Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

С Решение № 772/29.10.2018 г. Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народното събрание на 14.11.2018 г., с който се измени чл. 24, ал. 2 и чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ. Променя се системата на заплащане за военнослужещите (от присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание към определяне на основното им месечно възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им военно звание) и обвързаните с този принцип промени на структуриране на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия („от степени в обхвата на военните звания” към „длъжностни нива и военни звания”).

С проекта на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия ще се:

- намери разумен баланс на съотношението между изискванията за образователен ценз, квалификация, степен на отговорност, професионален опит, физическо и психическо натоварване и взаимосвързаните потенциални размери на основните месечни възнаграждения по нива;

- подобри кариерното развитие на военнослужещите като се създадат ясни правила за преминаване (заемане) на военнослужещите от една длъжност на друга в съответствие с присвоеното военно звание и стимулиране на желанието им за развитие и изпълнение на военната служба.

Към проекта на Постановлението на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е приложена финансова обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите.

С проекта не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие. 

С проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Прилагането на съкратения срок е обусловено от необходимостта за въвеждането му в изпълнение с началото на финансовата година с цел  законосъобразно, ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс на Министерството на отбраната за 2019 година.

Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени съгласно приложената справка.

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 1. от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 


Дата на откриване: 23.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 ноември 2018 г. 10:37:56 ч.
implementation

Добро

Много е хубав класификатора.

Кога ще влезе в сила? С нетърпение го очакваме.

Дано е по-скоро.

26 ноември 2018 г. 00:17:27 ч.
tifoz

Промяната не е чак толкова голяма

Мисля, че предложения класификатор не би постигнал в пълен обем поставените цели, тъй като:

- не е намерен изцяло баланса на съотношението между степен на отговорност и психическо натоварване и взаимосвързаните потенциални размери на основните месечни възнаграждения по нива. Пример за това са длъжностите „Командир на .../Началник на ... (в.ф./структура)“ и „Началник на отделение“, които попадат в едно длъжностно ниво. Така отново желаещите да бъдат командири на военни формирования ще са по-малко от желаещите да служат на административни длъжности;

- длъжността пак е обвързана със званието, както е и сега, но вече ще има разлика в заплащането между длъжностите за отделните звания (сега има степени), т.е. за длъжността се изисква определено звание както е сега;

- длъжностите нива са обвързани с йерархичните  нива.

Прави впечатление, че длъжността „Заместник-командир по ... на .../Заместник-началник по ... на ... (в.ф./структура)“ е с едно ниво по-ниско от длъжностите „Заместник-командир на .../Заместник-началник на ... (в.ф./структура)“ и „Началник на щаба на ... (в.ф./структура)“. Тези длъжност, както другите две, има ясно определени задължения в Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България и има еквивалентни изисквания за образователен ценз, квалификация, степен на отговорност, професионален опит, физическо и психическо натоварване, а е поставена в различни длъжностни нива. Още повече, че такава длъжност има и други отговорности, определени в редица подзаконови актове. Например, длъжността „Заместник-началник по логистиката на в.ф.“ има отговорности посочени в Счетоводния документооборот в министерството на отбраната, българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и във Вътрешните правила за организация на експлоатацията и поддръжката на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България.

Не на последно място искам да отбележа, че с класификатора отново няма да се постигне справедливо диференциране на заплащането на военнослужещите, защото в организационната структура на много военни формирования лисват длъжности и структури от управлението им, което налага съвместяване на длъжности и възлагане на допълнителни задължения чрез длъжностните характеристики, а това не се отразява в основното месечно възнаграждение.

Разбира се, без стойностите на възнагражденията за отделните длъжностни нива и за притежаваните военни звания няма как да се определи ясно крайния резултат от приемането на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

26 ноември 2018 г. 15:52:24 ч.
harrito

Промяната не е ефективна!

С така предложения класификатор не се подобрява кариерното развитие на военнослужещите, като не се стимулира желанието им за развитие и изпълнение на военната служба.

Целта при изготвянето на класификатора би следвало да е спазване йерархическите нива на структурите/военните формирования според тяхното местоположение в системата за ръководство, командване и управление, както и за осигуряване кадровото развитие на военнослужещите във формированията.

