Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

Постановление № 67 от 2010 г. определя правилата за определяне на заплатите на заетите в бюджетните организации лица, които не са част от държавната администрация.

С проекта на постановление се предвиждат следните изменения в Постановление № 67/2010 г.:

·     Определяне на заплатите на органите на местната власт от общинските съвети, като се фиксира единствено максималния им размер до размера на заплатата на министър;

·     Възможност за диференцирано определяне на заплатите на органите на власт в зависимост от техните отговорности, като за председателите на държавни агенции и на държавни комисии, на изпълнителните директори на изпълнителни агенции, на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда и на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, конкретните размери се одобряват от Съвета за административната реформа по предложение на ресорните членове на правителството, отчитайки числеността на съответната администрация, нейния бюджет и функции;

·     Поради изключително сериозните отговорности на някои институции (Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", Държавен фонд „Земеделие“, Българската агенция по безопасност на храните, Агенция „Пътна инфраструктура“) се предлага конкретните размери на заплатите на ръководителите им да се определят от съответните министри по модела, възприет за Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите;

·     Регламентиране на длъжността експерт за връзки с обществеността в кабинет на председател на държавна агенция в Постановление № 67/2010 г. в съответствие със Закона за администрацията.


Дата на откриване: 27.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 декември 2018 г. 16:46:56 ч.
sekretar Ugarchin

Димитър Димитров

При така предложения проект на изменение на ПМС 67/2010 г. за кмет на община, зам. кмет, кмет на кметство и кметски наместник е предвидено да отпадне минимално  ниво на заплащане. Това изменение как ще се отрази във формулата за изчисляване на средствата за делегираната от държавата дейност 122"Общинска администрация". До сега средствата за възнаграждения на кметовете и кметските наместници се  изчисляваха  на базата на средните размери за съответните длъжности, определени в приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от Постановление № 67.В предвид на това, че се предвижда постановлението да се прилага от 01.01.2019 г., а ЗДБРБ е приет ще има ли корекция в средствата за работна заплата за да може Постановлението да се приложи адекватно.

11 декември 2018 г. 12:53:24 ч.
IDimitrov123

Добавка за прослужено време

1. Основната заплата на посочените органи на държавна власт се начислява допълнително възнаграждение за прослужено време, което в редица администрации варира от 1 до 2 или 2.5 на сто върху основната заплата.

Същото създава предпоставка за запазване на неравнопоставеността на отделните органи на държавна власт или за самостоятелно определяне на процент, с който се "корегират" вече определените основни заплати.

Предлажението ми е да се определи  процент на добавка за прослужено време, който да е еднакъв за всички администрации и и да се влияе само и еднинствено от годините прослужено време.  

2. При отчитане на числеността на отделните администрации, като фактор за определяне на основната заплата да се има предвид факта, че в някои администрации орган по назначаването е ръководителят на териториалната структура, което директно рефлектира върху числеността на управляваната на централно инов администрация.

3. В потвърждение на горното спостановлението да се направи промяна и на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, като органи по назначаване да не могат да са държавни служители. Т.е  техните правоотношения да се оформят в Класификатора като трудови. По този начин ще се избене несъответствие с ЗДСл.

11 декември 2018 г. 14:10:55 ч.
konsultantite

Становище

Би следвало, да отпадне начисляването на прослужено време на кметовете, зам.-кметовете и кметските наместници, за да не се създава неравнопоставеност и словия за дискриминация спрямо останалите служители в общинската администрация. Отпадането на горните и долните граници определени в приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от Постановление № 67, ще доведе до затруднение при определяне на средствата за бюджетите на общините за 2020 година. По-добре би било Приложението да остане, като вместо да препраща към колони и редове от друг нормативен акт, в него да бъдат фиксирани стойности, които да бъдат изменяни ежегодно с процента на увеличение на минималната работна заплата. 

11 декември 2018 г. 19:05:22 ч.
krasnoika

ЧЛ.5 ал.15 от проекта на ПМС 67/2010

В предложения вариант на промяната на чл.5 новата ал.15 от ПМС 67/2010 е необходимо да отпадне определянето на заплатите на зам.-кметове от ОбС. Мотивите за това са ми следните:

Правомощията по чл. 21 ал. 1 т.2 от ЗМСМА  на ОбС дават правото за определяне на трудовото възнаграждение на кметовете. . ОбС обаче не назначава зам.-кметовете. Те се назначават съгласно чл.39 ал. 1 от ЗМСМА от Кмета. Как работодателя ще назначава служител в общинската администрация , като трябва да изчаква Решение на ОбС за заплата на този негов служител?Защото в проекта на постановлението е записано: индивидуални основни месечни заплати. За отбелязване е и , че в Решение 768/28.10.2018г на МС за одобряване на законопроекта на ЗДБ на РБ за 2019г. в чл.51 от същия са определени стойностните показателина общините за делегирани от държавата дейности в т.ч. колона 2 -общинска администрация с две подколони : 2 а -кметове и кметски наместници и 2б -служители в общинската администрация са указани суми за възнаграждения.  Ще има проблеми при прилагане на така формулираната разпоредба.

17 декември 2018 г. 11:13:53 ч.
НАСО РБ

Становище на Национална асоциация на Секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

Предвидена е промяна в разпоредбата по чл.5, ал.15  в посока увеличаване на длъжностите в общинската администрация, чиито възнаграждения да бъдат определяни от общинския съвет, а именно „Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят от съответния общински съвет. Максималният размер на определената заплата не може да надхвърля основната месечна заплата на министър.“

Считаме, че включването на заместник-кметовете на общини и кметските наместници в кръга на лицата, чиито заплати следва да бъдат определяни с решение на общинския съвет е неправилно, поради следните съображения:

Правомощията на общинския съвет като орган на местното самоуправление са нормативно и изчерпателно изброени в чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Така например, според чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината. А по отношение на правомощието да определя размер на заплатите на определена категория длъжностни лица, както и целия размер на фонд работна заплата съществува изрична и специална норма – чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, предвиждаща компетенцията на общинския съвет  да определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет. Не случайно законодателят е използвал общото понятие „кметовете“, без да прави разграничение дали са на общини, райони или кметства, т.е. на всички пряко избираеми от населението кметове заплатите се определят от общинския съвет, или с други думи, налице е логичен и последователен законодателен подход при уреждане на отношенията свързани с работните заплати на кметовете. Законът никъде не предвижда това да се прави и по отношение на заместник кметовете и кметските наместници. Това е така, защото те са назначаеми от кмета, като техен работодател по смисъла на Кодекса на труда, тяхната численост е включена в общата численост и структура на администрацията. След като кметът е техен работодател, в това си качество той е и единствено компетентният орган, който определя размера на възнагражденията им, при спазване на нормативните изисквания затова. В подкрепа на тези изводи е и законовата уредба, съдържаща се в чл.39, ал.1 от ЗМСМА, според която заместник-кметовете на общини и райони се назначават и освобождават от кмета на общината и в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и той определя техните функции. Подобна е и нормата на чл.44, ал.1, т.2 от ЗМСМА, според която кметът назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.

Освен това, съгласно чл.19 от Закона за администрацията кметовете на общини и райони,  кметовете на кметства и  кметските наместници са териториални органи на изпълнителната власт, а заместник-кметовете са част от щата на общинската администрация и се назначават от кмета.

Предвид изложеното се налагат следните изводи:

Общинският съвет притежава специална компетентност да определя общата численост, структурата и размерът на фонд работна заплата на общинската администрация, както и размерът на възнагражденията на кметовете. В така определената рамка кметовете имат изключителното правомощие да определят размера на заплатите на служителите които назначават, включително на заместник кметовете и кметските наместници. При наличието на тази законова уредба би било неправилно и незаконосъобразно с подзаконов акт на министерския съвет да се въведе режим, различен от този, предвиден в закона.

Настоящото становище обобщава становищата на членовете на Асоциацията - Секретари на общини, постъпили в офиса на НАСО РБ.

26 декември 2018 г. 11:23:39 ч.
Иван Симеонов

Предложение за изменение на ПМС 67

Политическите кабинети на министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите включват и парламентарни секретари, и съветници по разлчини въпроси (често експертите за връзки с обществеността са назначени като медийни съветници). Редно е принципът за определянето на възнагражденията за всички членове на политическия кабинет, да е еднакъв за всички.

В тази връзка чл. 3 може да се измени така: Създават се т. 4 и т. 5.

т. 4. на парламентарните секретари в кабинета на министър-председателя, на заместник-министър председателите и на министрите - 75 на сто от основната месечна заплата на министър.

т. 5. на съветниците в кабинета на министър-председателя, на заместник-министър председателите и на министрите – 70 на сто от основната месечна заплата на министър.