Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Във връзка с осигуряване на предвиденото увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти в институциите по смисъла на чл. 1 от Наредба  № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г., изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.) с не по-малко от 20% от 01.01.2019 г. Министерството на образованието и науката е разработило проект на Наредба за изменение на горепосочената Наредба.

С проекта на акт се предвижда минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти да се увеличат с не по-малко от 20%.

Проектът е разработен въз основа на поетите ангажименти на правителството за поетапно повишаване възнагражденията на педагогическите специалисти, като до края на четиригодишния мандат на управление заплатите трябва да бъдат удвоени. Увеличението на възнагражденията на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование е предпоставка за привличането и задържането на повече млади учители във всички образователни институции, дори и в тези в най-малките и отдалечени населени места. Сега процентът на младите хора, привлечени към професията е едва 8 на сто от общия брой на педагогическите специалисти, а през следващите 8 години предстои да се пенсионират значителен брой български учители.

Прилагането на проекта на Наредбата е в рамките на планираните средства в размер на 330 млн. лв. за делегираните от държавата дейности по функция „Образование“, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти са съобразени с подписания на отраслово ниво Анекс № Д01-216 от 29.11.2018 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от 11.06.2018 г.

С предвидените средства ще бъде реализирана политиката по доходите в системата на предучилищното и училищното образование, като стартовата заплата за учител и за другите педагогически специалисти, изброени в Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда ще бъде увеличена от 760 на 920 лева.


Дата на откриване: 12.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари