Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност“ /обн. ДВ, бр. 90 от 2015 г., изм. и доп., бр. 47 от 2016 г./

С оглед спецификите на задачите, които изпълняват служителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), е важно да се обърне внимание на нуждата от назначаването чрез конкурс на хора, чийто интелектуален потенциал позволява да бъдат адекватно обучени и да изпълняват задълженията си самостоятелно и ефективно, вземайки самостоятелно решения, когато се налага.

Проектът на Наредба е изготвен по повод необходимостта от изменение на чл. 15 от наредбата, чрез което се въвежда писмен тест за проверка на интелектуалните способности като отделен етап на конкурса. Към момента тестът е част от цялостното психологично изследване. Предлага се новият етап – тестът за проверка на интелектуалните способности, да има също елиминаторен характер. Отделянето на това изследване като отделен конкурсен етап с елиминаторен характер се обосновава от констатациите и извършените анализи от Специализирана административна дирекция „Човешки ресурси“ на ДАНС на база проведените до момента процедури по назначаване на служители oт младша изпълнителска длъжност за държавен служител със средно образование в изпълнителска длъжност за държавен служител с висше образование.

Останалите изменения и допълнения в Наредба № І-4 са с редакционен характер, както и продиктувани от създаването на т. 10 и 11 в ал. 1 на чл. 24, касаещи включване на нови основания за прекратяване на конкурсната процедура, и от влезлия в сила Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, уреждащ и предотвратяването и установяването на конфликта на интереси, и отменящ Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, към който отменен закон бланкетно се препраща в тази наредба.

 


Дата на откриване: 6.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 5.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари