Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-465 от 2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България (Обн., ДВ, бр. 74 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 50 от 2015 г. и бр. 68

Предлаганите изменения и допълнения в Наредба № 8121з-465 от 2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България се налагат, за да бъде предоставено на органите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), с възложени правомощия от председателя на ДАНС съгласно чл. 124б и чл. 125б от Закона за ДАНС (ЗДАНС), право на достъп до Шенгенската информационна система (ШИС). Към настоящия момент информацията в ШИС, въведена от други държави относно лица, за които има подозрение, че са съпричастни към терористична дейност, се предоставя на ДАНС от дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на Министерството на вътрешните работи, което поражда забавяне по разширяване на данните, въз основа на които е подаден отделния сигнал за тероризъм, трудно идентифициране на съответния орган - инициатор и съответно – неефективно взаимодействие между Агенцията и инициатора на сигнала в ШИС. При издаването на Наредба № 8121з-465 от 2014 г., както и в последващите й изменения и допълнения, не е предоставена възможност на органите на ДАНС, изпълняващи функции по противодействие на тероризма да имат пряк достъп до ШИС, тъй като предоставените им законови правомощия, не попадаха в обхвата на чл. 40 от Решение 2007/533/ПВР. Същевременно, с въвеждането на чл. 124б и чл. 125б в ЗДАНС, органите на Агенцията, оправомощени със заповед на председателя на ДАНС, могат да задържат лица, за които има данни, че са извършили престъпление по чл. 4, ал. 1, т. 11 и/или т. 13 от ЗДАНС, за срок от 24 часа и да извършват обиск на задържаните лица. По този начин, служителите на ДАНС, оправомощени да извършват дейностите по чл. 124б и чл. 125б от ЗДАНС, попадат в категорията на органите, които съгласно чл. 40 от Решение 2007/533/ПВР, ал. 1, точка „Б” осъществяват и/или координират „други полицейски проверки”.


Дата на откриване: 1.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари