Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Български институт по метрология

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предвижда приемане на нов Устройствен правилник на Български институт по метрология. С новия правилник ще се осигури ясна регламентация на правомощията на органа на изпълнителната власт, разпределението на функциите по структурни звена и създаването на ефективна организация в дейността на Българския институт по метрология. В действащия Устройствен правилник на БИМ съществува механично разделение на основни функции на института, без да бъде отчетена спецификата по осъществяване на метрологичен контрол на средства за измерване. Липсата на ясно разграничение и определяне на задълженията, координацията, контролът и ръководството при осъществяването на основните функции се отразява тежко на работата на института и изисква допълнително време за съгласуване между дирекциите, което забавя изпълнението на законово възложените му функции. Същото води и до дублиране на технически средства при изпълнението на функциите. В тази връзка се предлага, обособяване на единна дирекция, а именно – Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, която да е отговорна за дейностите по метрологичен контрол на средства за измерване и в която са съсредоточени компетентността и техническите средства за осъществяването му – подход, който е работещ и дава по-добри резултати. Разписани са и новите правомощия на БИМ съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства ( обн., ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г.).


Дата на откриване: 12.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 11.11.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 ноември 2018 г. 19:11:08 ч.
NikolaiDPanteleev

Възражение във връзка с представения за обществено обсъждане нов Устройствен правилник на Български

Депозирам настоящото възражение във връзка с представения за обществено обсъждане нов Устройствен правилник на Български институт по метрология, който следва да се приеме с Постановление на Министерския съвет.

10 ноември 2018 г. 19:21:30 ч.
NikolaiDPanteleev

Възражение във връзка с представения за обществено обсъждане нов Устройствен правилник на Български

Към настоящия момент е налице законодателна инициатива за приемане на нов Закон за измерванията или за внасяне на съществени изменения в същия. Като се има предвид, че Устройственият правилник трябва да има за основа разпоредбите на по-висшия нормативен акт, а именно Закона за измерванията, то по-логично и юридически обосновано е да се изчака приемането на новия закон и тогава да се изготви и приеме проекта за нов Устройствен Правилник на БИМ. В противен случай, измененията и допълванията няма как да не продължат, защото въпросният правилник няма да съответства на основния и по-висш като юридическа сила акт в областта, а именно Закона за измерванията.

10 ноември 2018 г. 19:41:56 ч.
NikolaiDPanteleev

Възражение във връзка с представения за обществено обсъждане нов Устройствен правилник на Български

Поради ограничения в броя на символите в предвиденото поле, пълният текст на коментарите е изпратен на e.piperova@mi.government.bg

 

 

11 ноември 2018 г. 23:50:38 ч.
Момчил

Мнение относно предложения нов Устройствен правилник на Български институт по метрология

Прочетох предложения  нов Устройствен правилник на Български институт по метрология, провокиран от текста „С новия правилник ще се осигури ясна регламентация на правомощията на органа на изпълнителната власт, разпределението на функциите по структурни звена и създаването на ефективна организация в дейността на Българския институт по метрология“.

В чл.5  т.6 се казва,  че в дейността на института се включва "подпомагане органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измервания". Но никъде по-нататък не видях кой е отговорен за несъответствията в  наредбите и дейностите на държавните агенции, които наредби и дейности са свързани със закона за измерванията. И тук визирам директно наредбата на Агенция Митници за измерване и контрол на акцизните продукти - например все още за алкохолните продукти се изискват разходомери "одобрен тип", а такива отдавна вече няма. Защо вече 2 години ръководството на БИМ не подпомогна Агенция Митници да реши този проблем? 

Сега същото това ръководство предлага нов устройствен правилник. Но горния пример ми дава основание да смятам, че този нов правилник не цели да реши съществуващите проблеми. Каква е истинската цел на този нов правилник?