Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия

 

За да бъде осигурено прилагането на изискванията на европейското законодателство в областта на държавните помощи, съответно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014" и изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013, е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (ЗИД ЗФИ) (ДВ, бр…..2018 г.).

Съгласно  § 24, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗФИ (ДВ, бр…..2018 г.) в тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилник за прилагане на закона, а Устройствения правилник на Изпълнителна агенцията „Национален филмов център“ се привежда в съответствие с него и с Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

            Целта на предлагания проект е да бъдат регулирани въпросите, свързани с процедурите по предоставяне на държавна помощ в областта на филмовата индустрия, дейностите на консултативно-експертните органи по чл. 8 от Закона за филмовата индустрия (като задължителни участници в тази процедура), както и други въпроси, свързани с процесите на производство, разпространение, фестивали и показ на филми.

 


Дата на откриване: 4.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 4.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари