Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерство на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г., последно изменение ДВ, бр. 59 от 2011 г.)

          Проектът на Постановление е изготвен в изпълнение на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 2010 г. Мярка 62 от Плана предвижда преминаване на центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив към Контролно-техническата инспекция (КТИ).

           Със Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.) бяха закрити центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в градовете Русе и Пловдив като функциите по изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката преминаха към КТИ. Контролно-техническата инспекция е определена за правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на двата центъра.

          С проекта на Постановление двата центъра се заличават като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните и се определя нова численост на Контролно-техническата инспекция. След вливането на двата центъра в КТИ числеността се намалява с 10 щ.бр. (по 25 % за двата центъра). По този начин с намалението на числеността на Контролно-техническата инспекция се постига общо намаление на числеността на персонала с 18 щ.бр., което представлява 12 %.


Дата на откриване: 18.8.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.8.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари