Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Лаборант“

Проектът на държавен образователен стандарт е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от експертна комисия „Химически продукти, технологии и опазване на околната среда“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

С предложения проект на наредба се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Лаборант“, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионалното образование и обучение.

Определеният с настоящата наредба ДОС за придобиване на квалификация по професията „Лаборант“ регламентира:

  • изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация;
  • изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Лаборант“;
  • описанието на професията;
  • единиците резултати от ученето;
  • изискванията към материалната база, с която трябва да разполага обучаващата институция;
  • изискванията към обучаващите в институцията за професионално образование и обучение.

Единиците резултати от ученето са структурирани в обща, отраслова и специфична професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на всички обучаеми възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Въз основа на определения с настоящата наредба ДОС за придобиването на квалификация по професията „Лаборант“ и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, т. 3 и т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типовите учебни планове за учениците, учебните планове за обучение на лица, навършили 16 години и учебните програми за обучението по специалностите „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“ и „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства“ и „Контрол на качеството в металургията“.


Дата на откриване: 8.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари