Обществени консултации

Проект на Наредба за единните изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомоби

С оглед големия брой пътнотранспортни произшествия, които са довели до висок брой смъртни случаи, както и множество ранени лица, в следствие на пътни нарушения, извършени с моторни превозни средства, бяха заложени мерки за ограничаване на тези тенденции. Така с приемането на Кодекса за застраховането и влизането му в сила на 01.01.2016 г., в чл. 490, ал. 5 бе предвидено, че застрахователната премия по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се коригира от застрахователя съгласно единни изисквания за коригиране на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и/или причинените щети (система "бонус-малус"). Единните изисквания, както и редът и условията за тяхното прилагане се определят със съвместна наредба на комисията, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като при изработването й се взема предвид и становището на Гаранционния фонд. С проекта на наредба се цели създаването на механизъм, който да доведе до посправедливо разпределение на застрахователната премия между лицата, които сключват застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като лицата, които имат безрисково поведение ще бъдат стимулирани за сметка на лицата с рисково поведение. Заедно с това се цели да се гарантира финансовата стабилност на системата, като режимът нито да води до събиране на по-високи средни премии от пазара, нито да способства за намаляване на тези средни премии, с което да се застраши платежоспособността на застрахователния пазар като цяло. Крайната и най-съществена цел е да се създадат условия за намаляване на пътнотранспортни произшествия и особено на тежките от тях, които водят до загуба на човешки живот или трайно инвалидизиране и по този начин да бъдат предотвратени както лични страдания на жертвите на такива произшествия и техните близки, така и да бъдат ограничени вредите за държавата и обществото.


Дата на откриване: 9.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 ноември 2018 г. 19:50:45 ч.
kopeledivo

Правилно...

Рисковите  водачи на МПС да плащат повече...така ще да е правилно...,и  МПС  да се използва като средство за принуда при събирането на глобите .

20 ноември 2018 г. 12:39:31 ч.
akolev

Цялостен коментар по проекта на наредба

Kоментари по новия Проект на наредба за Бонус-малус:

1. Недопустимо е документ, издаден от КФН, славещи се с едни от най-високите заплати в държавния сектор, да няма съдържание, номера на страници и да не е написан на книжовен български език – както стилистично, така и пунктуационно. Да не говоря за правописните грешки и повторенията на думи в него. Четейки го разбираш каква нужда от обучение по български език има служителят, който го е написал.

2. Още в чл 1. е посочено, че наредбата определя изисквания за коригиране на застрахователната премия на база на „поведението на водача“. В останалата част на документа се посочва и поведението на собственика, когато е различен от водача (какво поведение има един собственик, ако не управлява автомобил) и на МПС-то(какво поведение може да има едно МПС?!).

3. В чл. 5 на наредбата се посочва „Изречение първо не се прилага за лице по чл.4, т.3 или по т.4,което...“ – в наредбата не са посочени въобще точка 3 и 4 към чл.4

4. В чл. 5., ал. (4) Инцидент означава:, в точка 1 е посочено: „Изплатено застрахователно обезщетение по застрахователно събитие по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сключена във връзка с моторно превозно средство, регистрирано в Република България“

На кого трябва да е изплатено, за да е инцидент? Ако съм блъснал кола и от моята гражданска се изплати на потършевшия и за двама ни ли ще има инцидент или само за мен, защото аз съм виновната страна?

Защо въобще се класифицира застрахователно събитие като инцидент? Нали застраховаш, за да може при настъпване на събитие да не плащаш? Иначе какъв е смисъла да застраховаш?

5. В чл. 8 е записано: „Класът за бонус-малус на собственика на МПС – физическо лице, който няма призната правоспособност за управление на МПР се запазва и след като правото на собственост върху МПС се прекрати.“ До кога се запазва? До живот?

6. Чл. 9, ал (4) е записано: Когато има основание за прилагане на повече от един критерий за определяне на клас бонус-малус, съгласно този раздел се прилага най-високият клас за бонус-малус, произтичащ от комбинираното прилагане на критериите.“ Тука малко не става ясно – последната част на огромното изречение е non sense – как хем ще се прилага най-високият клас за малус, който произтича от комбинираното прилагане на критериите? Забележката ми тук е чисто стилистична.

7. Към чл 10. – ал (4) и ал (4) нямат отношение към поведението на водача, освен в случаите когато той е и собственик – предоставят информация за малуса на колата и на собственика.

8. В допълнителните разпоредби, параграф 1 е посочено: „Системата бонус-малус не се прилага за моторните презовни средства собственост на държавата и общините.“

Въпрос 1: Каква е причината да не се прилага за тях? Държавните коли и колите на НСО да не би да не са участници в движението по пътищата на България?

 

20 ноември 2018 г. 12:39:57 ч.
akolev

Продължение на коментара

Въпрос 2: Никъде в наредбата не е посочено, че тя се прилага за държавни служители, включително за служители на силовите ведомства. Ще бъде ли приложима за тях или и те са изключени от обхвата?

9. В Приложение 2 към наредбата се изброяват различните инциденти, на база на които се получават точки за малус.

В категория 3 е посочено:

„Нанесени вреди на имущество, причинени поради непредпазливост, в размер до 300 лв на база ДКП“

Да вземем следния пример – аз съм примерен водач и блъсна някой автомобил и му счупя фара. Застрахователя изплаща на потърпевшия фара, а моята застраховка от догодина се повишата на 130%, понеже попадам в клас за малус 12. Автоматично аз ще платя на застрахователя с 30 % повече, като застрахователя може даже да е на печалба(ако фара е евтин).

Какъв е смисълът от застраховането, при положение, че за неумишлени причинени от мен вреди ще ми се повишава гражданската?

 

В категория 5 е посочено подобен инцидент:

„Нанесени вреди на имущество, причинени поради непредпазливост, в размер над 300 лв...“

Тук казуса е подобен на категория 3, но получаваш 7 малус точки и съответно ако нямаш други малус точки, отиваш директно в категория 15 – 250% от базовата цена на гражданска отговорност.

Ако базовата цена на гражданската е 300 лв, при следващо сключване на гражданска отговорност аз ще трябва да платя 750 лв.

Какъв е смисълът от застраховането, при положение, че за неумишлени причинени от мен вреди ще ми се повишава гражданската? Не е ли правилно застрахователят да изплати тези обезщетения?

 

В категория 7 има повторение на два инцидента:

„ПТП когато деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или деецът е избягъл от местопрестъплението, или е управлявал без да има необходимата правоспособност, или на пешеходна пътека и е причинена смърт. (чл.343 ал.3 б. „а“ НК)“

Същото описание е повторено, като е посочена само различно основание – (чл.343 ал.3 б. „б“ НК). Не мисля, че е еднакво всъщност.

 

10. В края на документа има точка 2.2 – не можах да разбера къде са точки 1 и точки 2.1. – нещо по текстообработката е коректно.

Текста на точката гласи:

„Изтичането на референтен период без регистриран инцидент по т.2.1. води до преминаване в една степен по-нисък клас за бонус малус съгласно Приложение 1...“

Ако използваме примера, който посочих в анализа на категория 7 – нанесъл съм вреди за повече от 300 лв. И съм получил 15-и клас малус с 250 % гражданска какво ще се случи – ще трябва да карам 7 години без нито един инцидент, за да стигна до категория 8 – „златната среда“.

За тези 7 години аз ще плащам следните проценти на базовата цена:

1 – 220 %(със 120% повече)

2 – 190 %(със 90 % повече)

3 – 160 %(със 60 % повече)

4 – 130 %(със 30 % повече)

5 – 120 %(със 20 % повече)

6 – 110 %(със 10 % повече)

7 – 100 % - тук вече ще съм си отдъхнал, а застрахователя ще е взел от мен 330% от базовата цена на гражданската повече за периода и това е само ако нямам НИКАКВИ други инциденти.

Дали застрахователя няма да е даже на плюс с тези 330%? Капитализъм, а?

 

11. Точка 2.5. е още по-интересна и противоречи на принципа за едно нарушение да можеш да бъдеш наказан само един път  – „Когато едно деяние съставлява едновременно административно нарушение(или престъпление) и е довело до причиняване на вреди, за които е изплатено обезщетение по задължитена застраховка „Гражданска отговорност“ за автомобилистите, същото се класифицира като два инцидента и за всеки от тях се начисляват съответният броя наказателни точки съгласно таблицата по т. 2.1....“

Ако при изпреварване(инцидент от категория 4) ожуля колата, която изпреварвам, и причиня щети за повече от 300 лв.(инцидент от категория 5) аз ще получа общо 11 наказателни точки, което ме поставя в 19 клас за малус – 370 % от базовата застрахователна премия.

11 години ще трябва да карам без инцидент и ще вкарам доста парички в касичката на застрахователите и по сметките на властимащите по закон. Нормално ли е това?

 

Надявам се коментарите ми да достигнат до отговорните лица и да получа отговор и на въпросите, които съм поставил.