Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите

Проектът на нормативен акт предвижда съобразяване на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите с новоприетата нормативна уредба отнасяща се до функционирането и щатната численост на инспекторатите. На следващо място, с предлаганите промени се предвижда прехвърлянето на експертните представители в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз като щатни бройки към дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“. С промените в Устройствения правилник се осигурява и подобряването на вътрешното преструктуриране и оптимизиране на част от административните звена, в това число прецизиране на функции и подобряването на дейността им. С други промени в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите ще се създаде административен капацитет за изпълнение на правомощията на министъра на околната среда и водите, определени в чл.115, ал.1, т.4 и т.6 от Закона за биологичното разнообразие. С предвидените промени в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда се цели подобряване на функционалността на администрацията на Изпълнителната агенция по околна среда, както и подобряване на координацията между структурните звена в агенцията.


Дата на откриване: 7.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 7.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари