Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 74 на Министерския съвет от 27.03.1998г. за ликвидиране на последствията от добива и преработка на уранова суровина

С приетите промени се постига привеждане на използваните в постановлението понятия в съответствие с понятията в действащата нормативна уредба в страната – ЗУТ и неговите подзаконови нормативни актове, като терминът „работен проект“, обозначаващ фаза в инвестиционното проектиране, се заменя с общия термин „проект“, обозначаващ всички фази на инвестиционното проектиране, както и проектите за текущ ремонт, както и замяна на изразите „план-програма“ с „програма“, „инвеститор“ с „възложител“ и „очистка“ с „пречистване“. Уеднаквява се правният режим за отчитането на дейностите, възникнали в резултат на непредвидени обстоятелства по инвестиционните проекти и тези за текущ ремонт с проектите за експлоатационни разходи, опростяват се процедурите за отчитане на направените разходи и се избягват ненужни повторения. Уточнено е съдържанието на понятието „непредвидени обстоятелства“. Приетите изменения и допълнения ще доведат до намаляване на административната тежест и до по- ефективен контрол на разходите. Променен е съставът на Консултативния съвет, регламентиран в чл. 2, ал. 4 на постановлението, като е коригирано наименованието на Министерството на земеделието и храните с Министерство на земеделието, храните и горите, а на мястото на Министерството на здравеопазването е включен Националният център по радиобиология и радиационна защита – специализираният орган на Министерството на здравеопазването в България, насочен към всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения и защита здравето на населението и на отделни групи от него. В правомощията на Консултативния съвет е добавено разглеждането и на отчетите за изпълнение на годишните програми на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, за да бъде затворен управленският процес и да има обратна връзка за това, какъв е резултатът от извършените през годината дейности.


Дата на откриване: 29.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 28.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари