Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2016 г.

 

С Решение № 764 на Министерския съвет от 2018 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на администрацията на Министерския съвет и на имущество – публична и частна държавна собственост, на „Югозападно държавно предприятие“ ДП – Благоевград, Министерският съвет отнема поради отпаднала нужда от Националната служба за охрана при Президента на Република България, считано от 1 ноември 2018 г., правото на управление върху имущество – публична и частна държавна собственост, намиращo се в област Пловдив, община Стамболийски, землището на с. Куртово Конаре, местността „Ливадите”, представляващo стопанство „Кричим”. Със същото решение, Министерският съвет предоставя горепосоченото имущество - публична и частна държавна собственост, безвъзмездно за управление на „Югозападно държавно предприятие“ ДП – Благоевград. В тази връзка, считано от 01.11.2018 г. дейностите по управление на стопанството, вече няма да се извършват от Националната служба за охрана.

Предвид гореизложеното е необходимо да се извърши и промяна в Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана. В тази връзка е изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана с цел да се осигури законосъобразно регламентиране на управлението на стопанството, което след 1 ноември 2018 г. ще се осъществява от „Югозападно държавно предприятие“ ДП – Благоевград.

С приемането на постановлението ще се постигне съответствие на Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана със Закона за държавната собственост, Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Решение № 764 на Министерския съвет от 2018 г. и няма да бъдат налице нормативни пречки „Югозападно държавно предприятие“ ДП – Благоевград  да владее, ползва и поддържа за своя сметка и на своя отговорност, предоставеното му за управление имущество – публична и частна държавна собственост, представляващо стопанство “Кричим”.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Правна“, МЗХГ

 Електронен адрес:

 SBozhilova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 13.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари