Обществени консултации

Проект на Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2017-2018 г./ Проект на План за действие за 2019-2020 г. - за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.

 

Проектът на План за действие за периода 2019-2020 г. съдържа конкретни мерки и дейности, индикатори, отговорни институции, източници на финансиране и срокове за изпълнение в съответствие със заложените приоритети в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 (Стратегията). Дейностите в проекта на План са в следните основни области:

 

  • Заетост и активно включване на пазара на труда;
  • Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;
  • Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;
  • Деинституционализация на грижата за деца, възрастните хора и хора с увреждания;
  • Устойчивост и адекватност на социалните плащания;
  • Подобряване на капацитета и взаимодействието между институциите;
  • Достъпна среда;
  • Подобряване на жилищните условия.

 

Основният фокус на Плана за действие в контекста на водещите цели и приоритети включва мерки, които насърчават активното включване на най-отдалечените от пазара на труда групи, повишаване на равнищата на средната работна заплата и минималната работна заплата, осигуряването на достъп до качествено образование и здравеопазване, увеличаване на размерите на пенсиите, създаването на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита и други.

 

В проекта на Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 се съдържа анализ на постигнатите резултати от изпълнението на мерките, заложени в него. Направен е преглед на ключовите индикатори за бедност и социално включване и кратък анализ на изпълняваните в отчетния период политики и мерки в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. В табличната част на отчета са отразени дейностите, осъществявани през двугодишния период от отговорните институции и организации, включително кратко описание на постигнатите резултати и съответните индикатори.

 


Дата на откриване: 12.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари