Обществени консултации

Проект на Наредба за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни...

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ бр. 59 от 2018 г.), в Преходни и заключителни разпоредби, с § 25 се прави промяна в чл. 2а от Закона за храните заради Решение № 2308/21.02.2018 г. на Върховен административен съд, в което се твърди, че разпоредбата на чл. 2а от действащия Закон за храните няма обективното качество на разпоредба, която да овластява министъра на земеделието, храните и горите да издаде оспорената наредба.

Действащият до тази промяна текст на чл. 2а от Закона за храните „Министърът на земеделието, храните и горите и министърът на здравеопазването провеждат държавната политика в областта на безопасността на храните“ става ал. 1, като се създава ал. 2, която оправомощава министъра на земеделието, храните и горите да „издава наредби за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните“.

Извършеното изменение в чл. 2а от Закона за храните налага на това правно основание да бъде издадена нова наредба, която да отмени действащата Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (ДВ, бр.73 от 2011г.).

Текстът на новата наредба напълно възпроизвежда текста на Наредба № 9 от 2011 г. и не съдържа нови разпоредби, като целта е подзаконовият нормативен акт да се приведе в съответствие на закона, като нормативен акт от по-висока степен.

 

  Отговорна структура:

  Дирекция „Правна“, МЗХГ

  Електронен адрес:

  AStoyanova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 30.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 29.11.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 ноември 2018 г. 17:40:55 ч.
beeper

Хидрогенирани мазнини, сол, захар

В наредбата е записано, че не могат да се предлагат храни с хидрогенирани и частично хидрогенирани растителни мазнини. А защо не е разгледана ситуацията, когто хидрогенираните мазнини са от животински произход, да не би те да са по-безвредни? Известно е обаче, че транс изомерите се съдържат по естествен път в продукти като млякото, макар да нямат много общо с изкуствено синтезираните. Затова в някои държави се посочва допустим процент на транс мазнини. Този пропуск в наредбата ще отвори вратички за предлагане на храни с хидрогенирани мазнини на децата.

Наредбата не обхваща и два големи източника на здравни проблеми - сол и захар. По никакъв начин не е предвидено предлагането и пригтовянето на храни с ниско съдържание на сол и захар.