Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда,организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите и Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности в състава на международни инициативи

Проект на Инструкция за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбравата, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната

 

В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ) е издадена Инструкция № И-3 от 8 септември 2015 г. за реда, организацията на работа и състава, на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната.

С последните изменения и допълнения на ППЗОВСРБ от 12.09.2017 година в раздел V (Назначаване и преназначаване в длъжност) са отпаднали членове от 53 до 63а описващи избора и работата на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите. Текстовете отпаднали от ППЗОВСРБ, които се допълваха от Инструкция № И-3 от 8 септември 2015 г., следва да бъдат включени в нова Инструкция, което налага преподредба на съществуващите текстове, тяхното прецизиране и добавянето на нови.

При прегледа на текстовете на Инструкция № И-3 и обсъждане на заложените промени се стигна до извода, че поради големия обем на промени е целесъобразно да бъде издадена нова Инструкция, а Инструкция № И-3 от 8 септември 2015 г. да бъде отменена.

В проекта на Инструкция са извършени следните подобрения спрямо Инструкция И-3 от 8 септември 2015 г.

1. С промяната на ЗОВСРБ отпадна максималният срок за престояване в звание и/или длъжност, с което отпада и необходимостта от разглеждане в комисиите за кариерно развитие. Също така с отпадане от ППЗОВСРБ на допълнителен Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати отпада и възможността за кандидатстване по този регистър.

2. Съставът на комисиите за кариерно развитие на военнослужещи със старши офицерски звания и на комисиите за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски звания се определя по реда на чл. 53 и 58 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), приет с ПМС № 46 от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.). Тяхното заличаване от ППЗОВСРБ изисква преструктуриране на съществуващата Инструкция И-3 и въвеждане на текстове определящи процедурите по избор на комисиите.

3. Актуализирани са графите на таблиците от приложенията, съгласно настъпилите промени в ППЗОВСРБ. 


Дата на откриване: 4.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.11.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 октомври 2018 г. 16:33:54 ч.
m.dimcheva

Предложения за изменение и допълнение на проекта на Инстукцията

  1. В Чл. 12, ал. 1:

Текстът „… комисията по чл. 6…“ да се замени с „… всяка от комисиите по чл. 6…“.

Мотив: Прецизиране на текста, който се отнася до всички комисии по чл.6.

  1. В Чл. 12, ал. 2:

Текстовете в чл.12, ал. 2 и в чл. 13, ал. 2 да се заличат и ал.3 в чл. 12 и чл. 13 да стане ал. 2.

Мотив: Текстът не се вписва в тематиката на раздел II т.е. избор на комисиите, по-подходящото му място е в Глава трета „Ред за работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите“, понеже касае реда за работа на комисиите.

  1. В чл. 14 да се създаде нова ал. 1:

„ (1) Избраните комисии по чл. 12 и чл. 13 работят в определените помещения.“

Настоящите ал. 1 и ал. 2 да станат съответно ал. 2 и ал. 3.

Мотив: Прецизиране на текста се налага поради преместване на заличения текст от ал.2 на чл. 12 и чл. 13 от раздела за избор на комисиите в раздела за реда за работа на комисиите.

  1. В чл. 20, ал. 1 да се заличи и настоящите ал. 2 и ал. 3 да станат съответно ал. 1 и ал. 2.
  1. В чл. 21 да се създаде нова ал. 3 и настоящите ал. 3 и ал. 4 да станат съответно ал. 4 и ал. 5.

Нова (3) Председателите на комисии по чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 не допускат обсъждане и договаряне между членовете на втори етап от работата на комисиите.“

Мотив за предложенията в т. 4 и т. 5: Текстът в чл. 20, ал. 1 се отнася са работата на комисиите по чл. 21 и там е подходящото му място.

  1. Чл. 30 да се заличи и текстът да стане ал. 2 в чл. 31 и настоящите ал. 2, ал. 3 и ал. 4 в чл. 31 да станат съответно ал. 3, ал. 4 и ал. 5.

Нова (2) Председателят на комисията не допуска обсъждане и договаряне между членовете на втори етап от работата на комисията.“

Мотив: Текстът в чл. 30 се отнася са работата на комисиите по чл. 31 и там е подходящото му място.