Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.

Предлаганите промени в Наредбата за заплащането на правната помощ (НЗПП) се отнасят до завишаване на максималните размери на определените в Наредбата възнаграждения с до 20 на сто, без да се променят минимумите. Предложеният подход е целесъобразен, тъй като води до разширяване на диапазона за определяне на размера на адвокатското възнаграждение по конкретно дело след оценка на работата на адвоката въз основа на утвърдени критерии и стандарти за предоставената правна помощ. Съществуващите към момента разпоредби, касаещи определянето на размерите на адвокатските възнаграждения, не са променяни от влизането в сила на наредбата през 2006 г., което демотивира служебните защитници при осъществяваната от тях работа. От приемането на НЗПП до настоящия момент обществено-икономическите отношения в страната претърпяха редица промени, свързани с оценката на труда и неговото адекватно заплащане в много сфери на обществения сектор. В това число бе извършена и промяна в минималните размери на възнагражденията на упълномощените адвокати по Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. В тази връзка несправедливо би било възнагражденията на служебните защитници да останат непроменени вече дванадесет години, тъй като адвокатът е длъжен да води възложеното му дело, по което осъществява правна помощ по реда на Закона за правната помощ, със същата грижа, както ако е бил упълномощен от клиента си. С проекта се предлагат и изменения, които касаят заплащането на правната помощ по някои нерегламентирани към момента случаи, имащи своите специфики, като например: • по дела, продължили повече от две години, правната помощ по които до момента се заплаща в максималния предвиден размер по НЗПП, покриващи извършената от адвоката работа за участие в повече от три открити съдебни заседания, но без да се вземат предвид продължителността на делото във времето и неговата фактическа и правна сложност; • по дела за мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда, правната помощ по които до момента се заплаща като част от досъдебната или съдебна фаза на производството, а в действителност става въпрос за отделни съдебни производства, за които се дължи отделно възнаграждение съгласно трайната съдебна практика; • по дела за одобряване на споразумение по чл. 381 от НПК, правната помощ по които до момента се заплаща като работа на адвоката в досъдебната фаза на производството, което не включва защитата в съдебната фаза за одобряване на споразумението, който подход се счита за неправилен от съдилищата.


Дата на откриване: 17.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.11.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 октомври 2018 г. 10:16:28 ч.
lubolg

Предлаганото увеличение само с 20% само на МАКСИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ е прах в очите и отбиване на номера

Уважаеми служители на г-жа Цачева (на всички е ясно, че тя не е писала доклада) !

 

С предлаганото от Вас 20% увеличение САМО НА МАКСИМАЛНИТЕ размери на адв. възнаграждения Вие буквално се подигравате с труда и усилията на всички служебни адвокати !

Вземете си сериозна бележка, че ТРЯБВА ДА УВЕЛИЧИТЕ МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ ТАКА, ЧЕ ТЕ ДА СЕ ДОБЛИЖАВАТ МАКСИМАЛНО ДО МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ ПО НАРЕДБА 1/2004 !!!

 

 

18 октомври 2018 г. 10:21:42 ч.
lubolg

Предлаганото увеличение само с 20% само на МАКСИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ е прах в очите и отбиване на номера

Като адвокат осъществяващ служебни защити по наказателни дела съм провокиран да се обърна към Вас с настоящото искане и Ви моля да предприемете спешни мерки за изравняване на адвокатски възнаграждения по Закона за правната помощ с тези, които са определени в  Наредба № 1/09.07.2004 т.нар. „свободен“ пазар на адвокатски услуги.

Лично аз, а и много мои колеги, сме изправени пред следните въпиещи несправедливости (посочени индикативно, но не и изчерпателно) при осъществяване на процесуално представителство по наказателни и граждански дела, а именно:

1.      За осъществена защита на досъд. фаза при престъпление наказуемо с ЛС до 10г., адвокатът дори с увеличение 50% по чл.9,ал.4 (реално участие в повече от три о.с.з), може да вземе максимум 300 (триста) лева, тъй като чл. 17 от НЗПП предвижда максимално възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. В същото време, за същото престъпление Наредба № 1/09.07.2004 предвижда минимално възнаграждение в размер на 800 (осемстотин) лева !!! Сами можете да се убедите, че разликата във възнагражденията по двете наредби е драстично голямо и най-вече не съм запознат да е оправдана с ясни и общодостъпни аргументи в подкрепа на ниските размери по НЗПП.

2.      За сравнение към горните примери, минималното възнаграждение по Наредба № 1/09.07.2004, което един адвокат може да получи за съдействието по учредяване на ООД, е в размер на 300 (триста) лева. В тази връзка, за наскоро осъществено от мен процесуално представителство по наказателното дело по т.1, при все че имам над 5 явявания пред разследващ орган и 2 по ЧНД по мерки за неотклонение, при все че похабих нерви и усилия да се боря с разследващи органи, които не спазват НПК и нарушават грубо правата на подзащитния ми, аз очаквам да получа максимум 300 (триста) лева за положения от мен труд !!! Не смятам, че трудът ми по това наказателно дело струва колкото труда по учредяването на едно ООД, тъй като последният отнема максимум 2-3 часа (вкл. посещение при нотариус и в банка). Сигурен съм, че и Вие двамата, като лица на отговорни длъжности в адвокатурата, също не одобрявате ОБИДНО НИСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ на адвокатите по НЗПП.

3.      Във „Фейсбук общността на българските адвокати“ много колеги изразиха подкрепата им за нуждата от бързи и неотложни действия в насока изравняване на адвокатските възнаграждения по двете наредби, като ми посочиха и следните техни частни случаи за невъобразимо ниски възнаграждения по НЗПП, а именно:

  • Кумулацията на наказания по НПК се заплаща в размер на 120 (сто и двадесет) лева ?!?!
  • При принудително лечение по ЗЗ за ДВЕ заседания на особ. представител се заплаща 120лв.! Много често тези две заседания са три, четири по причини- ВЛ не може да дойде, лицето, чието настаняване се иска, не го водят и т.н. 
  • Вещите лица по всякакви дела, за изготвяне на експертиза вземат възнаграждения от по 200, 300 и дори 800 лв., при все че техният ангажимент в повечето случаи приключва с едно явяване по делото.

Както Ви е добре известно, ВАдС, със свое решение от дата 12.01.2018г., увеличи размера на месечната вноска към ВАдС от 10лв. на 20лв., като един от аргументите за увеличение беше, че вноската не е била увеличавана от 2005г. насам, а МРЗ била увеличавана многократно оттогава. В тази връзка, Ви моля да имате предвид, че една голяма част от адв. възнаграждения по НЗПП не са бил променяни, в посока увеличение, считано от приемането и с ПМС № 4 от 06.01.2006 г. !!!

Не на последно място, възникват и следните резонни въпроси:

  •  Въз основа на какви критерии са установени два вида адвокатски труд, един, който се оценява по НЗПП и друг, който се оценява по Наредба № 1/09.07.2004 ?!
  • Не смятате ли, че всички адвокати, които работят за многократно по-ниските възнаграждения по  НЗПП, реално извършват дисциплинарни нарушения, тъй като не спазват минимумите заложени в собствената ни Наредба № 1/09.07.2004 ?!
  • Известно ли Ви е дали един архитект, например, извършва дейност под себестойността на труда му, когато става въпрос за проектиране на обекти при обществени поръчки, с възложител българската държава ?! Въпросът е реторичен !
  • Считате ли, че е възможно адвокат-служебен защитник  да подаде жалба в Комисията за защита от дискриминация, поради драстичните разлики във възнагражденията между „регулирания пазар“ на правната помощ в България и „свободния пазар“ на адвокатски услуги ?!

С уважение,

адв. Любомир Георгиев

18 октомври 2018 г. 11:47:46 ч.
adv.V.

Становище на адвокат и служебен защитник

Уважаема Министър Цачева,

На първо място е похвално, че се правят някакви опити за изменение на Наредбата за заплащането на правната помощ, но тези опити са изключително незадоволителни.

Фактът, че се иска изменение на максималните размери чрез увеличаване на определяните възнаграждения, а не на минималните е меко казано подигравка с работата на всички колеги адвокати, вписани като служебни защитници към НБПП на Р България и работещи вече дълги години почти "про боно" за всички граждани, възползвали се от правото си на правна помощ.

Отдавна е настъпил момента за преразглеждане на минималните размери за възнаграждения, но промени в тази насока не се осъщеатвяват. Това е и причината много колеги да се отказват да са служебни защитници или дори да не се вписват като такива.

Ще си позволя да дам няколко примера за възнагражденията, които се определят по определени дела и които на фона на растещата минимална работна заплата в страна са меко казано смешни:

1. По частни наказателни дела по Закона за здравено възнаграждението е 120лв!  Като така тези производства се явяват с най-ниско възнаграждение при наказателни дела. Производствто преминава задължително в 2 /ДВЕ/ заседания. В първото заседание се разпитват граждани, което води до продължителност на заседанието между 15 минути до час. Вещо лице изготвя експертиза. Понякога тези дела продължават с  3, 4 заседания, като накрая служебният защитник получава за представителството си възнаграждение в горепосочения размер. В своята 5-годишна практика като служебен защитник съм имала редица такива производства, няколко продължили с по 3,4 заседания, като до сега само един единствен път ми бе присъдено възнаграждение от 170лв., поради големия брой заседания.

Считам, че е нужно възнаграждението по тези производства да е минимум 180-200лв.

2. Налице е несъответствие досежно допълнителното възнаграждение за повече на брой съдебни заседания по наказателни производства.

Не е нормално при наказателно производство в съдебната фаза при провеждане над 4 /четири/ заседания да се заплаща допълнително възнаграждение от 1/2 от определеното основно възнаграждение без да се взема предвид колко точно е броя на проведените заседания, на които е присъствал назначения служебен защитник. Нонсенс е за проведени 4,5,10, дори 15 съдебни заседания да се заплаща едно и също по размер възнаграждение!

3. При представителство в досъдебната фаза не се взема предвид при определяне на възнаграждението служебният защитник колко пъти е представлявал лицето, на което е предоставено правната помощ, пред разследващите органи. Понякога привличането на обвиняем и предявяване на разследването се извършва в различни дни, за нуждите на разследването обвиняемия се разпитва няколко пъти, лицето не е намерено, но служебният защитник е длъжен да се яви няколко пъти пред разследващия орган и т.н.

4. Не е редно да се заплаща едно възнаграждение, обикновено в размер на 150-200лв, при представителство по наказателни дела в досъдебната фаза, завършила с внасяне в съда на споразумение и участие в производство по одобряване на споразумението. В повечето случаи служебният защитник е този, който реално изготвя споразсумението след разговори с наблюдаващия прокурор и обвиняемия.

 

Налице са още много проблеми при определяне на възнаграждението на служебните защитници.

Считам, че трябва да се работи в насока вдигане на Минималните размери на възнагражденията!

 

С Уважение

 

 

 

 

18 октомври 2018 г. 12:17:06 ч.
lubolg

Възнагражденията по НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ не съответстват на реалността !

Не е обосновано възнагражденията по НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ да са драстично по-ниски от онези, които адвокатите прилагат съобразно НАРЕДБА № 1 /2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, защото по този начин Вие, държавата, изисквате едно и също качество от адвокатите на две коренно различни цени !!! 

Сами разбирате, че по Вашата логика на участниците в обществените поръчки, държава следва да заплаща материалите и услугите на едни нереално занижени цени, което всъщност не се случва и няма как да се случи, защото тези участници са търговци по смисъла на ТЗ и не могат да си позволят да предоставят цени под пазарните !

Адвокатите, при все че не са търговци, са на свободния пазар на услуги, който е изключително конкурентен и няма как да приемем, че колегите ЧСИ и нотариуси ще предлагат услугите им само по една Тарифам, а за адвокатите ще има две такива ! 

Предвид горното, ако ще прилагате един и същи подход по отношение на правните професии в България, то следва да изготвите нови Тарифи за ЧСИ и нотариуси, които да се прилагат за материално затруднените лица.....ще го направите ли или ще се готвите за адвокатско брожение в тази насока ??? 

18 октомври 2018 г. 17:55:40 ч.
VN

Контрол, преди увеличението

Планираното увеличение действително не отговаря на предоставената от служебните защитници правна помощ, тъй като дори настоящия размер на възнагражденията е прекомерен!

Служебната защита е в огромната си част, ниско квалифицирана, непрофесионална и безсмилена, но въпреки това, по неясни причини и съображения, НБПП определя възнаграждение равно на максималния размер, без каквато и да е диференциация дори на база обем на извършената работа. 

В отговор на изложеното по-долу:

Служебната защита осъщестявана в производства по ЗЗдр и прилагане на принудителни медицински мерки по чл. 89 НК е формална, като служебния защитник се среща с предложеното за настаняване лице едва в съдебна зала, не познава делото, а до отлагане на дела по изложените по-долу причини не се стига. (поне в съдебния район, където практикувам). 

В производството по определяне на общо наказание, не се наблюдават съществени разлики в качеството на предоставената защита, като същата обичайно се свежда до отправено искане, съдът да извърши групирането по най-благоприятния за осъдения начин. 

Служебната защита по правило се предоставя на лица, в неравностойно спрямо останалите участници в процеса, положение и поради това следва да е преди всички достатъчно квалифицирана и професионална, съгласувана с интересите на подзащитния, което за съжаление липсва в 90 % от случаите. 

Коментарът не цели да засегне колегите, които добросъвестно изпълняват задълженията си, а да провокира по-голям контрол от страна на държавата, която заплаща правната помощ. 

18 октомври 2018 г. 19:19:52 ч.
agl

Мнение

Предлаганото увеличение от 20% само на максималните размери е несправедливо. По-широкият диапазон на възнагражденията предоставя определянето на размера им изцяло на усмотрението на Националното бюро за правна помощ.

Също като предходните мнения, смятам, че минималните размери по НЗПП трябва да се доближат възможно най-много до минималните размери по Наредба № 1/2004г., за да се уеднакви заплащането на адвокатските услуги.