Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с ПМС №364

С оптимизирането на текстове от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат се поставя началото на изменения и допълнения в нормативната уредба, целящи установяване на по-добър баланс между определените за заплащане от НЗОК стойности за МИ и достъпа на здравноосигурените лица до необходимите им, съобразно здравословното им състояние МИ.

Цели се преодоляване на съществуващата трайна тенденция за увеличаване на разходите на НЗОК за МИ спрямо бюджетните параметри, наблюдавана след анализ на потреблението на МИ. Целта е задържане на разходите, както и преодоляване на евентуален дефицит в условията на непрекъснато увеличаващ се техен ръст.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg


Дата на откриване: 10.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 23.11.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 ноември 2018 г. 12:06:36 ч.
petrov_georgi

Опит за монополизиране на пазара

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приложения Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до кояте те се заплащат бих искал да изразя своето становище:

Опитът за оптимизиране на действащата нормативна уредба, посредством въвеждане на критерии и механизми за регулиране на пазара и ценообразуването предоставя на определени производители и търговци на едро изключително право за продажба на предлаганите от тях медицински изделия. Монополизирането на тази сфера ще доведе до рязко увеличаване на риска от нередовни доставки на изделията, което пряко застрашава живота и здравето на пациентите.

Лишаването на лекарите от право на избор какво изделие да използват за нуждите на конкретния пациент и съобразно личните си предпочитания на база натрупана практика в прилагането на различни продукти, ще създаде неудобство и рискове отново за крайния потребител - ПАЦИЕНТА.
 С промените напълно се изключва възможността за предлагане на качествени иновативни МИ от нов български или чуждестранен производител без оглед на дадени положителни становища за тези продукти от медицински специалисти и административни органи. Това е явно ограничаване на правата на производители, търговци на едро, лекари и най-вече на пациентите.
Дискриминирането и монополизирането на процедурата за определяне на стойността, до която НЗОК заплаща групи/подгрупи МИ, ще доведе до липса на участници в нея и, в крайна сметка, до прогресивно увеличаване на стойността на МИ, доплащана от пациентите.

Не е възможно, създавайки предпоставки за порочни противоконституционни практики, да бъдат постигнати поставените в доклада за изменение на Наредбата цели, а именно "по-добър баланс между определените за заплащане от НЗОК стойности за МИ и достъпа на здравноосигурените лица до необходимите им, съобразно здравословното им състояние МИ.

Георги Петров