Обществени консултации

Проект на ПМС за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет 2003 г.

В Министерството на отбраната е изготвен нов проект на правилник за 
устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков 
Вапцаров“, който е съобразен с измененията в законовата уредба, в т.ч. с 
разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, 
Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав на 
Република България е правилника за неговото прилагане. Отчетено и Решението на 
Народно събрание от 25.04.2018 г. (обн. в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.) за изменение 
на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище 
„Н. Й. Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България и Закона за висшето образование.
Предвид изложеното се предлага отмяна на действащия Правилник за 
устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков 
Вапцаров“, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет 2003 г., като 
вместо него в съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България ще бъде издаден правилник от министъра на отбраната.
Към проекта на постановление е приложена финансова обосновка съгласно 
изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на 
финансите.
С проекта не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, поради което 
не е изготвена и приложена таблица за съответствие.


Дата на откриване: 5.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 19.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари