Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Със законопроектa се предвижда създаването на правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. Предоставяните на потребителите по този ред документи ще имат силата на официален документ, издаден от АГКК. Детайлна уредба на реда и условията за осъществяване на дейността на правоспособните лица относно подпомагане на СГКК, по административното обслужване, и видовете документи, които ще могат да предоставят, ще се определя в наредбата по чл. 58, ал. 1 от ЗКИР.

Въвежда се задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да поддържат и повишават професионалната си квалификация, като преминават курс, на всеки 2 години, след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс.

Предвижда се прецизиране на уредбата за налагане на санкции на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър. В действащия Закон за кадастъра и имотния регистър липсват разпоредби, които да регламентират налагане на глоба или имуществена санкция при първо нарушение на нормативната уредба. Със законопроектa е регламентирано, че при първо нарушение се налага предвидената в чл. 97а глоба или имуществена санкция, а при повторно нарушение се пристъпва към отнемане на правоспособността за срок от 1 до 3 години, в зависимост от степента и характера на нарушението. Установяването на нарушението, в случаите в които ще се отнема правоспособност, да се извършва от комисия, определена от изпълнителния директор на АГКК, като в състава ѝ ще се включват и представители на неправителствените професионални организации в областта на кадастъра и геодезията.

С предложените изменения и допълнения се разширява кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК, чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства, като се добавят съдебните органи и заинтересованите лица – собственици на недвижими имоти.

 


Дата на откриване: 17.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 16.11.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 октомври 2018 г. 23:40:47 ч.
asene

Предложение по ЗИД на ЗКИР

Уважаеми Дами и Господа,

Възползвам се от възможността да направя две предложения към представения ЗИД на ЗКИР, тъй като широко застъпена негова тема е намаляване на административната тежест за граждани и бизнес. Значително по-голямо облекчение на административната тежест ще се постигне с промени по още два текста, освен предложените в първоначалния законопроект.

Към настоящия момент е факт и приетото решение 704/05.10.2018 на МС с мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Там са записани две мерки, които следва да влязат при промени в правната уредба, а именно, когато нотариус заявява сделка за вписване да не се представя в АВ заверено копие на скица издадена от АГКК и втората е скица издадена до одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри също да важи до промяна на вписаните обстоятелства за имота или собствениците.

От тук предложението ми е да се отмени чл.77, ал.2, т.1 от ЗКИР и в §4, ал.1, т.1 се добави текст, че тези скици важат до промяна на обстоятелствата за имота вписани в тях или данните за собствениците, или до одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

Поздрави,

Асен Михалков 

16 ноември 2018 г. 11:59:53 ч.
КИГ

Относно: обществено обсъждане на проект на ЗИДЗКИР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В срока за обществено обсъждане на проект на ЗИДЗКИР, вземаме отношение по изготвените промени.

1. УС на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) единодушно взе решение да не подкрепи предложеното изменение в &2, т.2 на проекта на ЗИДЗКИР, с което се допълва чл.12 с нова т.14!

Основният мотив за изменение на ЗКИР е огромната натовареност на служителите на АГКК. Същевременно се предлага допълнително да се натовари АГКК с организиране на обучителни курсове на правоспособните лица, което от своя страна би довело до още по-голямо напрежение в обществото, както и до осигуряване на допълнителни ресурси (вкл. финансови) от държавата, т.е. от българския данъкоплатец. Става дума за около 2800 правоспособни лица и 24 месечен срок между курсовете – сметката показва, че при около 100 лица средно посещаващи един курс, АГКК трябва да организира курсове на всеки три седмици, за да имат техническа възможност да се явят всички лица!

В същото време в Закона за геодезията и картографията (ЗГК) законодателят вече е решил въпроса с текст, който регламентира провеждането на такива квалификационни курсове (чл.37, ал.2, т.5) – организирани от създадената със закона Камара на инженерите по геодезия, съвместно с висшите училища за подготовка на инженери по геодезия! Подобни курсове и семинари се провеждат и в момента, и са безплатни за всички правоспособни лица! Не е необходим и допълнителния ресурс от време за организацията на обучителни курсове от страна на АГКК, което значително би ускорило обучението на правоспособните лица, респ. и по-качествени проекти от тях (като решение на част от дефинирания проблем) значително по-рано от предложените в &17 на проекта 51 месеца (27мес. в т.1 + 24мес. в т.2)!

В тази връзка Камара на инженерите по геодезия прави следните предложения:

-Да отпадне т.2 на &2.

-Допълнение към &5, т.2, изречение последно: „...съгласно  чл.37, ал.2, т.5 от ЗГК.”

-Изменение на &17(1): „Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник”.

2. Предлагаме и следните изменения в проекта на ЗИДЗКИР:

- В &6, т.2 да се конкретизират неправителствените професионални организации в областта на  геодезията, картографията и кадастъра. Така разписан текстът предполага, че в комисията може да не участват представители на камари, учредени със закон, а само такива на сдружения с нестопанска цел в частна полза (напр. алтернативни камари от четири-пет лица...);

- В &13, нова т.6: В чл.24, ал.1 преди думите „ал. 2,” , се добавят „ал. 1 и”;

- В &13, нова т.7: В чл. 37, чл. 41 и чл. 46 думите „минимални“ и „минималните“ се заменят съответно с „препоръчителни минимални“ и „препоръчителните минимални“.

Предложението за изменение в &13 е във връзка с решение № 189 от 24.02.2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията, относно определяне на минимални цени на геодезически, картографски и кадастрални дейности.

3. КИГ счита за наложително спешното приемане на ЗИДЗКИР и принципно подкрепя предложения проект, с гореописаните изменения и допълнения.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ.МИЛЕН ДИМИЕВ

Председател на УС на КИГ

16 ноември 2018 г. 13:26:56 ч.
АГФ

Становище на АГФ по публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на ЗКИР.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

           На проведеното Общо събрание на 08.11.2018 г. на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ), на което точка от дневния ред беше публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на ЗКИР, се обсъдиха предложените в проекта изменения и АГФ излиза официално със следните предложения:

  1. В &10 от ЗИД на ЗКИР предлагаме да се добави нова ал. 5: "Правоспособните лица по ал.1 следва да са регистрирани по Търговския закон или вписани в регистър БУЛСТАТ".

Мотиви: подобряване прозрачността и отчетността на дейността, което е форма на борба със сивата икономика.

  1. Да се измени текстът в чл. 51, ал. 5 от ЗКИР, като придобие вида: „За извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър. Изработеният проект се подава в цифров вид, по електронен път в СГКК“.

 Мотиви: Намаляване на бюрокрацията и синхронизиране с европейските директиви.

  1. В &2 от ЗИД на ЗКИР предлагаме да отпадне т. 2.

     Мотиви:  Въпросът е решен в чл.37, ал.2, т.5 от Закона за геодезията и картографията. Не е необходимо да се натоварва допълнително АГКК с обучение, вместо то да се извършва от висшите учебни заведения.

С уважение:

инж. Николай Киров - председател на

АСОЦИАЦИЯТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