Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗИДЗОВСРБ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2016 г.) се измени реда за приемане на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинска академия (ВМА). След промяната на чл. 92, ал. 2 от закона, устройството и дейността на ВМА се определят с правилник на министъра на отбраната, съгласуван с министъра на здравеопазването. Посоченото правно положение е възпроизведено и в Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), като в чл. 35, ал .3, т. 3 (нова – ДВ, бр. 98 от 2016 г.) е предвидено, че устройството, дейността и структурата на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 към Министерството на отбраната се уреждат с правилник, издаден от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на здравеопазването. В тази връзка, необходимостта от изменянето и/или допълването на действащия правилник, приет с ПМС № 312 от 2016 г., налага приемането на изцяло нов от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на здравеопазването, ведно с отмяна на действащия такъв.

Към момента са налице множество основания, налагащи предприемането на действия за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ВМА /действащия правилник/:

1. С актове на министъра на здравеопазването са утвърдени редица нови медицински стандарти, които налагат разкриването на нови структурни звена и трансформирането на други във ВМА, тъй като са свързани с регистрацията на лечебните заведения в структурата й и издаването на удостоверенията за изпълнение на изискванията по чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ.

2. Оптимизирането на дейността на ВМА под формата на реорганизиране на някои от специализираните й звена /сливане на част от тях с други клинични или научни звена и създаване на департамент, който да поеме функциите на останалата част/.

3. Потребностите на въоръжените сили от медицински кадри налага преименуване и разширяване на дейността на Центъра за професионално обучение на санитарни инструктори във ВМА, а необходимостта от създаване на нови диагностични, лечебни и евакуационни възможности на и извън територията на страната налага реорганизиране на Военномедицинския отряд за бързо реагиране в Модулни медицински формирования.

В изпълнение на чл. 92, ал. 2 от ЗОВСРБ и чл. 35, ал. 3, т. 3 от ЗЛЗ и с оглед гореизложеното, се наложи изготвянето на нов Правилник за устройството и дейността на ВМА.


Дата на откриване: 9.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари