Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството, и за одобрение...

 

Предложеният нормативен акт е насочен към постигане на следните цели:

- да се създаде национална правна рамка, която е в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз в сектора на рибарството и аквакултурите;

- да се насърчи сдружаването на производители в сектора на рибарството и аквакултурите, като се определят условията и реда за признаване на организации на производители,  асоциации на организации на производители и  междубраншови организации;

- да се създадат условия признатите организации на производители и асоциации на организации на производители да бъдат бенефициенти по мерките от Програмата за морско дело и рибарство;

- насърчаване на устойчиви риболовни дейности и намаляване на нежелания улов;

- подобряване на проследимостта на продуктите от риболов и премахване на незаконните, недекларирани и нерегулирани риболовни практики;

- осигуряване на съгласуваност с националните стратегически планове и гарантиране на устойчиви практики във връзка с аквакултурите.

 С прилагане на наредбата се очаква постигането на следните резултати:

- значително да се увеличи броят на признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и аквакултурите;

- създадените организации на производители да се възползват от икономическите предимства на сдружаването и да повишат своята конкурентоспособност на пазара;

- създадените организации на производители да се възползват от възможностите за подпомагане по Програмата за морско дело и рибарство, което да подобри тяхното финансово състояние и да повиши производствения им капацитет;

- да се повиши ролята на организациите на производители във веригата на доставки чрез съвместна продажба на продуктите, произведени от техните членове, и увеличаване на частта от добавената стойност, която остава за производителите;

- подпомагане на сдружения на производителите, което да допринесе за оптимизиране на структурите в сектор на рибарството и аквакултурите;

- намаляване на въздействието на риболовните дейности върху околната среда.     

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на  земеделието,

 храните и горите

 Електронен адрес:

 SKralev@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 2.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 16.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари