Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

С оглед на необходимостта от прецизиране на някои от разпоредбите на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта (Наредбата) се предлагат следните изменения и допълнения:

С промените на Наредбата, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 79 от 2017 г., е предложено Държавната комисия по хазарта (ДКХ) по служебен път да набавя информация, необходима за издаване на лицензи по Закона за хазарта (ЗХ). Създаден е нов раздел в Наредбата, в който са описани документите, които се набавят по служебен път от ДКХ. В тази връзка със същите изменения са отменени редица разпоредби в отделните раздели на Наредбата.

Към момента в тези глави на мястото на гореспоменатите разпоредби е отразено, че са отменени, което води до неправилно разбиране от страна на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, и чл. 14 от ЗХ, че тези документи не e необходимо да бъдат представяни в производствата по издаването на лицензи. В резултат на неправилното разбиране на Наредбата относно това кои документи са необходими и задължителни за издаване на лицензи по ЗХ процедурата по разглеждане на документи и издаване на лицензи се забавя и утежнява. С предложените с проекта на Постановление на Министерския съвет промени в наредбата се предвижда документите, набавяни по служебен път, да бъдат описани и в разделите, за които се отнасят като изрично е регламентирано кои от документите се набавят от ДКХ по служебен път.

С оглед разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от ЗХ, съгласно която не се изисква представянето на свидетелство за съдимост от български граждани и във връзка с въведения принцип за служебно набавяне на определен кръг информация е предвидено изменение на текстовете на Наредбата, касаещи представяне на свидетелство за съдимост. Изрично е предвидено, че искателят представя свидетелство за съдимост за лицата чужди граждани, а за българските граждани - когато не е възможно да се набавят по служебен път от ДКХ.

С оглед по-голяма яснота и установяването на непротиворечива практика по прилагането на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата е конкретизирано кои лица подават нотариално заверени декларации за обстоятелствата предвидени в ЗХ. Не е променен кръгът на задължените субекти, а същите са изрично и изчерпателно изброени.

В чл. 14, ал. 1, т. 4 е предвидено да се добави текст относно описанието на функциите на централната компютърна система/контролния локален сървър при прекъсване подаването на информацията до ДКХ и Националната агенция за приходите (НАП), както и съобщаването за настъпилото прекъсване. Организаторите се задължават да предоставят на ДКХ документация, описваща функциите на Централната компютърна система/Контролният локален сървър в случаи на прекъсване подаването на информацията до ДКХ и НАП.

Предвидена е промяна и в чл. 20, като се добавя нова алинея, касаеща случаи при промяна на интернет страницата, вписана в удостоверението за издаден лиценз за организиране на хазартни игри онлайн. Към писменото искане, искателят следва да представя подробна документация за интернет страницата, съдържаща пълно описание на нейните технически и функционални характеристики, аналогично на документацията, която се изисква при подаване на искане за първоначално издаване на лиценз за онлайн залагания.

 

Отговорна дирекция:

 „Данъчна политика”

E-mail:

 taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 28.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари