Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация е изготвен във връзка с необходимостта от усъвършенстване на действащата нормативна уредба, регламентираща правомощията на общинските съвети, кметовете на общини и на кметовете на кметства в процеса на съставяне и изпълнение на общинските бюджети.

Отговорна дирекция:

 „Финанси на общините”

E-mail:

e.neykova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 27.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 декември 2018 г. 17:41:52 ч.
dan4e_3

Предложение за корекция

Думата "кметство" да се замени с "населено място" и към "кмет" да се добави и "кметски наместник"

11 декември 2018 г. 14:01:50 ч.
konsultantite

Становище

С изменението на този закон , няма да се промени нищо значително за голяма част от общините, които са дали статут на второстепенен разпоредител на част от кметствата си и нищо в съставянето на бюджетите на общините. За да бъде едно кметство второстепенен разпоредител е необходимо да му се води отделно счетоводство, да има своя бюджетна сметка, която някой да следи. Този някой трябва да е различен от кмета. Това означава допълнително раздуване на общинските администрации, за допълнителна численост в 3200 кметства  с кметове. Обхвата на разпоредбата би трябвало да се ограничи като задължителност до населените места с над 1 000 - 1 500 жители по постоянен адрес, и по желание на общините в по-малките населени места, когато имат капацитет, възможност и средства да го направят. Да се разширява обхвата и в населените места с кметки наместници е недопустимо. 

Отделен е въпросът, какво национално има в сдружение с представителност 3,125% от кметовете на кметства в страната!

14 декември 2018 г. 17:30:13 ч.
kmetstvoribnovo@abv.bg

Мнение

Предложените за обществено обсъждане промени в ЗМСМА , не са това  което очакваха членовете на Националното сдружение на кметове на кметства. Готвените промени не предвиждат  кметовете на кметства да бъдат второстепенни разпоредители с бюджетни средства , каквато беше първоначалната идея на членовете на сдружението.

Искахме такива промени , каквите се направиха в образованието с въвеждането на делегираните бюджети за училищата и детските градини.

Искахме да иимаме собствени бюджети  . Разпределението на средствата от общинския бюджет между кметствата  да става по формула утвърдена от общинския съвет и кметовете на кметства.

Съвета по  децентрализация към Министерството на регионалното развитие , не свърши докрай своята работа.Процесите на  децентрализация трябваше да стигнат до кметствата по населени места , но спряха на ниво община. / Защо ли ?/  Ако това не беше се случило, сега нямаше да поставяме тези проблеми.

И все пак съм оптимист и вярвам , че това е крачка напред в правилната посока.

Вярвам още , че ръководството на Националното сдружение на кметове на кметства , ще продължи да се бори за постигането на  пълна децентрализация на кметствата по населени места.

18 декември 2018 г. 17:25:40 ч.
село

Позиция 1

Напълно подкрепям „предложение за корекции”. С последните промени в чл.16, т.1 от „Закон за административно – териториално устройство на Република България”, кметските наместничества ще се увеличат от 800 на 2000. Би било кощунство да допуснем 2000 населени места да останат без ясно разписани бюджетни рамки, в които да са предвидени средства за посрещане на елементарните нужди на живущите в тях граждани. Не е необходимо наместничествата да бъдат второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Достатъчно е да имат бюджетна рамка и кметът на общината да я осигурява.

18 декември 2018 г. 18:17:47 ч.
село

Позиция 2

Относно „Становище”: Желаните изменения са в посока на това, всички общини да дадат, ако не на всички, то поне на по-големите си кметства статут на второстепенен разпоредител. Новият праг за образуване на кметство, от 350 жители по постоянен адрес ми се вижда подходящ за обхват на разпоредбата. Или кметствата – второстепенен разпоредител, кметските наместничества – с разписана от кмета на общината бюджетна рамка. Това не означава във всеки случай раздуване на общинските администрации. Налични са и към момента работещи практики, при които счетоводител от общинската администрация обслужва няколко такива кметства. Достатъчно е да се приемат добрите практики и да се приложат.

 

От всички институции, с които Националното сдружение на кметовете на кметства осъществи контакти и диалог за година и половина, единствените съмнения относно легитимността на сдружението се заявиха от НСОРБ. В тази връзка, дори и да допуснем 3.125% за вярно пресметната представителност, моля да се вземат предвид следните факти: 1. Сдружението на „малките” кметове е учредено едва преди година и половина. 2. Съществува и второ такова сдружение. Тъй като дейността и целите на двете са идентични, скоро ще се обединят. 3. НСККРБ се издържа от 30 лв. годишен членски внос /лични средства на кметовете/. 4. Цялата дейност на НСККРБ се финансира с лични средства на кметове със заплати м/у 500 и 1200 лв….В този ред на мисли, моля съпоставете горното с начина на финансиране на НСОРБ и едва тогава изразявайте съмнения!

18 декември 2018 г. 18:22:59 ч.
село

Позиция 3

Напълно споделям и подкрепям "Мнение" от кметство Рибново.