Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“

С проекта на наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Определеният с настоящата наредба държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“ регламентира:

  • изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация;
  • изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Съдебен служител“;
  • валидирането на професионални знания, умения и компетентности;
  • описанието на професията;
  • единиците резултати от ученето и конкретни резултати от учене към тях;
  • изискванията към материалната база, с която трябва да разполага обучаващата институция;
  • изискванията към обучаващите в институцията за професионално образование и обучение.


Дата на откриване: 15.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 17.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 ноември 2018 г. 16:59:31 ч.
mostree

оттегляне на проект на Наредбата

Предлагам да бъде изцяло оттеглен проект на Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“, тъй като понятието „съдебен служител“ (администрация на съдебната власт) е статут, аналогичен на статута „държавен служител“ (администрация на изпълнителна власт) и статута „парламентарен служител“ (администрация на законодателна власт), а не професия по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за професионално образование и обучение.

На основание чл. 340, ал. 3 от Закона за съдебната власт съдебните служители са служители, назначените в администрациите на ОСВ, НИП, ИВСС, ВСС служители и обединяват кадри с различна квалификация - счетоводители, юристи, информатици и други. Невъзможно е всички те да бъдат класифицирани под един знаменател с конкретна „професия“, защото обединяват множество професии. Понятието „съдебен служител“ в съдебната власт е статут, идентичен с понятието „държавен служител“ в изпълнителната власт (за което няма утвърдени ДОИ по професия „държавен служител“), респективно понятието „парламентарен служител“ (за законодателната власт), където също липсват ДОИ по професия с име „Парламентарен служител“.

Служителите и в трите власти – съдебни служители (съдебна власт), парламентарни служители (законодателна власт) и държавни служители (изпълнителна власт) обединяват множество длъжности с различни професии – счетоводители, юристи, информатици и други и в никакъв случай не би могло да се обединят под общ знаменател с професия „съдебен служител“.

На основание § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за професионално образование и обучение, понятието "Професия" е вид трудова дейност, за която се организира професионално образование и професионално обучение. Проблемът е, че в понятието „съдебен служител“, съгласно ЗСВ, се обединява трудова дейност със специфични изисквания, характерни за множество други професии – счетоводители, юристи, информатици, шофьори, деловодители и други и всички те се наричат с общото понятие съдебни служители.

19 ноември 2018 г. 17:10:42 ч.
mostree

компромисен вариант

В проекта на Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“, словосъчетанието „Съдебен служител“ да бъде заменено със словосъчетанието „Съдебен деловодител“.

Обучавайки се в професия „Съдебен служител“, децата ще могат да кандидатстват само и единствено за длъжността „Съдебен деловодител“ и за никоя друга длъжност.Това проличава както от характеристиката на т.нар. професия „съдебен служител“, така и от Класификатора на длъжностите на съдебните служители на следните линковете:

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/1/classifier-1_1_2009.pdf

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/1/classifier-1_3_2012.pdf

Следователно, главния секретар на ВСС, посочен на ред. 1 например, е съдебен служител, главния счетоводител на ред 6 също е съдебен служител, системния администратор на ред 20 също е съдебен служител и т.н.. Но децата, които придобият професията „Съдебен служител“, няма да могат да кандидатстват и да бъдат назначавани на тези, а и на останалите длъжности в Класификатора за съдебните служители – или двата класификатора за прокуратура и съд. Причината за това е, че за всички длъжности в класификатора съществуват редица и други изисквания, като например за съдебния служител ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, съгласно Закона за счетоводството, за съдебния служител СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР – информатика или сходна бакалавърска степен, за съдебния служител ГЛАВЕН СЕКРЕТАР – юридическо образование и т.н.. На практика се получава, че децата ще учат за съдебни служители, но няма да могат да бъдат съдебни служители, а съдебни деловодители. В проекта на Наредбата ясно са посочени характеристиките на професията, които  съответстват на описание на задълженията на съдебните деловодители – „ …обработва служебната кореспонденция по правила за документооборота, утвърдени в съответния орган на съдебната власт. Той приема документи и дела, регистрира на хартиен носител и в автоматизирана деловодна програма, разпределя ги според предназначението и предава където е необходимо входящата кореспонденция. Оформя и регистрира на хартиен носител и в автоматизирана деловодна програма изходящата кореспонденция според адресатите и осигурява нейното изпращане по адресите …“

19 ноември 2018 г. 17:15:46 ч.
mostree

Основи на публичната администрация ;)

Ако професията бъде наречена ПРОФЕСИЯ „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ“, то логично е да  възприемете същата логика и за останалите власти (освен съдебна, и законодателна, и изпълнителна)

Изпълнителна власт               -           държавен служител

Съдебна власт                         -           съдебен служител

Законодателна власт              -           парламентарен служител

И ако досега децата, придобивайки професия „Деловодител“ ДОИ 346030 по сега действащите правила имат възможността да бъдат деловодители и в трите власти – съдебна, изпълнителна, законодателна, то занапред ще трябва да утвърдите и ПРОФЕСИЯ „ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ“ – за изпълнителната власт, ПРОФЕСИЯ „ПАРЛАМЕНТАРЕН СЛУЖИТЕЛ“ – за законодателната власт, по аналогия с ПРОФЕСИЯТА „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ“ в съдебната власт, а най-интересното е, че това е безсмислено тъй като има утвърдени държавни изисквания за професия „Деловодител“ 346030 ... което е професия, за разлика от съдебен служител, държавен служител и парламентарен служител, което е статут и обхваща широк кръг от професии, заети в администрацията на трите власт - юристи, счетоводители, деловодители, информатици, статистици и други.