Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове се цели създаване на нови териториални структури – териториални дирекции в Агенция „Митници“, както и доразвиване на законовата възможност в Централно митническо управление на агенцията да бъдат създадени главни дирекции в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Закона за администрацията, с оглед по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на приоритетни функции и задачи на агенцията във връзка с осигуряване защита на икономическите и финансовите интереси, както и във връзка със засилване на митническия контрол в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления и разработването на стратегията, приоритетите, планове и програми за развитие в областта на информационните технологии в Агенция „Митници“, засилване на процесите по намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление в системата на Агенция „Митници“ чрез прилагане на най-нови технологични решения.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 30.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 ноември 2018 г. 19:51:12 ч.
Туида

Връщат отново РМД-тата! А през 2009 година бяха отчетени като грешка!

Много интересен ход на правителството Борисов 3. След като Борисов 1 закри РМД-тата (регионалните митнически дирекции) сега Борисов 3 със абсолютно същите като тогава  аргументи ги възстановява под името "териториални митнически дирекции". Считам, че поради тази причина дирекция "Модерницазия на администрацията" при МС неправилно е приела изготвената частична предварителна оценка на въздействието. Тъй като това е "връщане" в миналото е необходимо да се направи пълна оценка на въздействието и да се докаже ефективността и реалната нужда от исканата промяна.

Предлагам дирекция "Модернизация на администрацията" при МС да изиска пълна предварителна оценка на въздействието поради възтановяване на съществуващо в миналото териториално структуриране на митническата администрация, което през 2009 година е отчетено като неефективно и непозволяващо на директора на Агенция "Митници" да осъществява правилно и в пълен обем правомощията си.. Становището към момента за приемане на частичната предварителна оценка е формално, немотивирано и без реален анализ на исканите промени.

30 ноември 2018 г. 21:56:52 ч.
Туида

Липса на определен териториален обхват на териториалните митнически дирекции

Липсват разпоредби за териториалния обхват на компетенции на териториалните митнически дирекции. 

Предлагам в изричен член на Устройствения правилник да се определят териториалните компетенции на дирекциите. Липсата е предпоставка за правен хаос при изпълнение на функциите им.

30 ноември 2018 г. 22:11:29 ч.
Туида

Липса на определени функции на териториалните структури на главните дирекции на ЦМУ

Предлагам в изрични членове на Устройствения правилник да се на определят функциите на териториалните структури на главните дирекции на ЦМУ, териториалния им функционален обхват и процедурите на взаимодействие на териториално ниво.

Мотиви: Липсата на нормативна регламентация на това ще доведе до проблеми при регламентиране на взаимодействието и разпределението на отговорности между териториалните звена и съответните териториални митнически дирекции. Има припокриване на функции и отговорности по отношение на контрола и при липса на ясна регламентация са възможни акции от рода "Белите брези". Това е по отношение на главна дирекция МРР, същото е по отношение на главна дирекция ИСАД. Липсва яснота по отношение на извършването на справочна и аналитична дейност в териториалните митнически дирекции. Като че ли такава функция липсва, а в същото време се очаква оптимизация на събирането на приходите и прилагане на аналитични модели за противодействието на икономическите рискове на териториално ниво. Липсват подобни разпоредби, което е сериозен порок на предложения нормативен акт.

30 ноември 2018 г. 22:29:03 ч.
Туида

Липса на анализ за необходимостта от специални подходи при назначаване на ръководни служители

Предлагам в доклада към предложението за промяна на Устройствения правилник да се представи анализа довел до извод от необходимост от специален подход при назначаване на ръководни служители на централно и териториално ниво.

Мотиви: Искането за създаване на практика за назначаване на ръководни кадри в митниците на централно и териториално ниво без конкурс и без изпълнение на другите противокорупционни мерки предвидини за митническите служители е силно притеснително и лишено от нормална правова логика. А липсата на ясна, еднозначна и аргументирана нужда от подобна практика направо говори за "нужда" от административен и политически произвол на база преценка по неясни критерии на директора на Агенция "Митници" и "съгласувано" с министъра на финансите също по неясна процедура и критерии за провеждане на съгласуването. За мен е ясно как си мислите да стане - "Г-н Министър за оптимизиране и подобряване на работните процеси предлагам Иван Петков да заеме длъжността главен директор на ..... Надявам се предложението ми да бъде съгласувано. И министъра слага едно "Да" и всичко е законно и процедурно издържано. А нашия човек вече е на своя пост." - Не може така или по скоро не бива по този начин, господа управляващи!

18 декември 2018 г. 21:49:58 ч.
Туида

Защо се сменя митница с териториална дирекция? Защо се обезличава 140 год. митническа администрация

Предлагам да се оттеглят текстовете, с които се заменят думите  "митница" с "териториална дирекция".

Мотиви:

Никъде не открих аргументация защо трябва да се заменя митница с териториална дирекция. Считам, че това е неправилно, обезличаващо митническата администрация и не се изисква от никакви други норми в досегашното право. Думата "митница" се е наложила в българския език еднозначно като събирателно на функциите на митническата администрация още с Указ 2 за създаването на тези органи. Защо в този момент се предлагат промени, които не само обезличаватмитническите органи като такива, но и я заменят с безличното "териториална дирекция". Нито се променят функции, нито се променят структури по същество, нито има някаква друга съществена промяна. Да, структурата на НАП е такава но защо трябва да се променят наименованията на този етап? Дори никъде в структурните наименования не се използва "митническа". Абсолютно безсмислено потъпкване на 140 годишна администрация и исторически институционални традиции. Помислете, господа и дами управляващи Агенция "Митници" - желаете ли в следващото актуализирано издание на История на митниците 1878-2023 (ако има кой да го издаде, разбира се) да пише в 2018 година Ръководството на Агенция "Митници" (.......) предложи от структурните наименования да се премахнат думите "митница", "митнически" и "митническа" и с това смяташе, че издига ролята и авторитета на админисрацията, която ръководи!

18 декември 2018 г. 22:09:07 ч.
Туида

Защо не са определени на седалищата на териториалните дирекции?

Предлагам в чл.7 като алиния 5 да се определят седалищата на териториалните дирекции. Като се създаде следния текст:

(5) Седалищата на териториалните дирекции са: за Тракийска - гр. Стара Загора, за Дунавска - гр.Свищов, за Югозападна - гр.Благоевград, за Северно морска - гр.Добрич, за Южно морска - гр. Сливен.

Мотиви: Ще се създадат предпоставки за принципно ново изграждане на териториалните управления и обезпечаването им с нови професионални кадри. Иначе защо го правим, това упражнение и замяна на митници с териториални дирекции? Ще се създаде приблизително равна отдалеченост до всички митнически бюра и пунктове на територията на съответната дирекция. В предложените градове има и до момента митнически структури с традиции и богат потенциал от подготвени кадри, което е гаранция за развитие на аднимистративния капацитет. Ще се създадат нови работни места в по- слабо развити административни райони и ще се създадат предпоставки за равномерно разпределение на държавната администрация в новосъздадените икономическите райони. Предвид на промените в правилата за назначаване на ръководствата на териториалните дирекции (назначаване без конкурс и без тестове за итегритет - също предложения от тази реформа) ще се създадат условия за по-правилно разпределение на партийните кадри от управляващата коалиция, сега и за в бъдеще.

28 декември 2018 г. 18:32:59 ч.
Туида

Предложение за промяна на чл.4

Предлагам чл.4 да се промени, както следва:

Чл. 4. (1) Агенцията има знак, както и печат с наименованието и изображението на знака.

(2) Видът на знака, както и условията и редът за ползването му се определят със заповед на директора на агенцията.

(3) Знакът се регистрира в патентно ведомство като запазена марка.

28 декември 2018 г. 18:35:16 ч.
Туида

Промяна на чл. 40

Предлагам чл. 40 да се промени както следва:

Чл. 40. (1) Митническите служители при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карта и с личен знак.

(2) Видът на служебната карта, както и условията и редът за издаването и ползването й се определят със заповед на директора на агенцията.

(3) Личният знак се изработва от лек метал с жълто покритие, с размери: височина 72 мм и широчина 54 мм и има формата на знака по чл.4. В горната част на лицевата страна с релефни букви и цифри се нанасят латинските букви “BG CUSTOMS” и под тях поредният личен номер на знака. Знакът е закрепен върху кожена подложка.

(4) Изработването на личния знак се прави по начин, позволяващ ясното разчитане на цифровата индикация.

(5) Личният знак се изработва в комплект с калъф от естествена кожа, който се състои от две прегради, прегъващи се една към друга, с прозрачни отверстия с формата на личния знак и служебната карта и служи за носенето и съхраняването им.

(6) Условията и редът за издаването и ползването на личния знак се уреждат със заповедта по ал.2.

28 декември 2018 г. 21:30:32 ч.
Туида

Предлагам точки от 1 до 5 вкл. на проекта за ПМС да придобие следната редакция:

1. В чл. 6:

а) създава се нова т. 6:

„6. съгласувано с министъра на финансите назначава и освобождава главните директори на главни дирекции, директорите на дирекции в специализираната администрация на Агенцията и директорите на териториалните дирекции на митниците;”.

б) досегашните т. 6-21 стават съответно 7-22.

2. В чл. 7:

а) в ал. 1 думите „митници: Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свищов, Столична, Русе и Югозападна” се заменят с „териториални дирекции на митниците: Тракийска, Югозападна, Дунавска, Северна морска и Южна морска.”.

б) в ал. 2 след думите „обща администрация” се добавя „Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване”, Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ и”, а цифрата „6” се заменя с „3”.

в) създават се ал. 3 и 4:

„(3) Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ е част от специализираната администрация на Централно митническо управление на Агенцията. Главната дирекция се ръководи от главен директор, който може да се подпомага от заместник главни директори. Функциите на заместник главните директори се определят от директора на Агенцията. Главната дирекция е организирана в териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг. Териториалните звена на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване” са териториални отдели, които са под ръководството на главния директор на главната дирекция и не се включват в структурата на териториалните дирекции.

(3) Териториалните отдели на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ са със седалище в ....................................

(4) Функциите и задачите на  териториалните отдели на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ са:

1........................

2...........................

3................................

(5) Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ е част от специализираната администрация на Централно митническо управление на Агенцията. Главната дирекция се ръководи от главен директор, който може да се подпомага от заместник главни директори. Функциите на заместник главните директори се определят от директора на Агенцията. Главната дирекция е организирана в териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг. Териториалните звена на Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност” са териториални отдели, които са под ръководството на главния директор на главната дирекция и не се включват в структурата на териториалните дирекции.

(6) Териториалните отдели на Главна дирекция „ Информационни системи и аналитична дейност “ са със седалище в ....................................

(7) Функциите и задачите на  териториалните отдели на Главна дирекция „ Информационни системи и аналитична дейност “ са:

1........................

2...........................

3................................

3. В чл. 8, ал. 2 числото „560” се заменя с „1304”.

4. В чл. 9:

а) в ал. 1 думата „митниците” се заменя с „териториалните дирекции на митниците”.

б) в ал. 2 думата „Дирекциите“ се заменя с „Главните дирекции и дирекциите”.

в) ал. 3 основният текст се изменя така:

„(3) Главните дирекции, дирекциите в Централното митническо управление и териториалните дирекции в рамките на своята компетентност:”.

г) в ал. 4 и 5 думата „Дирекциите“ се заменя с „Главните дирекции и дирекциите”.

5. В чл. 10, ал. 3 думите „началниците на митници” се заменят с „директорите на териториалните дирекции на митниците”.

Мотиви:

1. Липсата на думата "митница" от названието на митническите учреждения принизява една 140 годишна админинистрация и унищожава труда на поколения митничари.

2. Липсата на определяне от министерски съвет на седалищата и функциите (задачите) на териториалните звена на главните дирекции създава предпоставки за произвол и необоснована оперативна самостоятелност на директора на агенцията. Липсата на контрол на тези негови непроизтичащи от никакъв нормативен акт правомощия създават несигурност, неяснота и потенциален хаос в работата на "мега структури" от по 855 служителя. Това, ако е нужно (но тази нужда не е никъде обоснована дори и в доклада към проекта на ПМС) трябва да бъде регламентирано в закона.

28 декември 2018 г. 21:39:02 ч.
Туида

Предлагам в целия проект на ПМС:

1. Думата "митница" да се заменят с думите "териториална дирекция на митниците"

Въпреки, че отново считам за абсолютно необоснована исканата промяна на митницата с териториална дирекция. Защо е нужно това, защо, защо, защо?