Например има длъжности във формирования, които са на тактическо ниво (ТН1) за военнослужещи със звание „капитан ІІ ранг” и са посочени в длъжностно ниво 24, където са и длъжностите за военнослужещи със звание „капитан ІІ ранг” от формирования на ниво ТН5. Така не се осигурява кадрово развитие. Не можем да очакваме офицер да приеме развитие на по-високо тактическо ниво (местоположение в системата за ръководство, командване и управление) без разлика в заплащането за длъжност.

Как да се предложи на офицер със звание „капитан ІІ ранг” на ТН3, който е на длъжностно ниво 26, да заеме длъжност на по-високо тактическо ниво ТН1, а в същото време да му "падне" възнаграждението за длъжност на 24 ниво.

Има доста примери в тази посока и в този смисъл смятам, че по този начин не се осигурява кадровото развитие на офицерите във формированията на тактическо ниво и не се стимулира желанието им за развитие и изпълнение на военната служба.

 

29 ноември 2018 г. 12:40:39 ч.
marata1988

Класификаторът е поредното разочарование!

Най-вероятно никой не се замисля когато си получава заплата или аванса по карта на време. Как се случва това? Ще Ви отговоря много кратко - чрез използването на софтуер. Този софтуер е Информационна система „Труд и работна заплата“. Този софтуер НЕ Е ЗАКУПЕН от външна фирма, а е изработен и се поддържа изцяло от военнослужещи в БА. На кратко има военнослужещи, които разработват софтуер (програмисти). Аз съм един от тях, а всъщност софтуерът се разработва и поддържа от двама офицера. В момента съм капитан IV степен. Никъде в този класификатор не видях длъжност „програмист“  или “разработчик на софтуер”. Не искам да отварям темата за заплатите на програмистите в цивилния живот, тъй като всеки от нас е достатъчно грамотен и сам може да провери. Но не мога да не остана обиден от класификаторът, тъй като изобщо не е помислено за хора като мен. Явно на БА и МО не им трябват офицери като мен, не им трябват хора, които могат да разработват софтуер. Единствената длъжност, която мога да заема е „Длъжностно ниво 17 - 1. Администратор I степен (по .../на ...) |10174001,11174001,12174001|ко1, ко5“. Това означава, че за да продължа да работя досегашната си работа трябва да се примиря с досегашната си заплата до пенсия. Искам само да обърнем внимание на една длъжност - „Длъжностно ниво 27 - 1. Доцент |12279006,13279006, 14279006, 15279006|ко1,кп1,ко5,кп5“. Длъжността може да се заема от капитани до полковници. Защо не може да има (да се добави) длъжност – „Разработчик на софтуер/Програмист|10276001,11276001,12276001,13176001,14176001, 15176001| ко5,кп5“ ???

07 декември 2018 г. 13:27:17 ч.
enherma

Началник на смяна // 1320 5016

Предлагам: "16. Началник на смяна // ОН3/ТН1/ТН2/ТН3/ТН4/ТН5 // 1320 5016 //ко1 // Длъжностно ниво 20//"  да бъде вдигнато на: "Длъжностно ниво 21 // под № 15. Началник на смяна // ОН3/ТН1/ТН2/ТН3/ТН4/ТН5 // 1321 5015 //ко1"
 
Мотиви: Работата, натоварването, изискванията за образователен ценз, квалификация, степен на отговорност, професионален опит, психическо натоварване, ежеминутната употреба на англ. език, единствената оперативна връзка за съгласуване със структорите на ВВС на НАТО и ВВС на България, не са в синхрон с длъжностното ниво 20
За сравнение отговорностите на "2. Дежурен по направление в авиационен оперативен център // длъжностното ниво 21// TН1 // 1321 5002 // ко1//", са в разряди по ниски
 
Благодаря

07 декември 2018 г. 14:43:40 ч.
nicoloff

До enherma - Началник на смяна // 1320 5016

 

Всичко много хубаво си го описал, но се замисли малко. Да вземем да вдигнем всички длъжностни нива на хората занимаващи се с чужди езици? Или със "структорите на ВВС на НАТО" ..? Съмнявам се да имаш повече подчинен личен състав и техника от мен специално...но няма проблеми ... за теб 35 ниво! Малко не изнаглявате ли във ВВС?

07 декември 2018 г. 15:23:29 ч.
enherma

до nicoloff

Задавате три въпроса в едно мнение, а не предлагате нищо съществено. Жалко, че имате толкова "подчинен личен състав и техника"

Предлагам мнението на nicoloff и това мое, да не се взема под внимание при разглеждане на предложенията

Благодаря