Обществени консултации

Проект на ПМС за ИД на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 2011 г.

 

 

Предлаганите промени са насочени към облекчаване на участниците и провеждане на опростени процедури за възлагане на дейностите и за продажба на дървесина, добита от държавните и общинските горски територии, чрез отпадане на задължението за представяне на документи, доказващи съответствие със заложените изисквания. Тези документи се представят единствено от определения за спечелил процедурата участник преди сключването на договор, като за осигуряване на прозрачност те се описват в протокол от назначена комисия, който се публикува към електронната преписка за обекта, а на останалите участници се гарантира достъпът до самите документи. Промяната позволява да бъде намален и минималния брой лица от пет на три, участващи в състава на комисията, което е облекчение за възложителите, съответно продавачите, организиращи процедурите. Част от декларираните обстоятелства като внесена гаранция за участие, наличие или липса на задължения към организатора на процедурата, ще бъдат проверявани по служебен път, което реално намалява административната тежест за бизнеса. Друго облекчение за бизнеса е отпадането на задължителното присъствие на участниците при провеждането на процедурите, освен при договаряне и при търг с явно наддаване, както и регламентиране на  възможността внесената от участника гаранция за участие при всички процедури да служи за пълно или частично внасяне на гаранция за изпълнение, в случай че е определен за изпълнител или за купувач.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 EVelichkova@mzh.government.bg

 

 

 

 

 


Дата на откриване: 21.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 декември 2018 г. 16:38:02 ч.
gorsski

Предложения за корекции

 1. Предложените изменения са твърде много на брой и почти във всички членове на Наредбата и във връзка с Закона за нормативните документи следва да е НОВА НАРЕДБА, а не Изменение;
 2. Предложение §1, т.2 да се замени с: „Директорите на териториалните поделения на държавните предприятия (ТП на ДП) или други длъжностни лица от съответното ТП ДП - оправомощени от директора на съответното държавно предприятие“;
 3. Предложение §2, т.2и 3 да се замени с: „ръководителя на“;
 4. Предложение §3, т.2а – предложението ще доведе до намаляване на разценките и ще задържа началните цени за добив особено при първа тръжна сесия, когато трябва да се използват за по-предходната година , на годината в която ще се извършва фактически дейността. Отделно сектора е предимно сив и не се обявяват реалните доходи.  Да отпадне или да се търси запис за определяне от директорите на ДП на стойности на часовите ставки за отделните дейности.
 5. Предложение §4, т.1 – предложението не е добре формулирано, а е изпусната т. 5 за структурите на ИАГ, които следва да се добавят като възложител, и да се добави уточнението „за териториите, които са им предоставени за управление“.

В същият параграф да се предвиди допълнение към ал. 2 – „организират и“ извършват;

 1. Предложение §4, т.6 – да стане ал. 11, като действащата ал. 10 да остане, като механизъм с който да може да се предизвика такава среща;
 2. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - В чл. 8, ал. 4 преди „годишен план“ да се добави текста „и публикуван“;
 3. Предложение §7, т.1 – след текста собственост се слага точка. Останалата част се заменя „В случаите по чл. 2, т. 5 от изпълнителния директор на ИАГ, а за общински горски територии – от съответния общински съвет или оправомощено от него лице.“;
 4. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - В чл. 9, ал. 2, т. 3 след т. 1 да се добави „и т. 2“;
 5. Предложение §8, ал. 4, т.2а – в началото на текста да се добави „от 5 до“ – заложените 10 %  гаранция са много големи, и при по големи обекти ще възпрепятства участието на потенциални кандидати за закупуване на дървесина на корен. Отделно има разпоредба в Наредбата за 18 месеца максимален срок на договора и 100 % плащане за удължаване с до още 6 месеца, което гарантира срочно изпълнение на договора;

21 декември 2018 г. 16:39:06 ч.
gorsski

Предложения за корекции - продължение

 1. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - В чл. 9а да се добави нова ал. 9 „При влязло в сила съдебно решение, с което не е уважена жалбата, гаранцията за участие на обжалващия се задържа в полза на възложителя“;
 2. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - В  §15 да се допише към чл. 15, ал.4 нова т. 14 – времевия интервал за отваряне на ценовото предложение при провеждане на електронен конкурс;
 3. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - В  §18 или като преходни и заключителни разпоредби да  се уточни кой създава електронната платформа, единна национална ли е, къде и кой я поддържа.
 4. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - В  §18, нова ал. 9 да се уточни къде се подава техническото предложение – пак да е на електронната платформа - сканирано или с електронен подпис;
 5. Предложение §19, т.3 за ал. 5, – в края на текста да се добави „или подписано по реда на Закона за електронния документ и  електронния подпис“;
 6. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - В §19, т.3 за ал. 5 или на друго място да се разпише, че при участие на подизпълнители и те са задължени да представят декларация за буквите а-ж;
 7. Предложение §21–  вероятна техническа грешка при изписване на предложението, да се отстрани текста „един правоспособен юрист и един икономист“;
 8. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – В чл. 21, ал. 3, да се добави текста „, за лицата, които не в трудови/служебни правоотношение с възложителя“.
 9. Предложение §22, ал. 10 –  предложения текст е императивен и задължава винаги да се изисква такава обосновка, при определения праг от 20 %, който е нисък. Практиката от други нормативни документи е той да е 30 %. Текста следва да бъде изменен в посока, че може да бъдат изискани от комисията. Това е в полза на реалната конкуренция и заложените принципи в чл. 1, ал. 2 от Наредбата;
 10. Предложение §22, ал. 11– да отпадне. Хипотезите не са изчерпателно изброени и ограничават неправомерно потенциални изпълнители, които може да искат да докажат, че могат да изпълняват този вид дейност и да се наложат на пазара и др. обстоятелства;
 11. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – В чл. 23, ал. 1 думата „Процедурата“ да се замени с „Работата на комисията“. Сключването на договор е фактическия край на процедурата или влизането в сила на заповедта за прекратяването й;
 12. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – В чл. 23 – Уведомяването се извършва по реда на АПК.
 13. И други ….