Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд

В бр. 77 на „Държавен вестник“ от 18 септември 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК), с който е изменен чл. 220 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Измененията в ЗОП се отнасят до размера на държавните такси, които се събират в производствата пред ВАС във връзка с обжалване на обществени поръчки. Съгласно промените, в сила от 1 януари 2019 г., държавните такси за касационно обжалване пред ВАС ще са в размера на таксите, дължими пред КЗК. От същата дата се отменя разпоредбата, която освобождава възложителите от заплащане на държавни такси. Промените в ЗОП засягат и таксите по частни жалби пред ВАС. От началото на 2019 г. техният размер се определя в чл. 235а от АПК.

С оглед измененията в закона е необходимо привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба, и по-конкретно приемане на промени в Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от ЗОП пред КЗК и пред ВАС.

С предложения проект на постановление се изменя чл. 2 от тарифата в две насоки. Размерът на таксите за касационно обжалване пред ВАС се приравнява на този, събиран за производствата пред КЗК. Заедно с това се предлага отмяна на разпоредбата, която определя таксите по частните жалби пред ВАС, тъй като същите се уреждат в АПК. Предвижда се изменителното постановление да влезе в сила, заедно с прилагането на промените в чл. 220 от ЗОП – от 1 януари 2019 г.

Възможна е частична промяна на приходите по бюджета на ВАС, събирани от таксите за касационно обжалване. На този етап е трудно да се направи оценка за броят на засегнатите лица и съответно за размера на приходите, тъй като не може да се прогнозира поведението на съответните лицата от направеното предложение за изменение да тарифата.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 5.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 5.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари