Обществени консултации

Проект на ПМС за отмяна на Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. за създаване на Съвет по сигурността при Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа и на Правилника за функциите, задачи

 

С Постановление на Министерския съвет от 29 септември 1998 г. е създаден Съветът по сигурността към Министерския съвет като консултативен и координиращ орган, който следва да подпомага правителството при изпълнението на неговите задължения по смисъла на чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България.

 

През изминалия почти двадесетгодишен период Съветът по сигурността се утвърди като важен орган в сферата на националната сигурност чрез даване на становища по ключови проблеми, чрез разглеждане и одобряване на проекти на нормативни, концептуални и доктринални и отчетни документи.

 

С влизането в сила на 1 ноември 2015 г. на Закона да управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност съществуването, функционирането и организацията на работа на Съвета по сигурността получи по-висока, законова, регламентация. В същото време правилникът за неговите функции, задачи и организация на работа бе оставен в сила, доколкото чрез него бяха регламентирани някои аспекти от организацията на защитата на киберсигурността в Република България във връзка с приетата през юли 2016 г. Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“.

 

През 2018 г.  в Народното събрание правителството внесе проект на Закон за киберсигурност. Той премина съответните процедури за обсъждане и е обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 2018 г. С приемането на този закон изцяло са покрити всички организационни и функционални аспекти в сферата на националната сигурност, които се регламентират от ПМС № 216 от 1998 г. Поради това и с цел постигане на пълнота, цялостност и непротиворечивост на нормативната уредба на организацията и функционирането на системата за защита на националната сигурност, се предлага правителството да отмени този правилник.

 


Дата на откриване: 4.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 3.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари