на това човек, който е завършил "икономика", "счетоводство", "финанси", и т.н. икономически науки не може да придобие квалификация за учител по математика. Това ми се струва напълно нелогично. Като добавим, че завършили "педагогика" ще могат да стават и учители по изобразително изкуство например, на мен ми се струва, че из цялото приложение има някакъв лобизъм за едни специалности, докато други са незаслужено отхвърлени при най-масовия предмет.№4: В приложение № 29 към чл. 90, ал. 1 ясно се посочва изискване обучителите, които ще провеждат съответното обучение, да имат "най-малко три референции за всеки". За съжаление никъде (!) в настоящата наредба няма абсолютно никакво изискване за това кой е дал референцията, както и няма дефинирана отговорност, която държи далия референцията.

22 октомври 2018 г. 22:36:26 ч.
philipp

Корекция за предишния коментар

Вместо "Представител на родителското настоятелство" исках да напиша "Представител на родителското настоятелство НЯМА".

25 октомври 2018 г. 17:45:26 ч.
kossilviya

Обосновка и Предложение за добавяне на нов член в наредбата

         

   В периода октомври 2012- декември 2017г. Министерство на образованието и науката изпълни два последователни проекта съответно: Проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ финансиран по   ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Проект  BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на обща стойност приблизително 18 милиона лева.

В рамките на двата проекта бяха назначени и обучени 150 кариерни консултанти по международна сертификационна програма GCDF, отговорящи на изискванията за педагогически специалисти. Създаде се ресурс и инструментариум в подкрепа на дейностите по кариерно ориентиране. Обхванати са учениците от всички видове и степени училища в страната от създадените 28 Центъра за кариерно ориентиране. Центровете заработиха в система координирана от МОН и изпълнявайки образователната политика в областта на подкрепата на избора и  реализацията на младите хора. Работейки тясно с териториалните звена на МОН – РИО /РУО/ се създаде устойчивост и разпознаваемост на системата за кариерно ориентиране, осъзна се потребността от кариерно ориентиране във всяка от степените на образованието.

Очакването приетият закон за предучилищното и училищно образование да припознае системата за кариерно ориентиране според разписаното място в чл.49, ал.1, т.2 не се осъществи. Създаде се възможност за варианти в търсената устойчивост, което наруши системния подход и отхвърли кариерното ориентиране от вече завоювани позиции.

Очакването кариерните консултанти да намерят мястото си сред списъка с педагогически специалисти беше изключено от създадената нормативна база.

Центровете от системата останаха да съществуват към общините като самостоятелни ЦПЛР или като екипи присъединени към вече съществуващи такива.

Предвид:

1.Заповед на Министъра на образованието №РД09-679/11.04.2018г. за  утвърждаване на норматив за кариерен консултант и определяне броя кариерните консултанти по области.

2.Създаването на ЦПЛР с дейност кариерно ориентиране и присъединяването на екипите към съществуващи ЦПЛР като дейност и фактът, че Центровете за подкрепа за личностно развитие са по смисъла на закона институции в системата на образованието в които дейностите се изпълняват от педагогически кадри

3. Съгласно  чл. 211, ал. 3 на ЗПУО

(3) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:

1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

 

Предлагам, да се добави в проекта за наредба длъжност „кариерен консуртант“ със следният текст:

 

Раздел II

Функции и длъжности на педагогическите специалисти. Изисквания за заемане на длъжностите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Чл.........   Длъжността „кариерен консултант“ в център за подкрепа за личностно развитие се заема от лица, придобили висше образование по:

     1. специалност от професионално направление „Психология" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „психолог";

     2. специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с втора или с допълнителна професионална квалификация „по психология"

      3. специалност от професионално направление „Педагогика" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „педагог" специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „учител", с втора или с допълнителна професионална квалификация по „педагогика" или по „социална педагогика" или по „психология"

 

Надявам се с вложените усилия от МОН, създаденият капацитет, ресурси и материална база в рамките на пет години да не бъдат забравени от нормативната уредба!

25 октомври 2018 г. 18:01:21 ч.
kossilviya

Допълнение към последното предложение

Към всяка една от точките в предложения нов член се добавя:........и придобита квалификация по международно утвърдени програми за кариерно ориентиране и консултиране.

26 октомври 2018 г. 15:59:31 ч.
popet

атестация учители по ФВС

Относно атестиране на педагогическите специалисти да се извършва при спазване на Закона за дискриминация по отношение на изискването за еднакви условия на труд.

Например за ПОО „Физическо възпитание и спорт” в оценяването на учителя се включва класиране на Ученически игри. От няколко години се разреши участието на учениците от спортните клубове, които участват в Държавния спортен календар на ММС, с което се лишиха останалите ученици от участие.

Материалната база, която е само за спортни игри, както и спортовете включени в Ученическите игри реално дават дискриминационна преднина на треньорите по спортове включени в игрите

Ако учителят не е треньор на учениците си, успехът на учителя се дължи на щастливото обстоятелство, че има ученици от спортни клубове. Парадокс е, че училища, които дори нямат физкултурен салон са с класиране на игрите. Получават се и други парадокси, като да речем примерно, учител със специалност стрелба, гимнастика, конен спорт  да печели по волейбол, баскетбол, хандбал. Това е точно толкова нереално, колкото баскетболист да направи гимнастик. Т.е. успехите са благодарение на чужд труд.

ПО отношение на това да учителят да бъде оценяван от колегите, това е недопустимо, защото ще доведе до сервилничене. Аок някой не е присъствал и видял часът на учителя как ще го оценява? По слухове, на око, по симпатии? Що се отнася до  експерта от РУО, редно е ТОЙ да провежда ОБУЧЕНИЯТА, да видим и ние на практика експертните му качества и тогава да ни оценява.

 

 

26 октомври 2018 г. 16:00:01 ч.
popet

атестация учители по ФВС

Относно атестиране на педагогическите специалисти да се извършва при спазване на Закона за дискриминация по отношение на изискването за еднакви условия на труд.

Например за ПОО „Физическо възпитание и спорт” в оценяването на учителя се включва класиране на Ученически игри. От няколко години се разреши участието на учениците от спортните клубове, които участват в Държавния спортен календар на ММС, с което се лишиха останалите ученици от участие.

Материалната база, която е само за спортни игри, както и спортовете включени в Ученическите игри реално дават дискриминационна преднина на треньорите по спортове включени в игрите

Ако учителят не е треньор на учениците си, успехът на учителя се дължи на щастливото обстоятелство, че има ученици от спортни клубове. Парадокс е, че училища, които дори нямат физкултурен салон са с класиране на игрите. Получават се и други парадокси, като да речем примерно, учител със специалност стрелба, гимнастика, конен спорт  да печели по волейбол, баскетбол, хандбал. Това е точно толкова нереално, колкото баскетболист да направи гимнастик. Т.е. успехите са благодарение на чужд труд.

ПО отношение на това да учителят да бъде оценяван от колегите, това е недопустимо, защото ще доведе до сервилничене. Аок някой не е присъствал и видял часът на учителя как ще го оценява? По слухове, на око, по симпатии? Що се отнася до  експерта от РУО, редно е ТОЙ да провежда ОБУЧЕНИЯТА, да видим и ние на практика експертните му качества и тогава да ни оценява.

 

 

26 октомври 2018 г. 18:04:46 ч.
kossilviya

Зопълнение на функциите на "кариерния консултант"

Чл. ................. Длъжността "кариерен консултант" в Центровете за подкрепа за  личностно развитие включва функции, свързани с:

 

1.Предоставят специализирани услуги по кариерното ориентитане на ученици от всички видове и степени училища.

 

2. Извършват информиране, диагностика, консултиране, обучение.

3. Подпомагат методически педагогически съветници, училищни психолози. ресурсни учители, учители, класни ръководители в областта на кариерното ориентиране и развитие.Оказват съдействие и консултират родители.

4.Работят  за мотивирания избор при преход от една образователна степен към друга и подклепа при прехода от образованието към пазара на труда.

5.Работят в партньорство с институции, организации и бизнес в полза на информиране и консултиране на учениците в подкрепа на избора им.

6.Квалифизират се по международни стандарти за предоставяне на качествена услуга.

26 октомври 2018 г. 18:06:33 ч.
kossilviya

Допълнение на функциите на "кариерния консултант"

Заглавието да се чете: Допълнение на .......

26 октомври 2018 г. 18:18:37 ч.
Aziti

Формалности

Моля да бъде регламентирано и предписано на директорите

- колко процента от двора на училището НЕ може да се застроява според броя на учениците, капацитета на училището

- на колко метра от училищна сграда, училищен двор може да се строи жилищна сграда с тераси с изглед към двора на училището.

- може ли да се предоставя  част от двора на училището за тротоар на общината или на частно лице за лично ползване при все още действащо училище.

- какво може да се ремонтира в едно училище и трябва ли да се запази духа на старите училища

- какви строителни материали могат да се използват при ремонтни дейности

- ако в едно училище се предлага специалност реставрация на дограма има ли право директорът да подмени старата дограма с PVC дограма

- може ли служители на реда да направят предписание къде може да се спират и паркират леки автомобили и автобуси в района около училище

- какво трябва да се съблюдава при дейности в обсега на кореновата система на дървета намиращи се в двора или покрай двора на училище

итн

 

26 октомври 2018 г. 18:25:40 ч.
Aziti

Търсене на причините за белодробни и други заболявания при децата

- какви точно строителни материали може да се използват в училищата

- проверка за предпоставки за образуване на мухал след саниране на сградата и промяна на точката на кондензация

- използване на мебели от естествени материали и еко лазури и премахване на вредни мебели от талащит

- изполвзане на дървени столове и премахването на мебели за сядане с дамаска

- премахване на щори по които се събира прах

 

 

26 октомври 2018 г. 18:32:24 ч.
Aziti

Използване на помощни материали

Достойнстовото на едно дете не трябва да бъде накърнявано.

Може ли детето да има право да използва помощни материали до момента, в който няма нужда от тях?!

Кой кога и как преценява, че детето няма нужда от помощни материали?

 

 

26 октомври 2018 г. 18:33:44 ч.
Aziti

Колективно наказание

Регламентиране кой кога и при какви обстоятелства има и няма право да прилага колективни наказания заради поведението на единици.

26 октомври 2018 г. 18:39:55 ч.
Aziti

Формално, неформало и информално образование

Детето получава формално, неформално и информално образование.

Моля да се направи система за определяне на приноса на точно определен педагогически специалист за развитието на дадено дете.

Коректно ли е един учител в портфолиото да си представа труда на свой колега, родител или трети като свой труд?

26 октомври 2018 г. 18:45:08 ч.
Aziti

Достъп до качествено образование и премахване на елетарното образование

Развиване на модели за гарантиране на достъп до качествено образование за всяко дете.

Може ли учителите да се назначават регионално, да подготвят даден раздел и да обикалят по училищата. Така всяко дете ще има възможност да работи с различни преподаватели и да се докосне до различни специалисти.

 

26 октомври 2018 г. 19:10:36 ч.
Aziti

Социален статус

Нуждно ли е нормативно да се регламентира развитието и повишаването на СОЦИАЛНИЯ статус на учениците във времето (задължителни посещения на административни институции, социални заведения, обществени и културни институции,  предлагащите обществени блага)?!

Кой трябва да заплати за извънучилищните мероприятия за повишаването на социалния статус на ученика?! По какви причини учениците могат да бъдат изолирани от дейности повишаващи социалния им статут?

Кой заплаща за повишаването на социалния статус на учителите?

Кой заплаща за повишаването на социалния статус на родителите?