Обществени консултации

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г.

Проектът на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г. следва принципите и целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016 – 2020 г. и има за цел провеждането на единна политика за равнопоставеност между жените и мъжете, повишаване на информираността за значението на равенството между половете и на преодоляването на свързаните с това стереотипи. Дейностите са структурирани в пет приоритетни области:

 

- Повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост;

- Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите;

- Насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на взимане на решения;

- Борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите;

- Промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот;

 

Внимание в проекта на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г. се обръща на мерките за осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за деца, насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, развитие на уменията на безработни жени чрез професионално обучение за повишаване на участието им на пазара на труда и др. Включени са също мерки, насочени към намаляване на разликите по пол в доходите и насърчаване на равна стенен на икономическа независимост. Отчитайки важността на борбата с насилието по пол, като един от аспектите на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете, се предвижда провеждането на обучения за подобряване на експертизата на професионалисти, кампании за повишаване на информираността, за разпознаване на белезите на насилието, основано на пола и ролята на институциите в борбата срещу него, регистриране на сигнали за прояви на насилие, предоставяне на социални услуги на жертви на насилие и др. За промяна на съществуващите стереотипи по пол в различните сфери на обществения живот са планирани мерки за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете чрез продължаване интегрирането на принципа за равнопоставеност по пол в политиките, прилагане на различни образователни форми, провеждане на информационни събития и кампании, консултации, медиен мониторинг и т.н.

 

Националният план очертава практическото изпълнение на правната рамка в България, която беше укрепена чрез приетия Закон за равнопоставеност на жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016 г.), както и с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016 - 2020 г. (приета с Решение № 967 на МС от 14 ноември 2016 г.), чиято основната цел е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна политика за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете.

 


Дата на откриване: 23.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари