Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. / обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г., изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, бр. 63 и 68 от 2011 г.,  изм. и доп., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., изм. бр. 48 от 2013 г., изм. и доп. бр. 37 и 77 от 2014 г., изм. бр. 40 от 2015 г. изм., бр. 27 от 2016 г., изм. бр. 8 и 74 от 2017 г./

 

С проекта на постановление се предлагат промени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ППЗОВСРБ/, както следва:

1. Изменение в чл. 71з, ал. 3 от правилника:

Съгласно действащата редакция на разпоредбата кандидатите, които са заемали длъжност в задграничните представителства на Република България, в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната, се допускат до участие в конкурса, ако към датата на обявяването му са изминали не по-малко от 2 години от освобождаване от предишна такава длъжност.

За подобряване на процесите по попълване на международните длъжности извън територията на страната е необходимо изменение на горепосочената разпоредба, като периода, в който служителите не могат да кандидатстват за длъжности в задграничните представителства на Република България, в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната се удължава на 3 години и се уеднаквява с този на служителите, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната.

2. Изменения в разпоредбата на § 43, ал. 1, 2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 188 на Министерския съвет от 4 юли 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 53 от 2011 г.), чрез удължаване срока на нейното действие до 31.12.2020 г. 

Посочената разпоредба осигурява окомплектоването на ключови длъжности, без които се затруднява максимално дейността на военните формирования и съответните структури.

През последната година се констатира недостиг на военнослужещи за окомплектоване на вакантни длъжности, изискващи старши офицерски звания, поради ограничен брой на офицери, отговарящи на всички изисквания за повишаване във военно звание, необходимо за заемане на дадена длъжност. Затруднения се срещат и при окомплектоването на длъжностите, изискващи висши офицерски звания, поради едновременното овакантяване на длъжностите на стратегическо ниво. Посочените проблеми с назначаване на офицери ще се разрешат с удължаването срока на действие  на § 43 от ППЗОВСРБ.

3. Допълнение в разпоредбата на § 99, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към  Постановление № 191 на Министерски съвет от 4 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 74 от 2017 г.).

Целта на направеното допълнение е да се даде възможност и на офицерите, приети за обучение във Военна академия "Г. С. Раковски" през учебната 2010/2011 г. при условията и по реда на наредбата по чл. 142,     ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, завършили специалности от професионално направление "Национална сигурност", да се обучават по индивидуален план по реда, предвиден в разпоредбата.

С промените на чл. 28 от ППЗОВСРБ се закриха кариерни полета „логистично и инженерно-техническо“, „комуникационно-информационно“ и „административно“ и се промениха изискванията за заемане на длъжностите от кариерно поле „професионално“. Така отпадна възможността за кариерно развитие на старшите офицери без придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, на длъжности от кариерно поле „командно“ и на тези с придобита гражданска специалност във висшите военни училища - на длъжности от кариерно поле „професионално“.

Създадените § 99 и § 100 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 191 на Министерски съвет от 4 септември 2017 г. за изменение и допълнение на ППЗОВСРБ дават възможност на старшите офицери без придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ да продължат да заемат съответни длъжности до 2022 година, като през този период да придобият съответната образователно-квалификационна степен.

При прилагането на посочените разпоредби беше установено, че едната от тях /разпоредбата на § 99/ следва да се допълни, тъй като военнослужещите, които са приети през учебната 2010/2011 г. за обучение като студенти срещу заплащане по специалности от професионално направление „Национална сигурност“, са се обучавали по учебна документация, в.ч. учебни планове,  учебни програми, положени изпити, получени кредити и издадени дипломи идентични с тези, по които са се обучавали и студентите по специалности от професионално направление „Национална сигурност“, приети за учебните 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 г. Предвид изложеното е направено и предложението за допълнение на разпоредбата.

4. В преходните и заключителни разпоредби на проекта на постановление се създава нарочна разпоредба, с която се създава възможност офицерите, заемащи длъжности от кариерно поле "професионално", за които се изисква образователно-квалификационна степен "магистър" по гражданска специалност от висши граждански училища и не са я придобили, да заемат съответните длъжности и да се преназначават на длъжности от същото кариерно поле в обхвата на притежаваното военно звание до изтичане на срока на договора им за военна служба. По този начин ще се създаде възможност и на офицерите, завършили гражданска специалност във висши военни училища да заемат длъжности от кариерно поле "професионално" в обхвата на притежаваното военно звание, без това да бъде в противоречие с разпоредбите на ППЗОВСРБ.

          Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

          С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.

          При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ не са постъпили предложения по проекта. В съответствие с чл. 26, ал. 3, и 4 от ЗНА по  проекта на постановление са проведени обществени консултации в 14-дневен срок, за да се обезпечи възможно най-скорошното прилагане на новите разпоредби и да се облекчат процедурите за преодоляване некомплекта от военнослужещи във въоръжените сили. 


Дата на откриване: 23.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 декември 2018 г. 16:22:13 ч.
магистър

Коментар по т.4 от Постановлението

Считам, че предложеното по точка 4 в преходните и заключителни разпоредби на проекта от части решава проблема и не е коректно.

Съгласно чл. 28, ал.6 от ППЗОВСРБ кариерно поле "професионално" обхваща длъжностите, изискващи старши офицерски звания и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по гражданска специалност от висши граждански училища. 

Според мен по този начин се омаловажава висшето образование, в частност образователно-квалификационна степен "магистър" по гражданска специалност, което са получили, получават или ще получат студенти и курсанти, завършили или завършващи висши военни училища и то точно в Министерството на Отбраната.

Посочените по-горе висши военни училища са акредитирани за тази си дейност, по реда по който са акредитирани и висшите граждански училища. Не виждам основателна причина да се прави разграничение между тях, още повече в ущърб на първите, особено в Министерството на Отбраната.

Считам също, че текста в чл.28, ал.6 представлява непряка дискриминация, по смисъла на чл.4 от закона за защита от дискриминация по признак образование.  

Предлагам вместо посочените изменения  от съществуващият към момента текст на чл.28, ал.6 от ППЗОВСРБ да се премахне думата "граждански" или да се добави "или военни".

07 декември 2018 г. 17:09:12 ч.
Мечодечо

Поправки в ППЗОВСРБ

Съгласно направените изменения в § 4 се дава възможност на офицерите, заемащи длъжности към датата на влизане в сила на това постановление, от кариерно поле "професионално", за които се изисква образователно-квалификационна степен "магистър" по гражданска специалност от висши граждански училища и не са я придобили, могат да заемат съответните длъжности и да се преназначават на длъжности от същото кариерно поле в обхвата на притежаваното военно звание до изтичане на срока на договора им за военна служба.

Предвид предстоящите промени, считам, че е целесъобразно, в тази разпоредба да бъдат включени и офицерите от академичния състав, които нямат придобита ОКС „магистър“ по Военно дело и заемат длъжности от кариерно поле „командно“. Поради специфичните изисквания за тяхното кариерно развитие и влизането в сила от 01.01.2019 г. на нови длъжностни разписания, има опасност да попаднат в несъответствие и да се наложи освобождаване от военна служба.