Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Проектът на Наредба е разработен в съответствие с т. 153 от Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

С изменението на Наредбата се въвеждат изисквания за предотвратяване на умишлено превръщане на суровини в отпадъци, които да се използват за производство на биогорива от ново поколение. Определят се правила за изчисляване на емисиите на парникови газове от непреки промени в земеползването.

Измененията са насочени и към стандартите за създаване на доброволни схеми за сертифициране на производство на биогорива и течните горива от биомаса.

Предвидените промени произтичат от Директива (ЕС) 2015/1513 на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Новите изисквания ще осигурят прозрачност и отчетност за спазването на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Ще допринесат за насърчаване на производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта и за постигане на заложените в националното законодателство цели в сектора.


Дата на откриване: 7.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 4.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари