Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлагат промени в четири Постановления, свързани с финансирането, приема и отпускането на стипендии в държавните висши училища и научните организации. Това са ПМС № 328 от 2015 г., ПМС № 162 от 2001 г., ПМС № 90 от 2000 г. и ПМС № 64 от 2016 г.

В Списъка на защитените специалности се добавя специалността Хидростроителство от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. Определянето на специалността „Хидростроителство“ за защитена е от значение не само за компетентната експлоатация на водните басейни и безопасността на населението, стопанската инфраструктура и околната среда, но има пряко отношение и към националната сигурност.

С предлаганите промени в ПМС № 328/2015 г. се прецизират отделни елементи и се усъвършенства механизмът за диференцирано финансиране, запазвайки концепцията заложена в Закона за висшето образование (ЗВО) и подзаконовите нормативни разпоредби. В Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. е предвидено делът от средствата за издръжка на обучението, които се получават въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, да нарасне на 55 на сто през 2019 г. и да достигне 60 на сто през 2020 г. Тези параметри бяха заложени с последните изменения на ЗВО и записани в §32 от Преходните и заключителни разпоредби на неговото изменение и допълнение.

Комплексната оценка за качеството на образованието се формира на базата на индикатори със съответна тежест, групирани по основни дейности в образованието като учебен процес, научни изследвания и реализация на пазара на труда. За информационна база на индикаторите се използва Рейтинговата система на висшите училища в Република България, администрирана от Министерството на образованието и науката. В комплексната оценка са включени индикатори, за които е налице пълна, точна и проверима информация.

В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления предложените промени се изразяват в изменението на коефициентите по професионални направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“, по които се умножава базовият норматив за издръжка на обучението. Към настоящия момент коефициентът за тези направления е 1,00, като предложението е той да стане 1,15.

Направените промени са израз на усилията, които Министерството на образованието и науката полага за повишаване ефективността на публичните разходи в системата на висшето образование. Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални направления възниква от възникващ към момента дисбаланс във държавното финансиране.

Предложената промяна в Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 година за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации касае актуализирането на размера от 200 лв. на 240 лв. месечно на стипендията за студентите, приети на основание на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 година за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, на Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 година за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България и на чуждестранните студенти по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен.

Увеличаването на размера на стипендията ще допринесе за осъществяването на националната политика за привличане към родината на млади сънародници зад граница. То ще допринесе за повишаването на конкурентоспособността на българските държавни висши училища в условията на силна международна конкурентна среда и ще стимулира трансграничната студентска мобилност и интернационализирането на обучението в системата на българското висше образование.

С измененията в ПМС № 64 от 25.03.2016 г. професионалните направления от различните области на висше образование, с изключение на осем от тях, се разпределят в 4 групи, за които в зависимост от качеството на провежданото обучение, се формират различни коефициенти на тежест при определяне броя на приеманите студенти, за които държавата предоставя средства за обучение.

Останалите професионални направления от Списъка на приоритетните професионални направления и направления „Социология, антропология и науки за културата“ и „Социални дейности“  са включени в първите две групи по Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 на проекта. Максимално допустимият  брой на приеманите за обучение студенти по тези професионални направления в зависимост от реализирания прием през предходната учебна година може постепенно и трайно да нараства при определено съотношение на оценката от програмната акредитация, оценката за научната дейност и оценката за реализацията на завършилите студенти. В резултат на това в средносрочен план се очаква пазарът на труда да се обезпечи да голяма степен с необходимите кадри, придобили висше образование по специалностите от тези направления.

Всички неприоритетни професионални направления, с изключение на  „Социология, антропология и науки за културата“ и „Социални дейности“, са включени в последните две групи към същото приложение, приемът на студенти при които следва да бъде ограничен в средносрочен план поради затруднена реализация на специалисти с висше образование или насищане на пазара на  труда. 

Друга от предлаганите промени има за цел да даде възможност на междуведомствената експертната комисия, въз основа на оценка на потребностите на пазара на труда, да определи максимално допустимия брой на приеманите за обучение студенти и докторанти за новооткрити професионални направления и специалности от регулираните професии за срока до получаване на редовна програмна акредитация.

В Списъка на защитените специалности се добавя специалността Хидростроителство от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. Определянето на специалността „Хидростроителство“ за защитена е от значение не само за компетентната експлоатация на водните басейни и безопасността на населението, стопанската инфраструктура и околната среда, но има пряко отношение и към националната сигурност.

            Всички промени са израз на държавната политика, очертана в Стратегията за развитие на висшето образование, приета от Народното събрание, и направените анализи на висшето образование и пазара на труда.


Дата на откриване: 4.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари