Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Причините, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование са:

  • запазване статута на математическите гимназии и природо-математическите гимназии при доминиране на паралелките с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, като в чл. 4, ал. 7 и ал. 8 се добавя текста „Софтуерни и хардуерни науки“;
  • при откриване, преобразуване и промени на духовните училища е идентифицирана възможност за намаляване броя на изискваните документи чрез въвеждане на служебно събиране на съответната информация, като в чл. 55 се добавя нова ал. 4 съгласно изискванията на писмо с вх. № 0103-130/23.03.2018 г. от г-н Томислав Дончев, зам. министър-председател относно изменение на всички подзаконови актове и вътрешноведомствени документи, които предвиждат задължение за гражданите да предоставят свидетелство за съдимост;
  • при иновативните училища в чл. 74 отпада срокът 31, за да се даде възможност до края на учебните занятия да се извършва мониторинг на иновативните дейности.

Целите, които се поставят  в проекта на  Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование са запазване статута на математическите гимназии и природо-математическите гимназии със съществуващите в тях профили, включително и на тези с доминиране на паралелките с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, служебно събиране на конкретна информация и провеждане на мониторинг до края на учебните занятия за учениците от гимназиалния етап  на образование.


Дата на откриване: 23.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари