Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани

 

С предложените изменения се цели актуализиране на текстове в наредбата.

С проекта се извършва и техническо прецизиране на препратка в Наредба № 2 от 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Директни плащания и идентификация на

 земеделски парцели“, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 TLilova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 30.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 30.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 декември 2018 г. 11:58:01 ч.
tzviatkov

Предложение за промяна

Чл. 3. (4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" ("ОДЗ") по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предлагам да се прецизира текста по отношение на седалище и адрес на управление на юридическите лица, едноличните търговци и юридическите лица с нестопанска цел.

2. Във връзка с намаляване на административната тежест предлагам текста „анкетни карти с анкетни формуляри”да се замени с текста „разпечатка на анкетна карта с анкетен/ни формуляр/и”, като копия за повече от един екземпляр за целите на администрацията да се правят от самата нея. Предложението е във връзка с неспазване а чл. 8, ал. 1 от Наредбата от страна на ОСЗ или ОДЗ при първа регистрация или годишните пререгистрации, като ЗС „учтиво” се моли да представи и опреден брой копия на документите във връзка с дейността на администрацията.

 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Всеки земеделски стопанин физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице - с единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се прецизира текста за юридически лица и едноличните търговци, които се вписват с ЕИК по Търговски регистър.

2. Да се прецизира текста за физическите лица, които се вписват с ЕИК по регистър БУЛСТАТ.

3. Да се прецизира текста за юридическите лица с нестопанска цел, които се вписват  с ЕИК по регистърът на юридическите лица с нестопанска цел.

 

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., предишен текст на ал. 4 - ДВ, бр. 39 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОДЗ копия на анкетни карти с анкетни формуляри и издадената справка, генерирана от регистъра, за декларираната дейност като неразделна част от регистрационната карта служи за легитимиране на земеделските стопани пред контролните органи и финансиращите институции.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предлагам текста „заверени от ОДЗ копия” да отпадне във връзка с намаляване на административната тежест, като копия се правят от и за целите на администрацията.

03 декември 2018 г. 11:58:23 ч.
tzviatkov

Предложение за промяна

Чл. 7, т. 1, а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) за физическо лице или едноличен търговец - единен граждански номер (ЕГН) и единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се прецизира текста за едноличните търговци, които се вписват с ЕИК по Търговски регистър.

2. Да се прецизира текста за физическите лица, които се вписват с ЕИК по регистър БУЛСТАТ.

 

Чл. 7, т. 1, б) (зал., предишна б. "в", изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) за юридическо лице - единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се прецизира текста за юридически лица, които се вписват с ЕИК по Търговски регистър.

2. Да се прецизира текста за юридическите лица с нестопанска цел, които се вписват  с ЕИК по регистърът на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 7, т. 1, 2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), номер на телефон и факс, електронен адрес;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Текстът „номер на телефон и факс, електронен адрес” да се замени с „номер на телефон, факс” за да отпадне задължението от „и”.

 

Чл. 8, (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Физическите лица представят за проверка документ за самоличност. Земеделските стопани, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41 ЗПЗП. При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им, или заверка от кмета/кметския наместник на населеното място по местонахождение на имота. Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на магнитен носител.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Текстът „Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект” да отпадне във връзка с намаляване на административната тежест и във връзка със задължително прилагане на чл. 7, ал. 2 от Наредбата по отношение на описаната информация.

03 декември 2018 г. 11:58:39 ч.
tzviatkov

Предложение за промяна

Проект на предложение:

§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1.  В ал. 2 думите „на магнитен носител“ се заменят с „на електронен носител (CD, DVD, USB Flash memory)“;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам текста „CD, DVD” да се замени с „например Compact disc (CD)”, защото „CD, DVD” се съдържат в този тип, както и всички техни разновидности, които не са описани изчерпателно.

 

Проект на предложение:

§ 2. 3. Създава се ал. 9:

„(9) При разпечатване на попълнения в електронен вариант анкетен формуляр, при поискване от земеделския стопанин, Таблица 1 от същия може да бъде разпечатана в съкратен вариант, който съдържа само общия брой и общата площ на вписаните имоти с правно основание. В регистъра Таблица 1 от анкетния формуляр се въвежда в пълния обем, който съдържа конкретните данни за всички вписани имоти с правно основание.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

С предхождащо предложение за изменение на Наредбата да се създаде легална дефиниция и начин на ползване на „електронен вариант анкетен формуляр”, защото липсва такова.

03 декември 2018 г. 11:58:54 ч.
tzviatkov

Предложение за промяна

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Длъжностните лица, които водят регистъра, въвеждат в него данните от анкетните карти и анкетните формуляри. Анкетната карта с анкетните формуляри се съхранява в продължение на 3 години в областните дирекции "Земеделие".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се прецизира срока от 3 години спрямо предложеното изменение за § 1. В чл. 7, ал. 3 и чл. 7, ал. 3 от Наредбата.

 

Чл. 9. (2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Длъжностните лица по ал. 1 издават на земеделските стопани заверени копия от анкетните карти с анкетните формуляри или официални разпечатки от регистъра и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от тях дейност.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам текста да се промени на „Длъжностните лица по ал. 1 заверяват оригинала на земеделския стопанин на анкетната карта с анкетния/те формуляр/и. Към оригинала на анкетната карта се прилага и оригинал на заверено от Длъжностните лица по ал. 1 справка, генерирана от регистъра, за декларираната от тях дейност.”. Предложението е във връзка с по- горе описани предложения, с които се цели ЗС да представя и разполага само с оригинал на анкетна карта, който да показва при поискване.

03 декември 2018 г. 11:59:08 ч.
tzviatkov

Предложение за промяна

Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се прецизира текста за юридически лица и едноличните търговци, които се вписват с ЕИК по Търговски регистър и да се промени страница 1 на образеца.

2. Да се прецизира текста за физическите лица, които се вписват с ЕИК по регистър БУЛСТАТ и да се промени страница 1 на образеца.

3. Да се прецизира текста за юридическите лица с нестопанска цел, които се вписват  с ЕИК по регистърът на юридическите лица с нестопанска цел и да се промени страница 1 на образеца.

4. Да отпадне задължението за записване на община и област за всяко местонахождение на имоти, защото се посочва ЕКАТТЕ, което еднозначно идентифицира тази информация.

5. Таблица № 1. Да се добави нова колонка за маркиране на имоти в регулация, за заверката на които носи отговорност Кмет/Кметски наместник.

6. Таблица № 1, колонка „НОМЕР НА ИМОТА от КВС”. Да остане само „НОМЕР НА ИМОТА”, защото по чл. 7, ал. 1, т. 4 номерът не е задължително да е само по КВС.

7. Таблица № 2. Да се прецизира текста за:

3199

Производство на семена и посадъчен материал

по отношение на производството на подложки за посадъчен материал(лози, овошки), като се добави към текста или се отдели с отделен код и ред.

8. Таблица № 4. Таблицата да отпадне във връзка с предоставен достъп до системите на БАБХ по условието на чл. 7, ал. 2 и възможността за ползване на информацията по служебен път.

9. Точка 2 „2. При повече животни се прилага допълнителен опис, заверен от официалния ветеринарен лекар” от „Забележки”. Да отпадне във връзка с горното предложение.

10. „Регистрационен номер на обекта”. Действащия формат дава възможност да се запише само един номер на обект. Предложението е да се даде възможност да изписване на повече от един номер, като се ползва свободен, подчерта ред за това.

11. Да отпадне печата, като задължителен реквизит за юридическите лица, поради неизискването на такъв при тяхната регистрация или замяната му с КЕП.

03 декември 2018 г. 16:55:51 ч.
nenchosp

Електронно подаване кога?

Единственото реално административно облекчение е електронно подаване на целия цикъл от документи по пререгистрацията. Всичко останало е повърхностно, и бяга от същността на проблема с опашките, с безумното тичане между ОДЗ-та и ОСЗ-та, за да се подаде информация, която съответните така или иначе вече имат.

Кога ще могат да се подават тези документи с ПИК на НАП, или с КЕП? 

13 декември 2018 г. 11:02:12 ч.
dinevaz

Включване на нови кодове в Таблица № 2

Здравейте,В Таблица 2 е включен нов код за отглеждане на коноп като фураж, въпреки че тази култура и досега може да се заяви в категория "Други фуражни култури". В таблицата са предвидени кодове и за други неизброени култури, като например: "Други зеленчукови", "Други овощни", "Други технически" и пр.

В същото време култивираните гъби се заявяват с един код 3094, което на пръв поглед не представлява проблем за земеделските производите, които отглеждат гъби, различни от печурка и кладница. Проблемът идва при изчисляване на СПО, където има само два кода: 30941 за култивирани печурки и 30942 за култивирани кладници. Код за други видове култивирани гъби няма.

Парадоксално е да си регистриран земеделски производител, а стопанството, което си изградил, да има СПО = 0, тъй като е включило в производствената си програма други различни от традиционните за страната видове култивирани гъби.