Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на република българия на съюзнически и на чужди въоръжени сили

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди  въоръжени сили (обнародван в ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.) бяха извършени изменения и допълнения в Закона за българските лични документи/ЗБЛД/, с които се въвежда нов документ – карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител.
Създаването на въпросния нов вид български личен документ следва не само от законодателството на страната, но и от ратифициран със закон и влязъл  в сила международен договор, а именно - Споразумение между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията  за допълнение към Парижкия протокол (Допълнителното Споразумението към Парижкия протокол) (обнародвано в ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.). В чл.10, т. 4 от Споразумението се предвижда, че с цел да осигури техния статус  съгласно приложимите международни договори Република България чрез своите компетентни органи предприема всички мерки за издаване на необходимите документи за удостоверяване на престоя и статуса на членовете на Съюзното командване и техните зависими лица за целия период на тяхното назначение и/или наемане в/от това командване.
Въпреки  наличието  на този нов  документ в законовата  уредба, съществува практическа невъзможност за неговото издаване. Към настоящия момент доставката на бланки за български лични документи се осъществява по договор, сключен през 2016 г., в който не е предвидена бланка на карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице, поради което не са налице условия за издаване на такива документи.Такава бланка се предвижда да бъде изготвена при провеждане на процедура за избор на изпълнител по обществената  поръчка за реализиране на Модел за централизирано персонализиране на български лични документи поколение 2019, одобрен от Министерския съвет. По информация предоставена от Министерство на вътрешните работи (МВР) издаването на този вид документи може да започне най-рано средата на 2020 г., след пускане в експлоатация на новата система за издаване на български лични документи.
Във  връзка  с това бяха  проведени редица  работни срещи между представители на двете министерства за обсъждане на реда за издаване на карта  на служител в структура на НАТО или на зависимо лице от Министерството на отбраната и с цел решаване на въпросите по издаването на български лични документи на чуждестранните военнослужещи от НАТО, цивилния  компонент и техните зависими лица, работещи в структури на НАТО на територията на Република България, до реализиране на техническата възможност да се издават на тези категории лица карти съгласно в чл. 14, ал. 6 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД). В резултат на срещите и работата между експертите на двете ведомства съвместно беше изготвен  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили(ЗППТРБСЧВС).

В проекта на ЗИД епредвидено да се отмени чл. 40 от ЗППТРБСЧВС, доколкото пребиваването на лицата ще се удостоверява по реда на ЗБЛД и по-конкретно с картата на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв  служител. В преходните и заключителните разпоредби на ЗППТРБСЧВС е регламентирано да се извършат промени в Закона за българските лични документи(ЗБЛД), в чл. 14а от Закона за влизането, пребиваването  и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства(ЗВПНРБГЕСБГЧТС) и в чл. 25д от Закона за чужденците в Република България(ЗЧРБ). Съгласно тях военнослужещите и членовете на цивилния   компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България, както и техните зависими лица пребивават в Република България, без да са налице изискванията на ЗЧРБ и ЗВПНРБГЕСБГЧТС. Във връзка с тази промяна е предвидено да се  създаде преходна разпоредба в ЗБЛД, съгласно която до създаването на техническите и организационни условия за издаване на картата по чл. 14, ал. 6, на
военнослужещите  и членовете на цивилния  компонент на структура на Организацията  на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена  в Република България, както и на техните зависими лица се издават разрешение за пребиваване при условията на чл. 25д от Закона за чужденците в Република България или удостоверение за пребиваване при условията на чл. 14а от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите  на Европейския Съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства. Министерство на отбраната предоставя с писмо необходимата информация на Министерството на вътрешните работи за издаване на разрешенията и удостоверенията за пребиваване. Мотивите за тези промени са до наличието на техническа възможност за издаване на  карти по чл. 14, ал. 6 от ЗБЛД да се създаде бърз и лесен механизъм за уреждане на пребиваването на чуждестранните военнослужещи от НАТО, цивилния компонент и техните зависими лица, работещи в структури на НАТО на територията на Република България. Същият не би следвало да натоварва административно чуждестранните военнослужещи и да е лесно приложим от съответните компетентни структури.
Предлаганият проект на закон осигурява изпълнението от Р България на поетите  в рамките на НАТО задължения като страна-домакин на структури на Алианса. Предлаганите изменения и допълнения в действащата нормативна база ще създадат необходимите условия за прилагане на международните договори, уреждащи статуса на тези структури и техните членове докато са на територията на страната.


Дата на откриване: 1.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 15.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари