Обществени консултации

Проект на инструкция за взаимодействие на КРС с КЕВР и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по ЗЕСМФИ

 

Със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) в националното ни право беше транспонирана Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

 

В Глава девета „Контрол и административнонаказателни разпоредби” на ЗЕСМФИ Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) е определена като контролен орган по отношение осигуряването на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и относно предоставянето на достъп до изградена физическа инфраструктура в сграда.

 

Съгласно чл. 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ, при осъществяване на контрола по ал. 1, т. 2 Комисията взаимодейства с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Условията и редът за взаимодействието се уреждат със съвместна инструкция по предложение на Комисията.

 

Целта на посочената инструкция е осъществяването на ефективна контролна дейност от КРС в изпълнение на възложените й функции по Глава девета от ЗЕСМФИ.


Дата на откриване: 15.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 14.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари