Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните

Приемането на проекта се налага поради това, че сега действащата тарифа на НВМС, одобрена с ПМС № 181 от 13.08.2010 г., (Обн. ДВ. бр.65 от 20 Август 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) и действащата тарифа на НСРЗ, одобрена с ПМС № 226 от 12.10.1998 г., (обн. дв. бр.121 от 20 октомври 1998г.) не съответстват на Закона за Българската агенция по безопасност на храните и Регламент (ЕО) 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (OB L 165, 30.4.2004 г.).

         В момента се събират предвидените в различни тарифи такси, разработени съгласно изискванията на Закона за защита на растенията, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за здравето, Закона за фуражите, Закона за ветеринарномедицинската дейност за дейности, които се извършват от Българската агенция по безопасност на храните, регламентирани със Закона за Българската агенция по безопасност на храните.   

         Представеният проект на тарифа е разработен в съответствие с промените в националното и европейското законодателство свързано със създаване на единен  официален контрол на суровини и храни от животински и растителен произход. Предлаганите изменения ще допринесат за подобряване на финансирането на контролните дейности, извършвани от Българската агенция по безопасност на храните.

Регламентирани са таксите, които съгласно Закона за защита на растенията, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за ветеринарномедицинската дейност,  Закона за здравето, Закона за фуражите и съобразно Регламент (ЕО) 882/2004, Регламент (ЕО) № 1107/2009на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OB L 309, 24.11.2009 г.), Регламент (ЕО) 669/2009на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (OB L 194, 25.7.2009 г.), Регламент (ЕО) 1152/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за налагане на специални условия за вноса на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на Решение 2006/504/ЕО (OB L 313, 28.11.2009 г.) и Решение № 97/131/EО  следва да се събират от Българската агенция по безопасност на храните при осъществявания от нея контрол.

В Част трета, Глава втора, Раздели І, ІІ, ІІІ и V от проекта на тарифа се въвеждат минималните такси съобразно Регламент (ЕО) 882/2004. Методът за изчисляване на тези такси се състои в превръщане на таксите от регламента, от стойности изразени в евро в левова равностойност на таксите, включени в тарифата, като преизчисляването се извършва по официалния курс на БНБ.

 

 

         В Част трета, Раздел ІV на глава втора от проекта са въведени такси за внасяне на пратки с продукти от животински произход и живи животни от Нова Зеландия, съгласно приложение VIII, т. Б, параграф 2 от Решение 97/131 на Съвета на Европейския съюз и споразумение (OJ, L 057, 26/02/1997 P. 0005-0059), като сумите във чуждестранна валута са превърнати в равностойни суми в левове.

В Част трета, Раздели ІІІ и ІV на глава първа от проекта са въведени такси за разрешаване,  пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ), за контролни дейности регламентирани в чл. 74 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, които трябва да се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните.

Размерът на таксите, за които регламентите не посочват минимум, както и тези, които не са по регламент, а са предвидени за събиране в Закона за защита на растенията, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за здравето и Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за фуражите е определен след разработване на план-сметки и направени изчисления, като крайния размер на таксата се образува чрез сумиране на разходите за съответния вид дейност.

         Представеният проект отменя Тарифа за таксите, които се събират от НВМС по Закона за ветеринарномедицинската дейност, одобрена с ПМС № 181 на Министерския съвет от 2010 г.,  (обн., ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и горите, одобрена с ПМС № 226 от 1998 г., (обн. ДВ. бр.121 от 1998 г.) и чл. 36 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 83 от 2007 г.).

 


Дата на откриване: 14.9.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 30.9.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари