Обществени консултации

Проект на постановление за изменение и допълнение на ПМС № 76 от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“

Република България е бенефициент на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за периода 2014-2020 г. С цел осигуряване на ефективна координация между всички компетентни органи, ангажирани в процеса на подготовка и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“, които да бъдат подавани за предоставяне на финансовата помощ по реда на горепосочения Регламент (ЕС) № 1316/2013 г., е прието Постановление № 76 на Министерския съвет от 4.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (ПМС № 76), в изпълнение на което дейностите по приоритизиране и координиране на проектите по Механизма се осъществяват от работна група, председателствана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) дава своето съгласие (валидира) подаването на проектните предложения по МСЕ, сектор „Транспорт“, на всички заинтересовани кандидати  съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа. В резултат от изпълнението на Постановление  № 76 на Министерския съвет, след обявените покани за набиране на проектни предложения в периода 2014-2017 г. по годишните и многогодишните работни програми на МСЕ, сектор „Транспорт“, Република България получи одобрение за финансиране на 16 проекта за проучвателни и пилотни дейности и модернизация и рехабилитация на транспортна инфраструктура на национално ниво.

При изпълнението на одобрените за финансиране проекти по МСЕ се прилага чл. 22 „Отговорност на бенефициерите и на държавите членки“, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (Регламента), съгласно който „държавите-членки поемат техническото наблюдение и финансовия контрол на действията в тясно сътрудничество с Комисията и удостоверяват, че разходите, извършени по отношение на проекти или части от тях, са изплатени и че изплащането им е станало при спазване на съответните правила. Държавите членки могат да отправят искане за участие на Комисията в проверките и инспекциите на място“.

От предоставените от Европейската комисия (чрез Изпълнителната агенция „Иновации и мрежи“ (Innovation and Networks Executive Agency (INEA)) образци на изискуемите документи за отчитане изпълнението на одобрените за финансиране от МСЕ проекти, както и от допълнителните пояснения на INEA, предоставени по искане от МТИТС, относно изискванията към системата за техническо наблюдение и финансов контрол, прилагана от страните членки спрямо бенефициерите/бенефициентите по МСЕ в изпълнение на чл. 22 от Регламента, става ясно, че определянето на органите и реда за изпълнението на задълженията на държавата-членка по чл. 22 от Регламента се решава единствено от нея.

В тази връзка с Постановление № 114 от 15.06.2017 г. на Министерския съвет е изменено и допълнено Постановление № 76 на Министерския съвет с оглед определяне на институционалната рамка, в която да се осъществяват функциите на държавата-членка в сектор „Транспорт“, произтичащи от чл. 22 на Регламент (ЕС) № 1316/2013 г.

С измененията и допълненията на ПМС № 76 на Министерския съвет от 2014 г. се цели:

 

1)            да се предвиди, че за проекти с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, финансирани по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“, функциите по техническо наблюдение и финансов контрол, в изпълнение на чл. 22 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 г., се изпълняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

2)            да се посочи, че разчетите за средствата, получавани по проекти с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, от Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“, както и разходите, разпределени по източници на финансиране (европейски средства и национално съфинансиране) ще бъдат включени в бюджетната прогноза и в проектобюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за съответния период в съответствие с указанията на министъра на финансите за изготвяне на необходимата информация от първостепенните разпоредители с бюджет на отделните етапи от бюджетната процедура за съответната година.

 

Лице за контакт:
Димо Димов
Старши експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“ към МТИТС
Е-mail: ddimov@mtitc.government.bg
Тел.: 02/9409203
 


Дата на откриване: 8.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари