Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на постановление ще се предвиди изменение на 2 нормативни акта:

- Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа  (oбн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.) – изменението се състои в изрично посочване на областните администрации като компетентен орган за заверка с „апостил“ на документи, издавани от общинските администрации;

- Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси (обн.,  ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г., бр. 18 и 34 от 2010 г., бр. 4 и 70 от 2016 г., бр. 75 от 2018 г.) – регламентиране на такса за услугата, предоставяне от областните администрации в размер на 5 лв. (15 лв. досега)

Положителни въздействия от приемането на постановлението за гражданите – потребители на административни услуги:

- Намаляване на административната тежест във връзка с възможността услугата да се получи от най-близкия областен град;

- Намаляване на административната тежест във връзка с намаления размер на таксата от 15 на 5 лв.;

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове ще бъдат проведени обществени консултации на Портала за обществени консултации с продължителност 14 дни.

Намаленият срок на обществените консултации е свързан с необходимостта нормативната промяна да е в сила от 1 януари 2019 г., както и от вече проведените консултации и решения на МС и НС за предприемането й.

 


Дата на откриване: 13.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари