Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

 

С предложения проект на Наредба се определя съответният административен ред за отделните процедури за издаване на удостоверение за регистрация на учебните форми, обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника, провеждането на изпити и издаване на свидетелства за правоспособност за работа с техниката.

За облекчаване административната тежест върху гражданите и бизнеса при подаването на заявления до министъра на земеделието, храните и горите са отменени изискванията за представяне на копия на регистрационните талони на учебната техника, декларация, че няма открита процедура за обявяване в несъстоятелност и копия от договорите за ползване на помещения и площадки, които са вписани в имотния регистър.

С проекта се отменя Наредба № 12 от 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.      

Отменя се и Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители, която след приетите промени в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника няма правно действие.

Предвидени са и изменения и допълнения в Наредба № 2 от 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, с което се опростяват и привеждат услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.


Дата на откриване: 11.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.1.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 януари 2019 г. 13:32:49 ч.
Емил2

Към списъка на специалностите

Смятам, че е необходимо да се добави и специалност "Транспортна техника и технологии", която замени и обедини старите специалности "Автомобили, трактори и кари" и "Двигатели с вътрешно горене" .